Pozicion Pune Koordinator Network, me kohë të pjesshme afat 1 deri 3 vite

Organizata AIS është duke kërkuar një Individ për pozicionin Koordinator Network-u me kohë të pjesshme pune.
Individi Kandidat për këtë Pozicion duhet të koordinojë aktivitetin e një Networkut Rinor me qëllim fuqizimin e të rinjve në përdorimin e OpenData dhe BigData në Artikulimin Publik OpenData Fellowship Youth Network.

Ky network do të funksionojë si një program praktik për një grup të rinjsh të përzgjedhur për të punuar dhe për tu aftësuar në përdorimin e të dhënave si fakte në artikulimin publik, investigim, kërkim, ndërtim fushatë sensibilizuese etj.
Koordinatori duhet të jetë individ me aftësi të mira në komunikim, njohuri në data analizë, eksperiencë në hulumtime, eksperiencë profesionale të mëparshme, angazhim akademik.
Të gjitha këto duhet të artikulohen në një CV zyrtare.
Çfarë detyrash ka Koordinatori:
– Të punojë në rekrutimin e një ekipi rinor që do të përzgjidhet për tu bërë pjesë e OpenData Fellowship Youth Network . (Njoftimi, Shpërndarja e Njoftimit dhe Përgjigje për pyetje gjatë aplikimit).
– Merr pjesë në seancën e përzgjedhjes së Individëve Aplikant. (Intervista)
– Përgatit në Bashkëpunim me Projekt Lider dhe Trajner të zgjedhur, një Kurikul mbi program aftësimi. (Program Praktik 24 orë)
– Përgatit kalendarin e eventeve të Networkut.
– Drejton Infosesione dhe Seanca Praktike me secilin anëtar në rrjetit.
– Ndjek ecurinë e anëtarëve dhe rezultatet e tyre gjatë angazhimit praktik.
– Bën vlerësime finale për secilin anëtar të rrjetit dhe formulon referenca specifike.
– Bën Vlerësim të Procesit.
Koordinatori bashkë koordinon gjatë procesit me Projekt Liderin.

Koha e angazhimit është 4muaj (viti 1 mbaron me 28 Shkurt 2022) deri 6 muaj në vit i dytë dhe i tretë.(Projekti zgjat 3 vjet)
Angazhimi është me kontratë pune.
Bruto Pagesa (me të gjitha të detyrueshme punëdhënës dhe punëmarrës plus tatim mbi të ardhurën nga paga) është 840 Euro / Muaji.
Aplikantët të na shkruajnë Email në [email protected] Aplikim Network Koordinator
Aktiviteti OpenData Fellowship Youth Network është pjesë e Projektit Open Data, Access and Transparency over sectors esposed to risk of Corruption , Projekt që zbatohet nga AIS / Open Data Albania mbështetur financiarisht nga SIDA përmes Ambasadës Suedeze në Shqipëri.