Open Data Albania krijon platformë me të dhënat në kohë reale për koronavirusin në Shqipëri

Open Data Albania ka krijuar databazën e parë online më të dhënat në kohë reale të përhapjes së koronavirusit në Shqipëri.

Databazën mund ta gjeni këtu.

Aty janë të pasqyruara të dhënat më të fundit zyrtare për numrin e të prekurve, të testimeve, të viktimave, si dhe statistika të ndryshme për Covid-19 në Shqipëri pasqyruar në grafikë. Databaza përditësohet në mënyrë dinamike me të dhënat zyrtare nga Instituti i Shëndetit Publik.

Në faqe jepen dhe të dhënat për Kosovën dhe përhapjen e koronavirusit në gjithë botën.

Open Data Albania është krijuar në vitin 2011 nga organizata AIS. Ajo nxit informim dhe përdorimin e gjerë të informacionit dhe të të dhënave. Me qëllim të ndihmojë njerëzit të ndërgjegjësohen, të reagojnë dhe t’i kërkojnë më shumë llogari institucioneve.

Databaza të tjera me të dhëna të hapura krijuar nga Open Data janë ato për prokurimet publike, koncesioneve e kontratave PPP veprimet e thesarit të shtetit, pasaportat e bizneseve shqiptare:

 – OpenCorporates.al

 – OpenProcurement.al

 – Spending.Data.al

 – Kursori.org

Transaksione Thesari Java 12 deri 19 Mars (88.4 Milion Euro) vetëm 1.1 % Ndihmë Ekonomike nga Bashkitë

 

Të gjitha pagesat e institucioneve buxhetor janë të aksesueshme në portalin Spending Data Albania, rubrika Transaksione Thesari.

Transaksione Thesari, si dhe sa po paguhen faturat nga Institucionet buxhetore

Përmes Transaksione Thesari, çdo pagesë e bërë nga Institucionet Buxhetore pagesa të rregullta apo pagesa të emergjencës. Transaksione Thesari është një data bazë e mirë strukturuar me të dhëna për çdo pagesë nga institucionet buxhetore. Katalogu i të dhënave ka informacion për çdo transaksion nga 2012 e në vijimësi dhe përmes makinës dhe filtrave të komunikimit aksesohet informacion për pagesa sipas institucioneve, sipas kategorisë së shpenzimeve, sipas përfituesve, sipas fashave të vlerës së pagesës. Ne do të vijojmë të përditësojmë informacion çdo të premte. Aksesoni Këtu: http://spending.data.al/sq/treasury/list/year/2015

Çfarë po prokuron Shëndetësia, blerje të vogla për sigurinë e mjekëve rajonal

Çfarë blerjesh me negocim për emergjencat, apo blerje të zakonshme po bëjnë institucionet tona të Shëndetësisë. Ne kemi një historik me të gjitha blerjet dhe investimet e sektorit publik të shëndetësisë. Dy javët e fundit janë shënuar edhe disa blerje modeste për përforcim të mbrojtjes higjenike për godinat shëndetësore.

Link Tendera Shëndetësi http://openprocurement.al/sq/health/index

 

Të tjera Prokurime Transparente për institucionet si vijon po përditësohen me të dhëna dhe dokumente të aksesueshme dhe të mirë strukturuara në data bazat tona:

Tender për Njësi të Qeverisjes Vendore: Open Procurement Bashki dhe Institucione Vartësie LINK http://openprocurement.al/sq/index/list

Tendera të Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, Blerje  për institucionet e ekzekutivit LINK http://openprocurement.al/sq/agency/list

Prokurime transparente Autoriteti Shqiptar i Rrugëve tenderimet për infrastrukturë http://openprocurement.al/sq/arsh/list

Tendera nga Shoqëritë me Zotërim Publik (shtetëror), furnizuesit kryesor me shërbime masive si ujë i pijshëm, enegji etj LINK http://openprocurement.al/sq/pcompany/list

