TITULLI I PROJEKTIT: “C1-EU-NPA – PËRMIRËSIMI I DEBATIT MBI POLITIKAT DHE LLOGARIDHËNIEN PËR TË PËRMBUSHUR TË DREJTAT BAZIKE, PËRMES KRIJIMIT TË PLATFORMËS SË NEGOCIATAVE TË GRUPIT NJË BE – SHQIPËRI”

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë negociatat e pranimit të Shqipërisë në BE lidhur me kapitujt e Grupit Një (bazat fillestare) përmes përmirësimit të debatit  të politikave dhe forcimit të përgjegjësisë dhe rolit të Organizatave të Shoqërisë Civile  në proces.

Kohëzgjatja e projektit: 1 Qershor 2021-31 Dhjetor 2023.

Projekt që zbatohet nga katër Organizata Shqiptare CSDG, ISP. AIS dhe KSHH

Mbështetur nga: Ambasada Hollandeze në Shqipëri

Objektivat specifikë të projektit janë:

1) Mbështetja e institucioneve publike të përfshira në kapitujt e “Grupit Një” të negocimeve me BE -në përmes ofrimit të ekspertizës dhe advokimit të politikave nëpërmjet të cilave mund të arrihen më lehtë rezultatet e synuara.

2) Forcimi i llogaridhënies dhe reagimit të institucioneve publike të përfshira në procesin e negociatave të BE -së për të  përmirësuar ritmin e përgjithshëm të negociatave.

3) Forcimi i njohurive dhe përfshirjes së komunitetit profesional, aktorëve përkatës dhe publikut mbi proceset dhe rezultatet që kanë të bëjnë me negociatat e kapitujve të  “Grupit Një” të negocimit të BE -së.

4) Forcimi i rolit të përgjithshëm dhe vizibilitetit të Organizatave të Shoqërisë Civile Shqiptare në procesin e negociatave me BE -në.

Rezultatet:

Gjatë zbatimit të këtij projekti, synohen të përmbushen  rezultatet e mëposhtme:

1) KShH do të prodhojë 7 nga 28 publikime (dokumente politikash, permbledhje politikash, dokumente diskutimi etj.) që do të mbulojnë temat përkatëse që lidhen me procesin e negociatave të përfshira në kapitujt e  Grupit Një dhe zhvillimet në agjendën e integrimit në BE të vendit;

2) 6 takime të përbashkëta midis C1-EU-NPA dhe institucioneve qeveritare të përfshira në procesin e negociatave, përfshirë këtu edhe Parlamentin do të ndërmerren nga ana e partnerëve të përfshirë në nismë;

3) 6 tryeza diskutimi publik do të realizohen me qëllim diskutimin mbi tema të rëndësishme për procesin e negociatave të kapitujve të Grupit Një që do të identifikohen përmes hulumtimit, koordinimit dhe rrjetëzimit;

4) 10 konferenca shtypi për të komunikuar me mediat do të ndërmerren për çështjet që lidhen me procesin e negociatave të kapitujve të Grupit Një;

5) 3 konferenca (1 çdo vit) me pjesëmarrjen e aktorëve përkatës do të realizohen;

6) 1 web i personalizuar për nismën do të krijohet dhe do të lancohet me qëllim ndarjen me publikun të aktiviteteve dhe rezultateve të projektit;

7) Shpërndarja e rregullt përmes kanaleve elektronike të komunikimit të informacionit mbi aktivitetet dhe rezultatet e projektit ose/dhe çështje shqetësuese.

[1] Kapitujt që janë pjesë e Grupit Një përfshijnë: Kapitullin 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore; Kapitullin 24 – Drejtësia, Liria dhe Siguria; Kriteret ekonomike; Funksionimi i institucioneve demokratike; Reforma e administratës publike; Kapitullin 5 – Prokurimi publik; Kapitullin 18 – Statistikat; Kapitulli 32 – Kontrolli financiar.

