Ndiq Paratë Ndarja Sektoriale Koncesione dhe PPP të miratuara 2017 – 2020

Open Data Albania po hulumton mbi Ndarjen Sektoriale për koncesione dhe Partneritetit Publik Privat PPP të miratuara në Shqipëri gjatë periudhës Janar 2017 – Dhjetor 2020. Artikulli identifikon numrin dhe vlerën e investimit specifikuar Sektorin Institucional dhe Kategorinë Sektoriale. Të dhënat janë nga databaza e Regjistrit Koncesionar PPP të publikuar në portalin OpenCorporates.al.

 • Gjatë periudhës Janar 2017 deri në Dhjetor 2020, në Shqipëri janë miratuar 24 kontrata koncesioni apo PPP me vlerë totale Investimi prej 125 199 058 469 Lekë (125.19 Miliard Lekë), ose konvertuar në Euro 1 009 669 826 Euro (1 miliard Euro).

 • Si Sektor Institucional ku janë aplikuar Koncesione PPP gjatë kësaj periudhe listohet Energjetika, Transporti, Mjedisi, Zhvillimi Urban, Shëndetësi dhe Kontroll Fiskal.

 • Sektori Institucional Energjetike shënon numrin më të madh të kontratave. Sektori Institucional Transport ka vlerën më të lartë të Investimeve në PPP dhe Koncesione.

Kategoritë Sektoriale (te ndryshme nga Institucionale) që janë aplikuar gjatë katër vjecarit janë Menaxhim Mbetje; Infrastrukturë Rrugore; Infrastrukturë Detare Porte; Infrastrukturë Aeroporte; Hidro Energjetikë; Arsim; Shëndetësi; Kontroll Fiskal dhe Shërbime.

 • Kategoria sektoriale Infrastrukturë Rrugore janë miratuar tre Koncesione PPP me vlerë Investimi 62 115 823 913 Lekë. Konkretisht me kompaninë koncesionare Gjoka 87 sh.p.k zbatuese e kontratës Koncesion PPP  për Përmirësimin Ndërtimin Operimin dhe Mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit; kompania Bardh Konstruksion për Projektimin, Ndërtimin dhe Mirëmbajtjen e segmentit rrugës Milot Balldre si dhe kompania Rruga Orikum Llogara sh.p.k zbatuese e kontratës për Projektimin, Ndërtimin dhe Mirëmbajtjen e segmentit e rrugës Porti i Jahteve-Bypass Orikum Dukat, Ura e Shën Elizës.

 • Kategorinë Infrastrukturë Porte Detare është miratuar një Kontratë Koncesioni me vlerë Investimi 1 374 984 000  Lekë, konkretisht Kontrata Koncesion PPP të Portit turistik dhe shërbimeve Marina Limion me kompaninë Marina Limion sh.a.

 • Kategoria sektoriale Infrastrukturë Aeroporte është miratuar Kontrata e Koncesionit PPP për Rehabilitimin Operimin Transferimin e Aeroportit të Kukësit nga shoqëria koncesionare Kukës International Airport sh.p.k.

 • Për Shërbime është miratuar kontrata Për dhënien me koncesion të disa shërbimeve Detare me kompaninë Anijet e Shërbimit Detar sh.a

 • Menaxhimit të Mbetjeve (Waste Management), që përfshin grumbullimin, transportin, rikuperimin, asgjësimin e mbetjeve dhe prodhimin e energjisë janë miratuar dy kontrata koncesioni PPP me vlerë 18 471 152 055  Lekë, e konvertuar rreth 148 960 904 Euro që përbën rreth 14.8% e vlerës totale të investimit për gjithë Koncesione PPP  të miratuara në këtë periudhë. Në këtë sektor përfshihet kontrata Për Ndërtimin e Landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimin e Venddepozitimeve ekzistuese,Tiranëme shoqëri koncesionare Integrated Energy BV SPV  dhe kontrata Për dhënien me koncesion të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane për Qytetin Kamzë me shoqëri zbatuese Eco Cleaning sh.p.k

 • Sektorit të Zhvillimit Urban shënon dy koncesione me vlerë totale të investimit 4 102 552 269 Lekë rreth 33 085 099  Euro. Zhvillimet janë në kategorinë sektoriale Arsim dhe bëhet fjalë Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë Tiranë, zona Tirana 1 me shoqëri koncesionare Z.M.A sh.p.k  dhe Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës për katër objektet arsimore në zonën Tirana 4 sh.p.k.

 • Gjatë periudhës të marrë në shqyrtim Në sektorin e Shëndetësisë është lidhur një Partneritet Publik Privat Për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale dhe atyre bashkiake, me kompani koncesionare zbatuese Laboratory Networks sh.p.k.

 • Gjithashtu gjatë kësaj periudhe është miratuar një kontratë në sektorin e Kontrollit Fiskal, konkretisht Partneriteti Publik Privat Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumenteve matës, nëpërmjet instrumenteve shpërndarës të karburantit dhe gazit të lëngshëm, shoqëri koncesionare Noa Inspect sh.p.k

 • Energjetika liston disa kontrata koncesioni PPP si kontrata Për ndërtimin e Hidrocentralit Kalivaç e cila zbatohet nga kompaninë Ayen Alb sh.p.k; koncesioni për  Ndërtimin Operimin dhe Transferimin e Hidrocentralit KUKUR nga shoqëria Kukur Hidro Energy sh.p.k; Koncesioni Ndërtim Operim dhe Transferim i hidrocentralit Bushtrica 3 nga shoqëria Bushtrica Hydropower sh.p.k; Koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentralit Guri i Bardhë me shoqëri koncesionare zbatuese GealbEnergy sh.p.k;  Koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentralit Lunik nga shoqëria koncesionare Victoria Hydroenergy sh.p.k; koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentralit Bushtrica  me shoqëri zbatuese Elenergji sh.p.k; kontrata Ndërtim Operim Transferim e hidrocentraleve mbi lumin Shushicë me shoqëri koncesionare zbatuese Shushica Hydropower sh.p.k; Koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentralit Grabovë 2 me shoqëri koncesionare H.K HEC Grabova 2 sh.p.k; Koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentraleve Shutri 1, Shutri 2 me shoqëri koncesionare zbatuese ATEANI Energy sh.p.k; Kontrata Ndërtim Operim Transferim i hidrocentraleve të Lusës nga shoqëria Idrolusa sh.p.k; Kontrata Koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentraleve mbi lumin e Shalës  me shoqëri zbatuese 3 Power Shala sh.p.k; Koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentralit Veleshicë me shoqëri Kalisi Hydropower sh.p.k.