Kursori.org platformë e e-Learning, në karantinë duke u fuqizuar për një treg pune të mirëpaguar dhe në distancë

Pltaforma Kursori.org është nje platformë online që ofron 3 kurse te profilit TIK ne gjuhën shqipe falas. Kurrikula është plotësuse dhe e zhvilluar sipas trendeve botërore dhe adoptuar në gjuhën shqipe.  ODK dhe Instituti Shqiptar i Shkencave AIS kanë aplikuar dy vitet e fundit një platformë e-Lerning për aftësim të të rinjve me dixhital s-kills, program që bën të mundur trajnim aftësim për një treg inovativ në teknologji informacioni. Platforma është krijuar për të ndihmuar studentët në Kosovë dhe nxënës të shkollave të mesme në Kurbin e Lezhë Shqipëri për tu aftësuar për një treg pune të sigurt. Nga sot platforma jonë e-Lerning Kursori është e hapur për këdo, të rinj dhe jo vetëm mund të fitojë tre nivele aftësimi për të marrë maksimumin dhe për të mos humbur kohën në karantinë. Kursori.Org mbështetet nga Delegacioni Europian është aktivitet i projektit Open ICT Education for Youth Employability  it is financed by an EU IPA cross–border project. Synimi i projektit është fuqizim i të rinjve në treg pune përmes njohurive në teknologji informacioni. Në kohë karantine është një Instrument i Dobishëm për aftësim dhe skill-s në punë që të lejojnë të punosh nga shtëpia. Po e hapim këtë platformë për të gjithë, është në gjuhën shqipe. Kliko regjistrohu aftësohu.

Te tre kurset operojne brenda fushes se Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit:

Kursi 1: Zhvillimi Praktik i Web Aplikacioneve: Duke qënë se ky kurs si qellim kryesor e ka zhvillimin praktik të web aplikacioneve, ne jemi munduar ti permbledhim pervojat praktike duke i kombinuar me ato më të nevojshmet qe na duhen per te filluar dhe mbaruar një web aplikacion.Kursi i dedikohet njerezve që nuk kanë eksperience në këtë fushë, por në fund i bën të gatshëm edhe me kurioz për të vazhduar eksperiencen e tyre në nivel më të lartë.

Kursi 2Dizajnimi, Analizimi dhe Integrimi i Bazes se te Dhenave ne Web: Ky kurs është një hyrje me e pergjithshme në baza të të dhënave, duke i perfshire mundesite që na ofrojnë këto sisteme dhe do te na mësoj se si te perdorim ato. Ky kurs i dedikohet atyre te cilet nuk kanë njohuri më të hershme për baza te të dhënave apo aplikimin e tyre, por që në perfundim, do të posedojnë njohuri dhe aftesi per t’i aplikuar në projekte praktike.

Kursi 3Integrimi i Produkteve Softwerike të Përshkallëzuara. Kursi i tretë i platformës përfshinë metodat e përshkallëzimit të një softueri, procesin, sigurinë dhe stabiliteti të sistemit. Në këtë kurs ndër të tjera do të mësoni se si të dizajnoni një arkitekturë të mirëfilltë të softuerit me potenical të përshkallëzimit në të ardhmen.

Të tre kurset janë te përshtatshme per nxenesit e shkollave te mesme (klasat e 10,11,12) dhe Universiteteve. Nuk duhet të ketë aftësi në programim më parë, pasi kurset fillojne nga baza.

 

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit

Open Procurement Albania publikon Prokurimet 9.4 miliard lekë (76,42 milion Euro) për Shtëpi dhe Shkolla të dëmtuara nga Tërmeti. Qeveria përzgjedh Procedurë të Kufizuar duke shmangur konkurrimin  ofertimin e Hapur. Nuk respektohet afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar.