AIS starton projektin Improvement of Integrity of the Public Contractors, mbështetur nga Ministria Holandeze e Punëve të Jashtme

Projekti më i ri i startuar nga AIS titullohet “Improvement of Integrity of the Public Contractor, Legislation, Practice and Role of Civic Actors”. Projekti mbështetet nga Ministria Holandeze e Punëve të Jashtme si një nga Programi MATRA në Shqipëri. Në datën 18 korrik 2019 Zonja Ambasadore Guusje Korthals Altes dhe drejtoresha e organizatës AIS Aranita Brahaj nënshkruan marrëveshjen për fillimin e aktiviteteve. Projekti do të vlerësojë legjislacionin kombëtar duke e krahasuar me atë të vendeve të EU sa i takon rregullimeve në lidhje me përzgjedhjen dhe vlerësimin e kompanive private që garojnë për të fituar kontrata me shtetin. Në finale gjetjet do të shërbejnë për të propozuar përmirësime të legjislacionit dhe praktikës kombëtare. Një komponent i projektit është edhe fuqizimi i medias investigative dhe aktorëve civil që monitorojnë procese të kontraktimit publik me fokus çështje që lidhen me integritetin e kontraktorëve privat.

“Monitorim mbi keqpërdorimin e fondeve publike nga kompanitë shtetërore gjatë periudhave zgjedhore.”

AIS ka startuar punën për zbatimin e projektit “Monitorim mbi keqpërdorimin e fondeve publike nga kompanitë shtetërore gjatë periudhave zgjedhore.” Projekti është i mbështetur nga programi Accelerated Civic Development and Cooperation.” i USAID.

 Qëllimi i projektit është të edukoj dhe fuqizoj qytetarët nëpërmjet informacionit dhe transparencës mbi  mundësitë e keqpërdorimit të parave të tyre nga kompanitë e zotëruara nga shteti, asetet dhe burimet njerëzore gjatë periudhës Zgjedhore 2019 dhe të kontribuoj në uljen e korrupsionit zgjedhor , siguroj llogaridhënien e kompanive publike dhe mirëqeverisjen e tyre

Edukimi i Hapur TIK për aftësimin për punë të të rinjve

Open Data Kosova (ODK) dhe Instituti Shqiptar i Shkencës (AIS) po zbatojnë projektin me titull “Edukimi i Hapur TIK për Aftësimin për Punë të të Rinjve”. Ky është një projekt ndërkufitar i financuar nga fondet IPA të BE-së. Përfitues të projektit janë universitete dhe shkolla të mesme në Republikën e Kosovës dhe Republikën e Shqipërisë. Objektivi i projektit është nxitja e aftësimit për punë të të rinjve, duke ofruar qasje të hapur në njohuri dhe aftësi në fushën e Teknologjisë dhe Informacionit dhe Komunikimit (TIK) dhe duke forcuar bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet institucioneve mësimore. Përmes këtij projekti po krijohet platforma e parë online e mësimit për TIK në gjuhën shqipe.

Transparencë në Sistemin Shëndetësor

Projekti për “Transparencë në Sistemin Shëndetësor” është bërë i mundur me mbështetjen bujare të popullit amerikan përmes Agjencisë ë Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) sipas kushteve të kontratës.

Numri i Marrëveshjes: Kontrata Nr. AID-182-C-17-00001 (USAID/Projekti për Transparencë në Sistemin Shëndetësor nga marrësi kryesor, University Research Company (Kompania e Studimeve Universitare), LLC (URC) dhe nga marrësit sekondarë, Instituti Shqiptar i Shkencës (AIS), Tetra Tech, dhe Universiteti i Bostonit.

Projekti për Transparencën në Sistemin Shëndetësor financohet dhe menaxhohet nga USAID/Albania.

Njoftime dhe Publikime që lidhen me angazhimin në Projekt :

Open Government against Corruption – Open Gov for Good Governance

Projekti “Qeverisja e Hapur e Kundër Korrupsionit – Qeverisja e Hapur për Qeverisje të Mirë “synon zbatimin e një aktiviteti për pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e sigurimit të informacionit, kontrollit dhe monitorimit të shpenzimeve të qeverisë vendore dhe buxheteve. Gjithashtu të rrisë kapacitetin e gazetarëve, këshilltarëve të bashkive dhe zyrtarëve në përdorimin e instrumenteve të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit – TIK për transparencë dhe llogaridhënie. Projekti do të zbatohet në tri bashki të rajonit të Elbasanit, Cërrik, Belsh Përrenjas. Disponueshmëria e instrumenteve të informacionit dhe rritja e kapaciteteve të aktorëve kryesorë kontribuon në rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje dhe i bën institucionet më të përgjegjshme.