Kontrata Koncesionare dhe PPP, në fuqi, të dhëna dhe Dokumente mbi Kompanitë e Regjistruara për Zbatimin e Tyre, janë të publikuara në një format lehtësisht të aksesueshëm dhe të mirë strukturuar në DataBazën Regjistri Koncesionar portali OpenCorporates.al. Dokumenti në Excel i këtij artikulli ka të dhëna dhe informacion mbi bazën e të cilit është bërë vizualizimi. Ky dokument është lehtësisht i shkarkueshëm dhe i lirë për përdorim. Të tjera databaza të Organizatës AIS, janë spending.data.alOpenPocurement.al dhe OpenCorporates.al

Ky artikull hulumtues po publikohet në kuadër të projektit Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corruption.

Më shumë artikuj për PPP Koncesione: http://ndiqparate.al/category/regjister-koncesionar/

Biznese Kontraktore Shëndetësi Covid-19, Mars 2020 – Maj 2021

AIS organizatë promotore e Open Data Albania po hulumton mbi Biznese, kontraktorë në sektorin shëndetësi, për blerje për përballim të Situatës Covid-19. Hulumtimi është bërë për Kontrata ku janë njoftuar fitues, sikurse për Pagesa Thesari të ekzekutuara në favor të tyre në datat mars 2020 deri maj 2021. Kompanitë janë listuar sipas totalit të vlerës. Në këtë listim nuk bëjnë pjesë kontratat apo marrëveshjet ku nuk ka vlerë totale por ka vetëm çmim për njësi.

Gjithashtu fitues të Kontratave për Nevoja Thelbësore të Shtetit janë listuar në një artikull tjetër. Në këto kontrata procedura nuk është e hapur dhe e aksesueshme, informacioni mbi vlerat dhe objektin jepet pjesërisht për shkak të mungesës së njoftimeve publike si kontrata sekrete.

Po njësoj nuk do listojmë edhe Kompanitë që janë kontraktuar për Blerje Vaksine, Biznese apo Subjekte të huaja për kontrata kryesisht Sekrete. Për këtë kategori Blerjesh është formuluar një artikull i veçantë.

Në Renditje sipas Vlerës së Kontratës së Fituar në Shëndetësi, për kontraktim blerje, investim apo porosi për Covid 19, Mars 2020 – Maj 2021, Biznesi i parë më i kontraktuar në vlerë është shoqëria GTS-Gazra Teknike Shqiptare shpk. Pasohet në renditje nga Evita shpk, Intermed shpk, Intermed shpk, Biometric Albania shpk, Messer AlbaGaz shpk, Euromed shpk ne bashkëpunim me Farma Net Albania, OES Distrimed shpk, Euromed shpk, Eurovia shpk. Farma Net Albania.

 

Kompania e parë në renditje sa i takon vlerë në tendera të situatës Covid-19 sektori shëndetësi është GTS-Gazra Teknike Shqiptare shpk. Ajo ka fituar tendera me vlerë totale pa tatim mbi vlerën e shtuar prej 2.08 miliard Lekë. Shoqëria zotërohet nga Italiania SOL spa. Tenderat ku ajo ka rezultuar operator i kontraktuar janë për furnizime dhe infrastrukturë Oksigjen mjekësor i gaztë. Shoqëria ka fituar 31 tendera gjatë situatës Covid -19 me 13 institucione shëndetësore. Ndërsa në total në sektorin shëndetësi duke fituar e vetme pa bashkime me operator të tjerë, ajo ka (deri maj 2021) 111 kontrata.

Në vend të dytë është shoqëria EVITA shpk. Kjo shoqëri ka fituar tendera në vlerën 627.5 milion Lekë. Shoqëria është kontraktuar për 4 raste në blerje të Kite, Reagent dhe Teste Diagnostikuese.

Intermed ne vendin e tretë është kontraktuar në blerjen e artikujve për masa mbrojtëse. Vlera e kontratave të fituara prej saj është 384.5 milion Lekë.

Një tjetër renditje interesante është edhe ajo e Kontraktorëve për materiale dhe shërbime shëndetësore sipas Pagesave të përfituara deri në Maj 2021 përmes Transaksione Thesari. Kjo tregon edhe ecurinë e kontratave të fituara të cilat kanë dinamikë të ndryshme në dorëzime mallrash, pranim situacionesh dhe pagesë e kundravlerës. Renditja sipas Transaksioneve të Thesarit të përfituara për Blerje Covid 19, Mars 2020 – Maj 2021.

Dhjetë shoqëritë vendase me pagesë më të lartë janë si vijon: GTS-Gazra Teknike Shqiptare shpk me 1 miliard lekë, Evita shpk me pagesa thesari për periudhën në vlerën 281.1 milion lekë, Euromed shpk me pagesa në vlerën 137.46 milion lekë. Renditja vijon me Biometric AlbaniaEuroviaMesser Albagaz shpk, Gen- Alb Farma shpk, Intermed shpk, OES Distrimed.

Tendera Sektori Shëndetësi janë të publikuara në një format të mirëstrukturuar dhe analitik në faqen për Open Procurement Albania Shëndetësi. Po aty është krijuar një databazë analitike për tenderime dhe kontraktime të realizuara në funksion të nevojave të sektorit shëndetësi për përballimin e situatës Covid-19. Struktura dhe listimi i Informacionit janë sipas kategorive Blerje Oksigjen , Blerje Dizifektues, Mjete Mbrojtëse, Test Tampon , Barna , Aparatura , Kontraktime Vaksinimi , Kontraktime Sekrete sipas VKM Nr 203 datë 2020 , Të Tjera.