Të dhëna dokumente dhe çdo etape të procedurës aksesohet lehtësisht në databazën tonë për Prokurime Transparente: http://www.openprocurement.al/sq/albaniandf/list

Qeveria Shqiptare përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit ka shpallur kontraktime me vlerë 9 400 410 141 (nëntë miliard e katërqind milion e katërqind e dhjetë mijë e njëqind e dyzet e një) Lekë. E konvertuar në Euro vlera është 76,42 milion Euro). Objekt tenderi për Ndërtim Shtëpi dhe Shkolla në qarqet e prekura nga Tërmeti (Nëntor 2019). Financimi është nga Buxheti i Shtetit. Procedura është E kufizuar (jo e hapur). Kjo procedurë parashikon që palët e interesuara të dërgojnë një kërkesë pranë autoritetit dhe më pas autoriteti përzgjedh kualifikon të interesuarit në bazë kriteresh dhe Jo Oferte. Kompanitë apo operatorët e përzgjedhur njoftohen ti dorëzojnë autoritetit oferta dhe në këtë fazë autoriteti zgjedh ofertën më të mirë. Kjo procedurë jo e hapur është e parashikuar nga Ligji për Prokurimet Publike (ligji 9643 neni 31) Ligji paracakton që Procedura e tillë mund dhe duhet të përdoret vetëm në raste  kur është e domosdoshme të behet dallimi ndërmjet fazës së përzgjedhjes ku trajtohet kualifikimi i kandidatëve dhe fazës së përcaktimit të operatorit fitues ku shqyrtohet oferta. Procedura e Kufizuar, bëhet për raste të veçanta dhe kërkon arsyetim ligjor dhe duke bërë paranjohje të ofertuesve (përmes fazës së përzgjedhjes) procesi parashikohet me më shumë risk për defekte të konkurrencës dhe eficensës së ofertës kundrejt rasteve me Procedurë të Hapur. Autoriteti kontraktor do të duhet të bëjë me kujdes arsyetimin se përse ka zgjedhur këtë procedurë, argument që nuk gjendet në pjesën për akses publik të dokumentacionit të tenderëve, dhe as në ndonjë relacion të Autoritetit Fondi Shqiptar për Zhvillim.

Lista e procedurave të shpallur me datat 10 dhe 11 Mars është si vijon:

  1. Rindërtimi Shtëpive Individuale në Zonat e Prekura nga Tërmeti. Në kuadër të procesit të Rindërtimit. Referencë e kësaj procedure REF – 53475-03-09-2020 me fond limit 5 225 192 288 (pesë miliard e dyqind e njëzet e pesë milion e njëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e tetëdhjetë e tetë) lekë. Objekti i Marrëveshjes kuadër përfshin rindërtimin e shtëpive individuale sipas projekteve model (1+1, 1+2, 1+3) në territorin e bashkive Durrës, Kamzë, Kavajë, Rrogozhinë, Krujë, Kurbin, Lezhë. Mirëdita, Shijak dhe Vorë. Sipas dokumentit Standard Rindërtimi i Shtëpive mund të bëhet në mënyrë të grupuar ose veç e veç në shtëpitë ekzistuese sipas përcaktimi të shesheve të ndërtimit të caktuara në Planet e Detyruara Vendore. Autoritet Prokurues është Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Palët e interesuara kanë vetëm nëntë ditë kalendarike (jo ditë pune) për të dorëzuar kërkesën. Bazuar në Ligjin 9643 dhe 34 të VKM 914 rezulton se afati për dorëzimin e kërkesës për pjesëmarrje është 20 ditë. Kriter të cilin Autoriteti nuk e ka respektuar duke rrezikuar procedurën. Data e dorëzimit është vendosur në kundërshtim me afatin 20 ditor. Në pasaportën e këtij prokurimi tek Open Procurement Albania do të gjeni dokumentet e aksesueshme për publikun. LINK http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/293Prokurime Shtepi Termeti – FOndi