Vizualizimet dhe të dhënat e lidhura me shpenzimet dhe buxhetet e secilës prej tri bashkive po  krijohen dhe do të bëhen të arritshme përmes aplikimeve në Projektin Qeverisje e Hapur kundër Korrupsionit. Kështu, synimi është që të krijojë një aplikacion të quajtur “Si i shpenzon Bashkia paratë e mia?”, të integrohet njëkohësisht kategori burimesh të të dhënave për shpenzimet për punët publike; shpenzimet për shërbimet publike; shpenzimet për stafin e komunës; klientët e kontraktuar nga komuna; të ardhura nga shfrytëzimi i territoreve të Bashkisë. Të dhënat përfshijnë detaje si koha, përshkrimet, përfituesit dhe përshkrimet e shpenzimeve sipas Parimeve të Hapura të të Dhënave

Projekti “Open Government against Corruption – Open Gov for Good Governance”,  mbështetet nga fondi i nën-grantimit “Anti-korrupsioni dhe zhvillimi i kapaciteteve” në kuadër të projektit CIVILISC, financuar nga BE, zbatuar nga IDM në partneritet me Fondacionin RiskMonitor, Bullgari.

Monitoro Klientë të Bashkive në Kontrata Publike

Monitoro kontraktorë privat në kontrata publike. Ky është projekti më i ri që AIS sapo ka startuar. Qëllimi është identifikimi i personave që qëndrojnë pas kontratave publike, emra të aksionarëve dhe pronarëve, historiku i tyre në kontrata publike, karakteristika të kompanisë dhe lidhje të mundshme interesi. Projekti mbështetet nga   LëvizAlbania Local Democracy in Action program me financim nga Swis Development and Coperation Agency. Databaza mbi kontraktorët privat të kontratave për shërbime, punë dhe investime publike do të zbardhen në muajin Mars 2017.

Prokurime Publike të Bashkive dhe Indeksi Red Flag

Ky projekt hap të dhëna për cdo procedure të prokurimeve publike për 61 bashkitë për dy vitet e para, 2015-2017. Programi OpenLGP krijoi një databazë me të dhëna që kanë të bëjnë me prokurimet publike dhe kontratat publike të bashkive ( nga Korriku 2015 e në vazhdim). Baza e të dhënave u bë e përdorshme nëpërmjet një platformë web në një format të dhënave të hapur dhe me filtra të kërkimit dhe përzgjedhjes që mundësojnë një listë dhe ripërdorimin e informacionit nisur nga bashkitë, datat, llojet e prokurimit, vlera e ofertave dhe kontraktorët përzgjedhur. Kjo platformë u bë publike në shkurt 2016, dhe që atëherë, ka shërbyer si pikë referimi për përdorim cilësore dhe sasiore nga ana e qytetarëve, gazetarëve, aktorëve të përfshirë në transparencë, dhe aktorëve të angazhuar në vlerësimin e performancës së Bashkive. Projekti në vazhdim do të krijojë edhe disa opsione për një indeksimin e komunave në bazë të nivelit të ekspozimit të procesit të prokurimit për fenomene si abuzimi, mungesa e konkurrencës, ndërhyrjeve në konkurs, ose treguesit e klientelizmit. Tenderët problematike (ato pa konkurs, negociatat e drejtpërdrejta pa një justifikim, dhe afate të ngjeshura për përgatitjen e tenderëve) do të shënohet me një flamur të kuq [1]. Baza e të dhënave është duke u përditësuar në baza ditore, duke i dhënë kështu mundësi për monitorimin, aktivitet watchdog, vlerësimin dhe reagimin e qytetarëve në kohë reale.