Ky artikull u realizua si pjesë e aktiviteteve në zbatim të projektit  Kontrata Publike në gjendje të Katastrofës Natyrore Covid 19 Forcimi i Mekanizmave të Pavarur të Monitorimit” projekt që përfundon në qershor 2021.

 

Denoncim Pranë Komisionerit Shtetëror për Zgjedhjet, Fondi i Rindërtimit u përdor në Durrës për favorizim të Subjekti Elektoral

AIS ka bërë kallëzim tek Komisoneri për Zgjedhjet me Objekt  Keqpërdorim i Parave Publike në Zgjedhje përmes Granteve Individuale për Fondin e Rindërtimit pas Tërmetit zona zgjedhore Durrës. Keqpërdoimi është në favor të subjektit elektoral partia në pushtet qendror dhe vendor. 16 muaj pas Tërmetit  në data Fushatë Zgjedhore me VKM dhe pa Ligj janë krijuar Transferta të Pakushtëzuara për Bashkinë Durrës vlera 946.44 milion Lek. Po data zgjedhore, Pushteti Lokal Durrës ka miratuar Lista me përfitues të rinj të paidentifikuar më parë. Bashkia ka paguar java para 25 prillit, vlera tre herë më shumë se çdo muaj post tërmet. Ministria e Rindërtimit ka vonuar ndihmën 16 muaj pas tërmetit dhe nuk ka bërë asnjë veprim ligjor që garanton mos keqpërdorim të Fondi duke paguar individ që nuk plotësojnë kushtin për ndihmë ekonomike pasi kanë pësuar dëme në banesa luksi, banesë të dytë për mirëqenie. Komisionerit i është kërkuar hetim administrativ, pranim faktesh, verifikim, ekspertizë e pavarur ndërkombëtare mbi përdorim fonde publike në Fushatë Zgjedhore. Në finale vlerësim i përgjegjësive për Favorizim Elektoral përmes Keqpërdorimit të Parave Publike Neni 92/5 Kodi.

Kallëzimin e plotë e gjeni KËTU.

Përgjigjen nga KQZ e gjeni këtu.

Vendim I KQZ Për Zgjatjen E Afatit Të Shqyrtimit Administrativ Të Denoncimit Për Shkelje Të Parashikuara Në Kodin Zgjedhor këtu

AIS kallëzim kundër Bashkisë Tiranë. Mungesë transparence mbi Përfitues Fondi i Rindërtimit në Fushatë Zgjedhore

Organizata jo qeveritare AIS / Open Data Albania i është drejtuar sot 25.05.2021 Komisionerit për të Drejtën e Informimit me një Ankesë kundër Bashkisë Tiranë. Ankimi kundër kësaj Bashkie vjen pas refuzimit për të Publikuar Vendimet e Këshillit Bashkiak Lista emërore me Përfitues të Fondeve të Rindërtimit, të datave që përkojnë me Fushatën Zgjedhore 2021.

AIS ju drejtua Bashkisë në datën 6 maj 2021 me Kërkesën për Akses në Dokumenta Vendime Këshilli Bashkiak Tiranë, e plotë me Lista Emërore Përfitues të Grant Rindërtimi për Tiranën.

Dokumentet e kërkuara, nuk janë publikuar në faqen web të Bashkisë dhe në rubrikën ku aksesohen Vendime të Këshillit Bashkiak Tiranë.

Në datën 18 Maj Koordinatori për Informim pranë Bashkisë së Tiranës ka Refuzuar Plotësimin e Kërkesës duke parashtruar në shkresën nr. A-9928/2 Prot si vijon: Nuk mund të vendosë në dispozicion emrat e përfituesve të këtyre fondeve sepse Listat e cituara në vendimet e Këshillit Bashkiak që janë bashkëlidhur si anekse në këto vendime përmbajnë të dhëna personale të përfituesve si numër identifikimi, të dhëna mbi përfitimin ekonomi, etj të cilat mbrohen nga ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 „Për mbrojtjen e të dhënave personale“.

AIS promotor i Transparencës dhe Llogaridhënies, gjykon se refuzimi i Bashkisë Tiranë nuk është i bazuar në ligj, pengon llogaridhënie dhe transparencë për Shpenzime Publike, Para të Taksapaguesve. E drejta Europiane, Legjislacioni kombëtar dhe Praktika konsiderojnë Parimin e Proporcionalitetit në njohjen e identitetit të përfituesve të granteve Publike. Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut ka dhënë Vendim në favor të publikimit si mundësi për pjesëmarrje qytetare në procesin e njohjes dhe vlerësimit të mënyrës së si shpenzohen taksat e tyre.

Për këtë arsye Organizata Reagoi me Ankim kundër Bashkisë Tiranë duke kërkuar që Komisoneri të Urdhërojë Bashkinë të Bëjë Transparencë mbi Përfitues Grant Rindërtimi Data Fushatë Zgjedhore.

Lista me Përfitues janë miratuar në Këshillin Bashkiak Tiranë dhe grantuar në data të Fushatës për Zgjedhjet Parlamentare 25 Prill 2021. Transparenca dhe pjesëmarrja qytetare në informacion lidhet edhe me nevojë për të verifikuar raste të mundshme e të dyshuara të keqpërdorimit të parasë publike në fushata zgjedhore për qëllime elektorale.

Për këtë Arsye Organizata i është drejtuar Komisionerit duke i kërkuar atij te urdhërojë Bashkinë Tiranë të publikojë të plota vendimet me përfitues të parave të taksapaguesve shqiptar përmes Grant Fondi i Rindërtimit data zgjedhore 2021.

Me këtë qëndrim Bashkia po mban standard të dyfishtë dhe po cenon transparencën vetëm për përfitues në Fushatë Zgjedhore 2021, pasi më herët në vitin 2019 dhe 2020 vetë bashkia i ka publikuar Listat Emërore  (Video Ilustruese dhe PDF ) për Familje Grant Përfituese.

