AIS po kërkon staf pozicioni i punës Përpunues të Dhënash Ekonomist me njohuri mbi Regjistrin Tregtar

Datë Publikimi : 01/03/2021

AIS është në kërkim të një personi Përpunues të Dhënash  – Ekonomist. Personi do të pëditësojë informacionin në një databazë me të dhëna dhe dokumente për Bizneset, Shoqëritë Tregtare. Pozicioni i punës kërkon njohuri të përgjithshme dhe jo shumë teknike.

Përpunuesi i të Dhënave do të bëjë monitorim të Regjistrave Publik duke grupuar disa kategori njoftimesh dhe aktesh sipas tematikës. Më pas bën kategorizim të kujdesshëm të dokumenteve për publikim. Puna do të bëhet nga zyra e organizatës dhe është parashikuar me kohë të plotë. Paga është e kënaqshme për individ pa eksperienca të mëparshme pune apo të sapodiplomuar.

Kandidati duhet të jetë i diplomuar në sistemin tre vjeçar të ketë mesatare të mirë dhe dëshirë për të zgjeruar njohuritë mbi: menaxhimi i shoqërive të biznesit, databaza të institucioneve, regjistra publik, mirë-strukturimin e dokumentit zyrtarë, agregimin dhe mirë-strukturimin e informacionit për sektorin tregtar. Databaza për përditësim është http://opencorporates.al

Aplikanti duhet të njohë mirë programe kompjuterike si Excel dhe Microsoft Word.

Të interesuarit të shkruajnë në [email protected] duke dërguar edhe një CV të thjeshtë në gjuhën shqipe ku të jepen qartë dhe shkurt edukimi, eksperienca, praktika profesionale, mesatarja në studime universitare. Titulli i emailit duhet të jetë Data Entry me njohuri mbi Regjistrin Tregtar.  Afati aplikim data 20 Mars 2021.

 

AIS po kërkon staf pozicioni i punës Përpunues të Dhënash me njohuri mbi Sistemin e Drejtësisë

Datë Publikimi : 01/03/2021

AIS është në kërkim të një personi Përpunues të Dhënash  – Jurist ose Individ i Diplomuar me Njohuri mbi Sistemin e Drejtësisë. Personi do të pëditësojë informacionin në një databazë me të dhëna dhe dokumente për Sektorin. Pozicioni i punës kërkon njohuri të përgjithshme dhe jo shumë teknike. Përpunuesi i të Dhënave do të bëjë monitorim të databazave zyrtare të Institucioneve, duke grupuar disa kategori njoftimesh dhe aktesh sipas tematikës. Më pas bën kategorizim të kujdesshëm të dokumenteve për publikim. Puna do të bëhet nga zyra e organizatës dhe është parashikuar me kohë të plotë. Paga është e kënaqshme për individ pa eksperienca të mëparshme pune apo të sapodiplomuar.

Kandidati duhet të jetë i diplomuar në sistemin tre vjeçar të ketë mesatare të mirë dhe dëshirë për të zgjeruar njohuritë mbi: databaza të institucioneve, regjistra publik, mirë-strukturimin e dokumentit zyrtarë, dinamikën dhe vëllimin e fenomeneve që lidhen me të Drejtën Publike dhe të Drejtën Civile, agregimin dhe mirë-strukturimin e informacionit për këtë sektor. Databaza për përditësim është http://aksesdrejtesi.al/

Aplikanti duhet të njohë mirë programe kompjuterike si Excel dhe Microsoft Word.

Të interesuarit të shkruajnë në [email protected] duke dërguar edhe një CV të thjeshtë në gjuhën shqipe ku të jepen qartë dhe shkurt edukimi, eksperienca, praktika profesionale, mesatarja në studime universitare. Titulli i emailit duhet të jetë Data Entry me njohuri mbi sistemin e Drejtësisë.  Afati aplikim data 20 Mars 2021.

AIS po Kërkon Oficer për Marrëdhëniet me Publikun dhe Eventet

Pozicioni:                   Oficer për Marrëdhëniet me Publikun dhe Eventet (Public Relation/Outreach Officer)
Programi:                  Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corrupsion

Datë Publikimi :     01/03/2021
Varet nga:                  Drejtori i Projektit dhe Titullari i Organizatës.
Koha e Punës:           29 muaj (shtrirje në 3 vite kalendarike).

Paga: Totali pagë neto plus të detyrueshme punëdhënës dhe punëmarrës , plus tatime mbi pagën është 848 Euro në muaj (neto sipas detyrimeve në fuqi Mars 2021 rezulton rreth 72 300 Lekë).

Afati për Aplikim: deri 1 Maj 2021 ne email [email protected]

Organiza AIS, një organizatë e angazhuar në transparencë, llogaridhënie, mirëqeverisje dhe antikorrupsion është duke zbatuar Programe në fushat e sipërpërmendura. Me qëllim rritjen e vizibilitetit të organizatës dhe rezultateve të projekteve të saj, organizata po kërkon një person për Pozicionin e PR / Oficer i Marrëdhënieve me Publikun.

Përshkrimi i Punës: Oficeri i Marrëdhënieve me Publikun do të angazhohet për hartimin, zhvillimin e realizimin e metodologjisë dhe strategjisë për komunikim me publikun. Ai bën realizimin e njoftimeve, raporteve narrative, anoncimeve, materialeve promovuese, informacionit për edukim dhe promovim që organizata bën në zbatim të aktiviteteve të projektit. Gjithashtu ai merr pjesë në mirëmbajtjen e një Bgolu për transparencë, dhe dizenjimin e instrumenteve multimedia për vizibilitet. Ai/Ajo punon për angazhimin e publikut përmes rrjeteve sociale. Oficeri i Marrëdhënieve me Publikun ka si detyrë të analizojë edhe impaktin që kanë aktivitetet e organizatës tek grupe të caktuara të targetuar si përfitues përmes informimit dhe ndërgjegjësimit. Ai duhet të marrë pjesë dhe kontribuojë në hartimin e planit të punës dhe strategjisë për komunikim të Organizatës.

