Pagesa thesari 2019, Institucioni Portofolin më të Lartë

Bashkia Tiranë ka paguar përmes transaksioneve të Thesarit të ekzekutuara në vitin 2019 (1 janar deri 31 dhjetor) shumën prej 14 126 289 737 (katërmbëdhjetë miliard e njëqind e njëzet e gjashtë million e dyqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e tridhjetë e shtatë) Lekë. Ekuivalente në Euro me rreth 115.8 milion. http://spending.data.al/sq/treasury/list/year/2015/inst_code/2101001/from_date_reg/2019-01-01/to_date_reg/2020-01-01

Me këtë portofol pagesash Bashkia Tiranë rezulton në renditje Institucioni me Buxhetin më të lartë për pagesa të ekzekutuara në 2019. Shiko Link: http://spending.data.al/sq/treasury/graph

Duke kaluar kështu institucione qendrore me portofol të lartë si Autoriteti Shqiptar I Rrugëve; Fondi Shqiptar I Zhvillimit; Qendra Universitare Spitalore Nënë Tereza. Etj

Bashkitë që e pasojnë janë shumë herë më pak në vlera e konkretisht ajo e Durrësit ka vetëm 2.74 miliard lekë apo ajo e Kamzës me 2.27 miliard lekë.

Në përllogaritje është parë vetëm buxheti I drejtpërdrejtë I bashkisë pa konsideruar institucione vartësie dhe shoqëritë me zotërim publik nga kjo Bashki. Kjo bashki ka popullsi të lartë tashmë me mbi 1 milion rezident të cilët sigurojnë një bazë të madhe tatimpaguesish. Bashkia ka performancë të mirë në mbledhje taksash çka e bën të garantojë portofol për shpenzime dhe investime. Në 2019 Bashkia Tiranë ka shpenzuar për projekte edhe nga qeveria qendrore përmes Programeve të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve.

Të tjera Institucione me domethënie për portofolin e pagesave për 2019 janë të aksesueshme tek Transaksione Thesari ku gjithashtu mund të detajohet veç vlerës edhe lista e pagesave sipas përshkrimeve dhe përfituesve.