Mbi Përdorimin e Grant Rindërtimi në Data të Fushatës Zgjedhore është përgatitu një artikull tek #FollowTheMoney Periudha Zgjedhore dhe Fondi i Rindërtimit Shtesa Buxhetore në Transfertë të Pakushtëzuar për 11 Bashki.  http://ndiqparate.al/2021/05/07/periudha-zgjedhore-dhe-fondi-i-rindertimit-shtesa-buxhetore-ne-transferte-e-pakushtezuar-per-11-bashki/

 

Periudha Fushatë Zgjedhore dhe Fondi i Rindërtimit, Shtesa Buxhetore në Transfertë e Pakushtëzuar për 11 Bashki

Open Data Albania ka hulumtuar mbi shtesa për Transfertën e Pakushtëzuar për njëmbëdhjetë bashki përfituese nga Fondi i Rindërtimit. Fokus janë Transfertat e miratuara me Vendim të Këshillit të Ministrave VKM në Periudhën Fushatë Zgjedhore 25 Mars deri 25 Prill 2021. Në analizë janë parë edhe data parazgjedhore nga 1 janari deri 25 Prill.

Artikulli: http://ndiqparate.al/2021/05/07/periudha-zgjedhore-dhe-fondi-i-rindertimit-shtesa-buxhetore-ne-transferte-e-pakushtezuar-per-11-bashki/

 • Transfertë Buxhetore për njëmbëdhjetë bashki nga Fondi i Rindërtimit për periudhën 1 Janar deri 25 Prill 2021 është 15 430 836 420 Lekë (pesëmbëdhjetë miliard e katërqind e tridhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e katërqind e njëzet lekë). Në Euro rreth 124.44 Milion Euro.
 • Vetëm në 30 Datat Fushatë Zgjedhore kjo Transfertë e Pakushtëzuar drejt bashkive të prekura nga tërmeti ka shënuar 8 574 636 507 Lekë (tetë miliard e pesëqind e shtatëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e shtatë Lek). Në Euro rreth 69.1 Milion Euro.
 • Në katër muajt e parë Qeveria Shqiptare ka shpenzuar nga Fondi i Rindërtimit duke transferuar tek bashkitë si Transfertë të Pakushtëzuar 56% të totalit të Fondit Vjetor të Rindërtimit. Një pjesë e mirë për transferta tek Individi.
 • Në vitin 2020 Qeveria Shqiptare u kritikua nga Fondi Monetar Ndërkombëtar FMN për shkak të mosrealizimit të Këtij Fondi, Programi i Rindërtimit.
 • Në Ligjin për Buxhetin e Shtetit të Fillim Vitit, në total Transfertat e Pakushtëzuara për këto 11 Bashki ishin 8 299 271 265  Lekë. Po për këto 11 bashki shtesa e Transfertave të Pakushtëzuara përmes VKM në katër muajt parazgjedhor shënon 15 430 836 420 Lekë. Rritja është me 186 përqind.
 • Në vlerë rritjen më të lartë e kanë bashkitë Tiranë; Durrës; Kurbin dhe Kamëz. Si peshë kundrejt Transfertave të Pakushtëzuara të Parashikuara në Ligjin e Fillim Vitit,  rekord mbajnë bashki si Vora (549%); Kurbini (340%); Tirana (250%); Shijaku (228%).

Bashkia Tiranë. Me Vendime të Këshillit të Ministrave ka përfituar shtesa Transferta të Pakushtëzuara në Data Zgjedhore (30 ditët e fushatës) në vlerën 6 055 001 800 Lekë (gjashtë miliard e pesëdhjetë e pesë milion e njëmijë e tetëdhjetë Lekë). Këto transferta janë urdhëruar me VKM Nr. 189 atë 25 Mars; VKM Nr. 202  datë 25 Mars; VKM Nr. 204 datë 25 Mars.

Bashkia Durrës. Me Vendim të Këshillit të Ministrave i janë dhënë në data Periudhë Zgjedhore 1 181 590 365 Lekë (një miliard e njëqind e tetëdhjetë e një milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e pesë Lekë). VKM Nr. 189 datë 25 Mars; VKM Nr. 201 datë 25 Mars; VKM Nr. 205 datë 24 mars dhe VKM nr 213 datë 31 Mars.

Bashkia Kamëz. Me Vendime të Këshillit të Ministrave ka përfituar 227 909 231 Lekë (dyqind e njëzet e shtatë mijë e nëntëqind e nëntë mijë e dyqind e tridhjetë e një Lekë. VKM Nr. 200 datë 25 mars; VKM Nr. 201 datë 31 mars; VKM Nr. 211 datë 31 Mars dhe VKM Nr 235 datë 14 Prill.

Bashkia Kurbin. Me Vendime të Këshillit të Ministrave janë përfituar 529 262 087 Lekë (Pesëqind e njëzet e nëntë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e tetëdhjetë e shtatë Lekë. Me VKM Nr. 215 datë 31 Mars; VKM Nr. 233 datë 14 Prill dhe Vendim 234 datë 14 Prill.

Bashkia Shijak. Ka përfituar 143 662 566 Lekë në Periudhë Zgjedhore. Kjo periudhë VKM Nr. 212 datë 31 Mars.

Bashkia Vorë. Me Vendim të Këshillit të Ministrave ka përfituar 175 148 070 Lekë (njëqind e shtatëdhjetë e pesë milion e njëqind e dyzet e tetë mijë e shtatëdhjetë lekë). Vendimi Këshillit të Ministrave Nr. 189 datë 25 mars; VKM Nr. 236 datë 14 Prill  dhe VKM Nr. 237 datë 14 Prill.

Bashkia Kavajë. Në periudhë zgjedhore përmes Vendimeve të Këshillit të Ministrave i është krijuar Transferta e Pakushtëzuar prej 201 959 863 Lekë (dyqind e një milion e nëntëqind e pesëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre Lekë). Kjo me VKM Nr. 206 datë 25 Mars dhe VKM Nr. 205 datë 25 Mars.

Bashkia Mirditë Ka marrë 42 262 535 Lekë (dyzet e dy milion e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë Lekë. Me VKM Nr. 200 datë 25 Mars; dhe VKM Nr. 233 datë 14 prill.