Personi do të angazhohet për një periudhë 29 muaj punë gjatë tre viteve 2021-2024. Muajt nën angazhim do të shënohen sipas kalendarit të aktiviteteve të projektit. Personi ka një pagë të përllogaritur prej 848 Euro në Muaj, kjo pagë është bruto, ndërsa përllogaritja e pagës neto bëhet pas zbritjes së kontributeve të detyrueshme të punëdhënës plus punëmarrës dhe të tatimit mbi pagën (rreth 40% e pagës se deklaruar).

Personi duhet të ushtrojë detyrën në zyrën e organizatës dhe të jetë fleksibël për lëvizje në vende ku realizohen aktivitete dhe prezantime të programit (evente dhe trajnime).

Oficeri i Marrëdhënieve me Publikun, Raporton pranë Drejtorit të Projektit. Ai ka detyrim të bashkëpunojë dhe garantojë vullnet për punë në grup dhe një vizion të qartë për komunikim dhe bashkëpunim me aktor mediatik.

Kritere për Pozicionin:

 • Diplomë Universitare, Preferohen Shkencat Humanitare.
 • Eksperiencë të mëparshme pune mbi 2 vite në Media apo Mardhënie me Publikun.
 • Aftësi të mira në shkrim dhe raportim.
 • Njohuri në përdorimin e instrumenteve multimedia dhe medias sociale në komunikimin publik.
 • Njohuri mbi standarde dhe praktika të OpenData.
 • Njohuri të Mira në Gjuhën Angleze.
 • Aftësi për të komunikuar me ekspert dhe personel të angazhuar në profile të ndryshme profesionale.
 • Aftësi për të formuluar njoftime për shtyp, anoncime publike, përmbledhje narrative, kërkesa për informim, abstrakte, ese dhe shkrime informative.
 • Aftësi për të përdorur terminologji të saktë mbi shpenzimet publike, prokurimet, procedurat legjislative, të drejtën publike në tërësi.
 • Aftësi për të punuar me terminologji ndër sektoriale përmes përdorimit të fjalorëve të terminologjisë.
 • Njohuri dhe aftësi për të ndjekur aktualitetin.
 • Aftësi për të komunikuar me ekspertë të projektit, përfaqësues të medias dhe aktor civil.
 • Njohuri në përdorimin e medias sociale dhe instrumenteve multimedia.

Përtej Kritereve individi duhet të jetë person me integritet dhe entuziast dhe i motivuar për çështje që lidhen me informimin dhe ndërgjegjësimin.

Kandidati duhet të dorëzojë një CV në adresën e emailit [email protected] . CV duhet të përmbajë informacion për edukimin universitar, eksperiencën profesionale dhe kriteret e kërkuara për pozicionin e punës. CV duhet shoqëruar me një paragraf ku të jepen referenca të punëve të mëparshme. Kandidatët e përzgjedhur pas vlerësimit të CV, do të thirren për një intervistë. Organizata ka të drejtën e një prove dy javore të bazuar në testim në zbatim të një detyre praktike përpara konfirmimit të pozicionit.

Kontrata do të jetë semestrale e rinovueshme sipas kalendarit të zbatimit të Projektit.

Terma Reference për Angazhimin:

 • Ndjek me kujdes të gjitha aktivitetet e organizatës dhe rezultatet e tyre.
 • Formulon njoftime, memo, anoncime, tekste promovuese mbi rezultatet e projektit.
 • Drejton procese për përgatitjen e instrumenteve multimedia (video, banera, flash banera, fletë palosje etj) që lidhen me projektin dhe ecurinë e tij.
 • Komunikon me gazetarët duke u angazhuar të rrisë vizibilitetin e të Dhënave të Hapura, dhe të mbështesë gazetarët në kërkesat e tyre për më shumë informacion dhe më shume aftësi në përdorimin e informacionit.
 • Merr pjesë në organizimin e eventeve dhe përgatit materiale njoftuese, anoncuese dhe promovuese mbi eventin.
 • Harton metodologji dhe plan pune për komunikimin me aktorët civil për secilën databazë me të dhëna të hapura të organizatës.
 • Përgatit raportim narrativ për çdo nën aktivitet që lidhet me median, komunikimin, promovimin, ndërgjegjësimin dhe edukimin.
 • Referon me kujdes tek Drejtori dhe Stafi i Projektit Impaktin në Publik dhe nevojën për ndërhyrje për secilin Aktivitet.
 • Bën evidencë periodike për shpërndarjen dhe impaktin e rezultateve të projektit në media dhe në publik.
 • Personi duhet të ushtrojë detyrat e tij duke qenë prezent në zyrat e Organizatës. Punësimi në distancë aplikohet vetëm në raste të emergjencave humanitare.
 • Raporton çdo ditë me email mbi punën ditore.

 

CV kërkohet në gjuhën shqipe, dhe duhet të jetë sa më e thjeshtë dhe jo në formë apo standard të caktuar. CV dërgohet na adresën [email protected] titull emaili CV aplikim Oficer për Marrëdhëniet me Publikun. Jo me vonë se 1 maj 2021.