  2. Po njësoj të shpallur në datën 17 Mars është një procedurë me Lote me vlerë fond limit total prej 4,175,217,853 (katër miliard e njëqind e shtatëdhjetë e pesë milion e dyqind e shtatëmbëdhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e tre) lekë pa tvsh. Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 1,043,804,463 lekë pa TVSH. Lotet janë si vijon:
  3. Loti 1. Rindërtimi i Objekteve Arsimore në zonat e prekura nga tërmeti me Burim Financimi është Fondi I Rindërtimit në Buxhetin e Miratuar me Vendim Nr 212 datë 11. 03. 2020 Për përdorimin e Fondit të Rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore. Vlera fond limit pa TVSH është 511 405 370 Lekë (pa TVSH). http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/297
  4. Loti 2. Me Objekt Rindërtimi i Objekteve arsimore Bashkia Krujë, vlera 490 413 615 Lekë pa TVSH , Objektet e përfshira në Lotin 2 janë Shkolla 9vjecare e bashkuar Selman Daci, Shkolla 9 vjeçare dhe Kopshti Ramazan Jangozi, Shkolla 9 vjeçare dhe kopshti Kastriot Derveni, Shkolla 9 vjeçare Gjon Luka Luz me sipërfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 10 691 m2. Data e shpalljes 17 Mars data për dorëzimin është 27 Mars. LINK http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/298
  5. Loti 3. Objekti i Rindërtimit të Objekteve arsimore Bashkia Durrës 1 vlera 845 723 696 Lekë pa TVSH. Objektet arsimore të përfshira në lotin 3 janë: Shkolla 9vjecare dhe kopshti Bedrie Beziqi, Kopshti Met Hasa, Shkolla 9 vjeçare Neim Babameto, shkolla 9 vjeçare dhe kopshti Qemal Mici, Shkolla 9 vjeçare Hasan Koci me sipërfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 18 438 m2. Link http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/299
  6. Loti 4. Objekt Rindërtim i objekteve arsimore Bashkia Durrës 2, vlera 850 692 969 lekë. Objektet arsimore të përfshira në lotin 4 janë Shkolla Shaqe Mazreku, Shkolla e Mesme e bashkuar Rexhep Mezini, Shkolla 9 vjecare dhe kopshti Adem Gjeli, shkolla 9 vjeçare Xhelal Shtufi Shkafanaj, Shkolla 9 vjeçare Njazi Mastori 2+3, shkollafillore dhe kopshti, Shkolla 9 vjeçare Vëllezërit Haradinaj me sipërfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 18 545 m2. LINK http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/300
  7. Loti 5. Objekti Rindërtimi I Objekteve arsimore Bashkia Kavajë dhe Rrogozhinë, vlera 414 766 205 Lekë pa TVSH. Objektet arsimore të përfshira në lotin 5 janë: Shkolla profesionale Charles Teleford Erickson, shkolla 9 vjeçare Shtodher, shkolla profesionale26 marsi, konvikti Golem, shkolla 9 vjeçare Gosë, shkolla fillore dhe kopshti Vilë Bashtovë me sipërfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 9041 m2. http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/301
  8. Loti 6. Objekti Rindërtimi I Objekteve arsimore Bashkia Kamëz, vlera 621 757 340 Lekë pa TVSH. Objektet arsimore të përfshira në lotin 6 janë shkolla 9 vjeçare Halil Coka, shkolla e mesme Sulejman Elezi, Kopshti Niko Hoxha, kopshti Lidhja e Prizrenit Paskuqan, Kopshti Halit Coka me sipërfaqe totale ndërtimi të të gjithë objekteve afërsisht 13 555 m2. Link http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/302
  9. Loti 7. Objekti Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Vorë e Shijak, vlera 440 458 658 Lekë pa TVSH. Objektet arsimore të përfshira në lotin 7 janë: Shkolla 9 vjeçare Ramazan Subashi, Shkolla 9 vjeçare Ahmetaq, Kopshti Kodër Berxullë, Kopshti Marqinet, Shkolla vjeçare Lidhja e Prizrenit, Shkolla e mesme gjimnazi 16 shtatori, kopshti nr 1, kopshti Vlashaj, Shkolla e Mesme Kajo Karafili me sipërfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 9 602 m2. http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/303