Bashkia Rrogozhinë dhe Bashkia Krujë nuk kanë marrë fonde në data zgjedhore. VKM për Transfertë të Pakushtëzuar për Fondin e Rindërtimin është bërë në datat e mëhershme

Bashkia Lezhë. Kjo bashki ka përfunduar me Vendim të Këshillit të Ministrave transferta në vlerën 17 835 093 Lekë (shtatëmbëdhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e pesë mijë e nëntëdhjetë e tre lekë.  VKM Nr. 215 Data 31 mars 2021.

Transfertat e Pakushtëzuara Tipike, janë fonde nga Buxheti i Shtetit për Bashkitë për garantimin e disa shërbimeve bazë të Pushtetit Vendor si arsimi bazë, mbrojtja sociale administrimi i pyjeve, rrugëve, ujërave etj. Ajo parashikohet me formulë çdo vit dhe miratohet si tabelë dhe zë i veçantë i Ligjit për Buxhetin e Shtetit. Nëse Krahasojmë vlerat e Caktuara në dhjetor 2020 me shtesat e mara sipas Bashkive Transferta të Pakushtëzuara Rindërtimi VKM parazgjedhore, dhe VKM Data Zgjedhore shohim përqendrim në datat për të cilat Kodi Zgjedhor i njeh si data fushatë zgjedhore.

Ky artikull u realizua në kuadër të monitorimit, transparencës dhe vlerësimit të riskut në shpërndarjen dhe shpenzimet me Para të Taksapaguesve Shqiptar, NdiqParate.al. Organizata AIS po zbaton projektin Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corruption.

Dokumenti në Excel i këtij artikulli ka të dhëna dhe informacion mbi bazën e të cilit është bërë vizualizimi. Ky dokument është lehtësisht i shkarkueshëm dhe i lirë për përdorim. Të tjera databaza të Organizatës AIS, janë Spending.data.alOpenPocurement.al dhe OpenCorporates.al.

KËRKESË PËR INFORMIM DOKUMENTA ZYRTARE – Lista Emërore me Përfitues nga Fonde Publike të Bashkisë Tiranë

Lista Emërore me Përfitues nga Fonde Publike të Bashkisë Tiranë nuk është e aksesueshme për publikun. Megjithëse është pjesë e Informacioni dhe aneks VKB të kërkuara duhet të jenë publike, sa kohë që ato informojnë mbi shpërndarje të parave publike, para të taksapaguesve tek individ përfitues. Po njësoj rëndësia e Dokumentit për Akses Publik është e shtuar sa kohë që këto janë vendime të mara në periudha dhe data të parashikuara si data zgjedhore për Procesin Zgjedhor 25 Prill 2025.

Për këtë arsye AIS ju drejtua me një kërkesë zyrtare me shkrim Këshillit Bashkiak dhe Bashkisë Tiranë.

Konkretisht Kërkohet:

 • Bashkë Lidhje Aneks shoqërues. Pjesë e VKB Nr. 66 Datë 19.04.2021 Për Miratimin e Listës së Përfituesve nga Programi i Grantit të Rindërtimit. Ky aneks ka përmbajtje Subjekte që përfitojnë vlerat e grantit të rindërtimit të parashikuara në vendimin Nr. 160, datë 7.12.2020, të Këshillit Bashkiak “Për përcaktimin e vlerave për përfituesit e grantit të rikonstruksionit/rindërtimit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga akt ekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4 dhe DS5”, të ndryshuar.
 • Bashkë Lidhje Aneks Shoqëruese pjesë e VKB Nr. 65 Për miratimin e listës së përfituesve të nënprogramit të grantit të rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga akt ekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmi DS4. Ky aneks ka emra Subjektet përfitojnë vlerën e rikonstruksionit sipas parashikimeve të vendimit Nr. 160, datë 7.12.2020, të Këshillit Bashkiak “Për përcaktimin e vlerave për përfituesit e grantit të rikonstruksionit/rindërtimit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4 dhe DS5”, të ndryshuar.
 • Bashkëlidhje Dy Anekse Shoqëruese pjesë e VKB Nr. 64 datë 19.04. 2021. Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Granti i Rikonstruksionit dhe për disa ndryshime në Vendimet e Listave të Përfituesve nga ky Nënprogram Këto anekse kanë Lista emërore të subjekteve përfituese nga granti i rikonstruksionit, sipas kategorive të dëmit DS1, DS2. dhe DS3. 
 • Bashkëlidhje Katër anekse shoqëruese të VKB Nr. 63 Datë 19.04.2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Programi i Zhvillimit të Objekteve të Reja në Njësinë Administrative nr. 6 Baldushk, Ndroq dhe Pezë. Këto anekse kanë të miratura lista emërore me subjekte përfituese nga programi i zhvillimit të objekteve të reja në njësinë Administrative Nr. 6. Baldushk, Ndroq dhe Pezë.
 • Lista emërore me Korrigjime për VKB Nr. 61 Datë 6.04. 2021 Për disa Korrigjime gabimi material në vendimet e listave të përfituesve nga granti i rikonstruksionit dhe programi i Rindërtimit. Korrigjim Listash të miratuara më Parë.
 • Bashkëlidhje Aneksin shoqërues të VKB Nr. 16 Datë 01.03.2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Granti i Rikonstruksionit. Lista e Miratuar sipas kategorive të dëmit DS1, DS2 dhe DS3 listën emërore të subjekteve përfituese nga granti i rikonstruksionit sipas aneksit 1 bashkëlidhur dhe me pjesë përbërëse të Vendimit.
 • Bashkëlidhje Aneks shoqërues i VKB Nr. 17  datë 01.03. 2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Programi i Zhvillimit të Objekteve të reja në Njësinë administrative nr 6. Miratuar Lista e përfituesve nga programi i zhvillimit të objekteve të reja në njësinë administrative nr. 6.
 • Bashkëlidhje Aneks shoqërues i VKB Nr. 7 datë 13.02. 2021 Për Miratimin e listës së Përfituesve të nënprogramit të Grantit të Rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizat e thelluara nga Instituti i ndërtimit me nivel dëmi DS4. Aneksi ka të miratuar listë e përfituesve të nënprogramit të grantit të rikonstruksionit banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizt e thelluara nga Instituti i Ndërtimit me nivel dëmi DS4.
 • Bashkëlidhje Dy lista Anekse të lidhura ne VKB Nr. 8 datë 13. 02. 2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Programet e Procesit të Rindërtimit. Këto dy anekse kanë përmbajtje emra të subjekteve përfituese të përcaktuara në Aneks Nr 1 të pikës 2 që përfitojnë vlerat e grantit të rindërtimit të parashikuara në Vendimin Nr. 160 datë 7.12. 2020 të Këshillit Bashkiak Për përcaktimin e Vlerave për Përfituesit e grantit të rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga akt ekspertiza e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4dhe DS5 të ndryshuar.
 • Bashkëlidhje Aneks që shoqëron VKB Nr. 6 datë 13. 02. 3031 Për Miratimin e Listës së Përfituesve nga granti i Rikonstruksionit. Me këtë aneks është miratuar Lista Emërore e Subjekteve përfituese nga granti i rikonstruksionit sipas kategorive të Dëmit DS1, DS2 dhe DS3.