Qëllimi i projektit dhe aktiviteteve të tij është hapja, publikimi, sigurimin i aksesit në, përdorimet miqësore dhe analitike e të gjitha të dhënave që kanë të bëjnë me prokurimin publik dhe kontratat publike të pushtetit lokal. Shkurtimisht, kjo është e gjitha në lidhje me krijimin dhe aplikimin e disa instrumente për qëllime të informimit, transparencës, dhe proceseve watchdog.

Prokurimet e Hapura përmbajnë informacion në lidhje me njoftimet për tendera, kriteret teknike, kufijtë e fondeve, afatet për aplikim, llojet e kontratave, llojet e procedurave, ofertat, ankesat, anullime, numrin e pjesëmarrësve në tender, dhe fituesit. Prokurimi finalizohet kur është nënshkruar kontrata. Kjo është ajo ku fillon strukturimi i të dhënave, e cila korrespondon me Kontraktuesit e Hapur.

Kontraktuesit e Hapur përmbajnë informacion në lidhje me të dhëna, kur kontratat janë nënshkruar, palët kontraktuese, vlera e kontratës, kriteret teknike, dhe objekt i kontratave, kushteve të kontratës, dhe pagesat që dalin nga kontrata.

[1] Një Red Flag është një fakt, ngjarje, rrethana, ose informacione të tjera që mund të tregojnë një shqetësim potencial të pajtueshmërisë ligjore për sjellje të paligjshme ose joetike të biznesit, veçanërisht në lidhje me praktika korruptive dhe mos-pajtueshmërisë me ligjet anti-korrupsion .

Open Procurement në the Media

Prokurime të Sektorit të Shëndetit Publik për 2016

Përmes projektit Public Health Sector Procurements është finalizuar ndërtimi i një databaze të mirëstrukturar që shërben si intrument për transparencë, informim, kontroll qytetar dhe reagim mbi prokurime[1] të Sektorit të Shëndetit Publik për 2016. Të dhënat e kësaj databaze, për çdo procedurë prokurimi të shpallur dhe realizuara që prej datës 1 janar 2016, update-ohen në kohë reale[2]. Databaza shërben si një instrument për atikorrupsion. Gazetari dhe argument publik i bazuar në fakte është qëllimi final i krijimit të kësaj databaze të mirëstrukturaruar. Informacioni është  shterrues për çdo prokurim publik për sektorin shëndetësi, për çdo institucion të politikave dhe shërbimeve të shëndetit publik përfshi edhe Institutin e Sigurimit të Kujdesit Shëndetësorë ISKSH si një institucion i skemës së detyrueshme publike.

Për çdo tender është krijuar një pasaportë me informacion mbi autoritetin prokurues, vlerën e parashikuar, objektin e kontratës, afatet për konkurrim, llojin e kontratës, llojin e procedurës, numrin e konkurrentëve dhe operatorin ekonomik fitues. Informacioni bëhet i analizueshëm falë filtrave të kërkimit sipas elementëve të shënuar më lart. Prokurime të çdo lloji dhe çdo vlere do të jenë të kontrollueshme për publikun në kohë reale dhe sipas open contracting data standard

Donator :  Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë

[1] Tender të hapur, Kërkesa për propozim, Negocime të Drejtpërdrejta, Prokurime të Partneritetit Publik Privat, konsulenca dhe Ankande.
[2] Çdo ditë do të hidhen njoftime për Prokurime Publike dhe ku njoftim do të update me të dhëna të tjera që kanë të bëjnë me oferta, ankesa, anulime, shpallje  fituesi apo lidhje kontrate.

 

Money Government & Politics

Projekti Money, Government and Politcs dhe aktivitetet e tij adresojnë tek publiku çështje të abuzimit; korrupsionit apo konfliktit të interesit në kontestin e qeverisjes dhe politikës në Shqipëri. Programi hap të dhëna për pasurinë e funksionarëve të lartë shtetërore; pagesa të institucioneve buxhetore; shpenzime të subjekteve elektorale dhe kompanive konçensionare. Krahasimi dhe analiza e të dhënave rrit transparencën dhe presionin publik në raste të favorizimit në fonde dhe asete publike.