Të nderuar miq, urojmë të jeni mirë dhe të sigurt në këto javë të vështira të Pandemisë Covid 19. Stafi ynë që prej datës 10 mars po aplikon punë nga shtëpia. Secili nga ne punon i sigurt në kushte vetë izolimi në një komunikim online me njëri tjetrin, bashkëpunëtorët dhe target grupet tona. Në këto ditë të vështira ne vijojmë të çlirojmë hapi të dhëna, të bëjmë transparencë dhe vlerësim risku për pagesa dhe kontraktime publike për të forcuar informim, transparencë dhe llogaridhënie publike. Sllogan për Ne: Follow the Tax Payer Money.

Censurohen Aktet për Vlerësim, Kanditim dhe propozim të Anëtarëve në Gjykatën e Lartë

Këshilli i Lartë i Gjyqësorit pengon Kontrollin nga Publiku të Integritetit të Kandidatëve Potencial për Gjyqtar Suprem. Censuron identitetin e kandidatëve duke penguar transparencën. I shmanget llogaridhënies për cilësinë, korrektësinë dhe drejtësinë e Vendimeve.

Nga KLGJ janë publikuar 9 akte për procesin e vlerësimit, pikëzimit dhe vendimmarrjes, Akte të Këshillit për tre anëtarë të Gjykatës së Lartë.

Për secilin Proces dhe kandidat potencial KLGJ censuron të dhënat.

Gjyqtarët e Lartë janë funksionarë të lartë publik. Ata paguhen me para të taksapaguesve dhe po marrin detyra pas një procesi Reforme në Drejtësi që synon rritjen e besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë. Censurimi pengon llogaridhënien e institucionit, transparencën për procesin, shënon regres të aksesit në informacion që lidhet me sistemin e drejtësisë. Ky lloj censurimi komprometon cilësinë e punës dhe integritetin e institucionit Këshilli i Lartë Gjyqësor. KLGJ është i vetmi institucion që aplikon censurën në aktet e saj për promovim të individëve në sistemin gjyqësor.

Aktet e Censuruara në kundërshtim me Legjislacionin për Akses në Drejtësi janë si vijon:

 

3 vendime  për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë te kandidateve:

VENDIM Nr. 112 i KLGJ datë 27.02.2020

 

VENDIM Nr. 111 i KLGJ datë 27.02.2020

 

VENDIM Nr. 110 i KLGJ datë 27.02.2020

( Kandidatet i kane lëne anonim)

 

Vendimet për renditjen e kandidatëve që konkurrojnë për në Gjykatën e Lartë:

VENDIM Nr. 108 i KLGJ datë 27.02.2020

 

VENDIM Nr. 109 i KLGJ datë 27.02.2020

 

VENDIM Nr. 107 i KLGJ datë 27.02.2020

( Kandidatet i kane lënë anonim)

 

Vendimet për për vlerësimin dhe pikëzimin përfundimtar te kandidatëve që konkurrojnë për në Gjykatën e Lartë:

VENDIM Nr. 106 i KLGJ datë 27.02.2020

 

VENDIM Nr. 105 i KLGJ datë 27.02.2020

 

VENDIM Nr. 104 i KLGJ datë 27.02.2020

 

AIS promotor i transparencës përmes të dhënave të hapura, shpreh shqetësim për këtë proces mbyllje të Institucionit, proces për të cilin do të duhet të vihet në lëvizje edhe Institucioni i Komisionerit për të Drejtën e Informimit.

Censurimi i disa vendimeve shënon edhe standard të dyfishtë. Kështu institucioni nuk ka censuruar emra të Kryetar apo Kancelar të Gjykatave të Posaçme në vendimet e javëve të fundit, por censuron emra të Kandidatëve të përzgjedhur për Gjyqtar të Gjykatës së Lartë.

Shiko : Kerkese per Akses ne Informacion sipas Parashikimit Ligjor drejtuar znj Naureda Llagami, kryetare KLGj