 

Shkresën e plotë zyrtare e gjen KËTU

Vaksinim Covid19, Përgatitet Pagesa e Parë për vaksinën Kineze vlera 10 milion USD

 • 10 milion USD, Qeveria Shqiptare Miraton Pagesën e Parë për Distributorin Turk të Sinovax prodhim ne Republikën Popullore të Kinës.
 • Distributori Turk njofton pamundësi për furnizim me Vaksinë Prodhim dhe Paketim Kinez.
 • Ndryshon Marrëveshja e Blerjes, Shteti Shqiptar Pranon Vaksinën Kineze Paketim në Turqi Coronavac 600SU/IM- Suspension.
 • 14 Prill 2021, Qeveria shton 2 miliard lek në Buxhetin e Shtetit për Fond Rezervë Vaksina dhe situata Covid 19.
 • Open Procurement Albania publikon të gjitha aktet që bëjnë të njohur Kontraktimin, Efektet Financiare dhe Ecurinë.
 • Të dhëna për Kontraktime Situata Covid 19 publikohen në kuadër të Projektit të AIS me titull  Contracting in a State of Natyral Disaster Covid19 – Strengthening Independent Monitoring Mechanisms

Në datë 22.03.2021, Këshilli i Ministraveka nxjerr Akt Normativ me nr 9, Për Miratim të tekstit të Marrëveshjes ndërmjet Pala Shteti Shqiptar: Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Ministrinë e Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, me Distributorin Autorizuar shoqërinë turke  Keymen Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Objekt i Marrëveshjes: Furnizimin e Republikës së Shqipërisë me Vaksinën e Inaktivizuar Kundër Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, të Krijuar nga Sinovac Life Science Co Ltd. dhe të Prodhuar në Republikën Popullore të Kinës.

Neni 3 i Aktit Normativ detyron Institucionet dhe Palët që mos bëjnë publike tekstin e marrëveshjes dhe efektet financiare. Marrëveshje Sekrete kofidenciale. Sipas relacionit të publikuar në faqen e Kuvendit të Shqipërisë  bashkangjitur Aktit Normativ, Komiteti i Eksperteve për Imunizimin (organ këshillimor i ministrit të Shëndetësisë) mori në shqyrtim vaksinën e inaktivizuar kundër Covid-19, Coronavac, të krijuar nga Sinovac Life Science, Pekin, Kinë.

Ky Komitet u shpreh Pro. Po në relacion citohet se: Rezultatet e fazës së pare dhe të dytë të kësaj vaksine në Kinë janë publikuar në revistën Lancet në 17 nëntor 2020. Kjo vaksinë ka filluar provat e fazës se trete që në korrik 2020 në Kinë dhe më pas në Brazil, Turqi, Indonezi dhe Kili.  Provat e fazës së tretë të kryera në Brazil dhe Turqi vlerësuan efikasitetin e vaksinës të punonjësit shëndetësore që ofronin trajtim për pacientet me COVID-19. Aktualisht CoronaVac është aprovuar për përdorim emergjent në Kinë nga Autoriteti Rregullator (Administrimi i produkteve mjekësore kombëtare), si dhe është aprovuar për përdorim në Azerbajxhan, Bolivi, Brazil, Republikën Dominikane, Ekuador, Hong Kong, Indonezi, Laos, Meksikë, Paraguai, Filipine, Tailande, Tunisi, Turqi, Ukrainë dhe Uruguai etj. Kjo vaksinë është përdorur edhe në vendet e BE-së si Hungaria.
Pas Nënshkrimit Këshilli i Ministrave Miratoi me Aktin Normativ Nr.10 datë 24.03.2021 Marrëveshjen e Palëve.

Efektet financiare

Ky akt normativ ka efekte financiare të cilat do të përballohen nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit.

Ligji për buxhetin e shtetit që nga miratimi i tij deri në prill 2021, ka ndryshuar 3 herë. Akt Normativ Nr. 8, datë 22.3.2021 – Fondi Rezervë parashikohet të jetë në masën prej 5 miliardë lekë (Me Ligj për Buxhetin 2021 ishte 4 miliard, është shtuar me 1 miliard).
Qëllimi i hartimit të këtij akti normativ është sigurimi i fondit të nevojshëm nëpërmjet një ndryshimi në shpenzimet buxhetore, konkretisht nëpërmjet rialokimit midis dy elementeve të fondit rezerve, për përballimin e shpenzimeve për blerjen e vaksinës nga kompania turke “Keymen Ila9 Sanayi ve Ticaret”, A.S. të krijuar nga Sinovac Life Science Co, Ltd. dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës. Shuma totale është 10 000 000 ( dhjete milionë) USD, e konvertuar në lekë sipas kursit zyrtar të këmbimit në datën e pagesës, rreth 1.1 miliardë lekë.

Instituti i Shëndetit Publik është institucioni që do të kryeje pagesën e dozave të vaksinave.

Akti normativ përcakton vetëm një ndryshim në shpenzimet buxhetore, një rialokim midis dy elementeve të fondit rezerve dhe, përkatësisht:

 • 10 milion USD, Qeveria Shqiptare Miraton Pagesën e Parë për Distributorin Turk të Sinovax prodhim në Republikën Popullore të Kinës.

