Dokumentat per regjistrimin zyrtar te Shoqates Instituti Shqiptar i Shkencave jane si me poshte:

pdf-icon

  • Vertetim i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dt 31.07.2018 mbi ndryshimet ne Vendimin per Regjistrimin e Shoqates (PDF)   
  • Vendimi i gjykates per regjistrimin e shoqates (PDF)   (PDFen)
  • Vendimi per krijimin e Bordit Drejtues (PDF)
  • Vendimi per ndryshimin e adreses se selise se shoqates (PDF)
  • AIS Plani Strategjik 2015-2020 (PDF)
  • Organigrama (PDF)