Me Vendim të Këshillit të Ministrave VKM Nr. 174/2021 u vendos që Instituti i Shëndetit Publik të bëjë pagesën prej 10 milion USD (dhjetë milion dollarë amerikan) në favor të shoqërisë distributorit të autorizuar “Keymen Ilaç Sanayi ve ticaret” A.S., për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër COVID-19 (vero cell), Coronavac, të krijuar nga Sinovac Life Science Co, Ltd. dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës (pika 1 e vendimit). Ne piken 2 të vendimit përcaktohet që Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në buxhetin e miratuar për vitin 2021, për Institutin e Shëndetit Publik, në llogarinë ekonomike 6050000 (Produkti 91305AH) të programit të shëndetit publik (07450), i shtohet ekuivalenti në lekë (sipas kursit zyrtar të këmbimit në datën e pagesës) i shumës 10 000 000 (dhjetë milionë) USD. Fondi, sipas pikës 2 të këtij vendimi, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2021.

Në seancën e Parë Kuvendore pas Pezullimit të Punës për shkak të Fushatës Zgjedhore, data 4 Maj, Kuvendi kishte në rendin  e ditës Pëlqimin e dy Akteve Normativa të cilat lidhen me Blerje të tjera Vaksina anti Covid dhe Efekte Financiare që bëjnë të mundur.

 • Distributori Turk njofton pamundësi për furnizim me Vaksinë Prodhim dhe Paketim Kinez.

Përmes Akt Normativ Nr. 14, datë 7.4.2021 – Për disa ndryshime dhe shtesa në Aktin Normativ nr. 9, datë 22.03.2021, është bërë ndryshim i Titullit dhe Objektit të Marrëveshjes Mes Palëve.

Relacioni shoqërues, qartëson se Kompania distributore ka bërë të ditur se është ndërprerë nga Kinezja Sonovac Life Sciences furnizimi me produktin  CoronaVac Covid 19 – Vero Cell  si një produkt i Përfunduar. Pas kësaj turkja (distributor) ka marrë furnizim me produktin Coronavac 600SU/IM- Suspension për injeksion të paketuar në flakon 0,5 ml, e cila përmban substancën aktive antigjenin viral ‘Sars-CoV-2’ të inaktivizuar, të zhvilluar nga SinoVac Life Science Co., Ltd., prodhuar në Republikën Popullore të Kinës Paketuar në Republikën e Turqisë nga shoqëria Keymen. Për këtë Arsye Palës Shqiptare i propozohet që furnizimi të vazhdojë me produktin Paketim Turk.

 • Ndryshon Marrëveshja e Blerjes, Shteti Shqiptar Pranon Vaksinën Kineze Paketim në Turqi Coronavac 600SU/IM- Suspension.

Pala Shqiptare duke u konsultuar edhe me Komitetin Teknik të Imunizimit (mbledhje data 6 Prill 2021), vendosi të konsiderojë efekte të njëjta dhe të pranojë propozimin e Palës Kontraktore.

 • 14 Prill 2021, Qeveria shton 2 miliard lek në Buxhetin e Shtetit për Fond Rezervë Vaksina dhe situata Covid 19.

Në lidhje me efekte Financiare, Po në datën e Parë të Punës së Kuvendit pas Zgjedhjeve, kërkohet Pëlqimi për Aktin Normativ Akt Normativ Nr. 18, datë 14.4.2021. Përmes këtij Akti  Fondi Rezerve në Buxhetin e Shtetit rritet nga 5 miliardë në 7 miliardë leke, shtesa plus 2 miliard lekë, me qellim përballimin e shpenzimeve të blerjes se vaksinave gjate vitit 2021, si pasoje edhe e shpenzimeve të tjera eventuale të qeverise që lidhen me pandeminë COVID-19. Pala Shqiptare ka marrë informacion zyrtar që kjo Vaksinë po përdoret në Republikën e Turqisë, informacion i marrë nëpërmjet letërkëmbimit me ministrinë e Shëndetësisë Turke.

Të dhëna për Kontraktime Situata Covid 19 publikohen në kuadër të Projektit të AIS me titull  Contracting in a State of Natyral Disaster Covid19 – Strengthening Independent Monitoring Mechanisms.Të gjitha kontraktimet e Shtetit Shqiptar për Furnizime për shkak të situatës Covid 19 janë në databazën Open Procurement Albania. Databaza është pjesë e projektit “Kontrata publike në një gjendje të katastrofës natyrore Covid19- Forcimi i Mekanizmave të Pavarur të Monitorimit”  mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SHBA-së në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërish ato të Departamentit të Shtetit.

Tendera për Fatkeqësinë Natyrore Covid -19, Një databazë e AIS si mekanizëm i pavarur monitorimi

Gjurmo tender për Fatkeqësinë Natyrore Covid -19

AIS ka gjurmuar tender të institucioneve shëndetësore në vend, dhe ka krijuar një databazë me informacion për procedurat, blerjet, performancën dhe ecurinë e tenderimeve. http://openprocurement.al/sq/htender/covid

 

Databaza bën të mundur transparencë dhe gjurmimin e kontraktimeve për

Medikamente http://openprocurement.al/sq/htender/covid/title/BARNA%20COV-2?

Aparatura http://openprocurement.al/sq/htender/covid/title/APARATURA%20COV-2?

Mjete mbrojtëse http://openprocurement.al/sq/htender/covid/title/MJETE-MBROJTESE%20COV-2?

Oksigjen Spitalor http://openprocurement.al/sq/htender/covid/title/OKSIGJEN%20COV-2?

Vaksina http://openprocurement.al/sq/htender/covid/title/KONTRAKTIME%20VAKSINIM%20COV-2?

Teste Tampon http://openprocurement.al/sq/htender/covid/title/KITE%20COV-2?

 

Të dhënat listohen edhe sipas procedurës apo sipas Institucionit.

Gjurmimi, transparenca dhe llogaridhënia marrin rëndësi  më të madhe në momente të krizave dhe fatkeqësive humanitare. Databaza është pjesë e projektit “Kontrata publike në një gjendje të katastrofës natyrore Covid19- Forcimi i Mekanizmave të Pavarur të Monitorimit”  mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SHBA-së në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërish ato të Departamentit të Shtetit.

Harta e Parregullsive Zgjedhore dhe Blerjes së Votës,

Shkodra, Dibra, Durrësi, Elbasani janë nga zonat me më shumë raste të raportimeve qytetare për blerje vote në 2015 dhe 2017. Projekti Za’Lart ka një arkivë të krijuar në fushatat zgjedhore 2015 dhe 2017. Në këto fushata janë ftuar qytetarët të raportojnë përmes një aplikacioni me të njëjtin emër Za’Lar Raised Voise-ICT for fair Elections. Qindra raportime qytetare, kryesisht anonime kanë bërë të mundur evidentimin e shkeljeve zgjedhore dhe identifikimin e hartës së parregullsive. Arkiva, Në 2017 projekti Za’Lart  ka krijuar Hartën e Shkeljeve Zgjedhore

Shkodra dhe Dibra rezultojnë nga qarqet me më shumë indice për parregullsi, blerje vote, presione dhe korrupsion zgjedhor. Përmbajtja e parregullsive u krijua në bazë të denoncimeve qytetare kryesisht me video dhe audio. Disa nga faktet janë të njohura publikisht por jashtë vëmendjes së Institucioneve të Hetimit. Më poshtë po listohen disa raportime në Za’Lart Zgjedhje 2017 për Qarkun Shkodër.

Shkodër Shpërndahen ndihma në Selinë e PSD një ditë para datës së votimit 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Ujz0zons_mc

Tom Doshi premton pako ndihme për 400 familje pakica egjyptiane në Shkodër, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=_cs_PiWqoak

Qytetarët ofrojnë të shesin Votën, e kemi bërë çdo herë kemi të paktën të sigurojmë një muaj jetesë https://www.youtube.com/watch?v=wxOdSHY63tc

Banorë të Malësisë së Madhe: Na kërcënojnë për votën https://www.youtube.com/watch?v=_0fh8yi6pSs

Përfundojnë në Spital Kryetarja e LSI Puke Znj.Saimira Laçi dhe kryetarja e LRI Znj.Romina Kuçi janë kërcënuar dhe lënduar nga drejtues dhe përfaqësues te PS ne Puke https://www.youtube.com/watch?v=511ANC5Fyes

Të burgosur nga Dukagjini fushatë me Video nga Burgu https://www.youtube.com/watch?v=F8xKGHcrmr0

Të tjera postime janë në platformën Za’Lart https://zalart.ushahidi.io/collections/5/map dhe në YouTube https://www.youtube.com/channel/UC_Ij8riu43EcygQiCJkLY3w/videos

Za’Lart është një projekt i organizatës AIS , ICT for Fair Election. Përmes një platformë me të njëjtën emër projekti u jep mundësi qytetarëve të raportojnë shkelje, parregullsi, incidente dhe problematika zgjedhore në kohë reale. Kjo bën të mundur listimin e parregullsive dhe evidentimin e fakteve për blerje vote dhe korrupsion zgjedhor. Projekti është zhvilluar në zgjedhje 2015 dhe 2017.  Disa nga raportimet janë verifikuar nga një ekip gazetarësh i atashuar pranë Projektit për fushatat zgjedhore. Organizata nuk është në proces monitorimi për Fushatën Zgjedhore 2021, por mbështet çdo iniciativë për monitorim dhe zgjedhje të rregullta.

Regjistri i Magjistratëve, Shtohen Profile të reja Prokuror dhe Gjyqtaar AksesInfoDrejtësi.

Në periudhën Dhjetor – Janar 2021 janë shtuar në Regjistrin e Magjistratëve , databazë publike krijuar nga AIS pasaporta profil për 17 Gjyqtar dhe Prokurorë (Magjistratë) që kanë kaluar Vettingun në muajt apo javët e fundit.  Në çdo Profil Pasaportë të krijuar ka informacion CV, vetë deklarimet publike, kualifikimet, kërkimet shkencore, promovimet në detyrë, masat disiplinore, deklarim të aseteve pasurore për secilin individ Gjyqtar dhe Prokuror.

 1. Albert Demirneli  Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/215
 2. Afërdita Ndoi  Prokuror Apeli Durrës http://aksesdrejtesi.al/profil/150
 3. Dorina Bejko Prokurore  Rethi Pogradec http://aksesdrejtesi.al/profil/214
 4. Arben Qosja Prokuror Apeli Tiranë http://aksesdrejtesi.al/profil/180
 5. Pranvera Pustina Prokurore Prokuroria e Përgjithshme konfirmuar në detyrë me vendim KPK Nr. 308 datë 14. 10.2020
 6. Moisi Duda Prokuror Apeli Durrës http://aksesdrejtesi.al/profil/144
 7. Enkelejda Osmani Xhengo Prokurore Rrethi Durrës http://aksesdrejtesi.al/profil/126
 8. Sokol Ngresi Gjyqtar Apeli http://aksesdrejtesi.al/profil/225
 9. Valbona Vata Gjyqtar Apeli http://aksesdrejtesi.al/profil/213
 10. Erjon Cela Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/149
 11. Anita Mici Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/133
 12. Vojsava Osmanaj Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/139
 13. Altina Nasufi Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/134
 14. Genti Shala Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/137
 15. Irena Brahimi Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/138
 16. Blerona Hasa Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/136
 17. Elona Toro Stavri http://aksesdrejtesi.al/profil/143

Më herët në Databazë janë vendosur profil pasaporta për dhjetëra gjyqtar të tjerë të cilët i janë nënshkruar me sukses Vettingut. http://ais.al/new/akses-info-drejtesi-nje-regjister-publik-per-magjistratet-krijuar-nga-nje-organizate-jo-qeveritare/

Gjithashtu Akses Drejtësi bën të mundur akses sipas filtrave të kërkimit http://aksesdrejtesi.al/searchform për çdo dokument të institucioneve të reja të drejtësisë si akte, vendime, procesverbale, raporte etj.

AIS organizata promotore e Open Data për Shqipërinë ka krijuar dhe mirëmban këtë minierë të dhënave.