Projekti Money, Government and Politcs   dhe aktivitetet e tij adresojnë tek publiku çështje të abuzimit; korrupsionit apo konfliktit të interesit në kontestin e qeverisjes dhe politikës në Shqipëri. Programi hap të dhëna për pasurinë e funksionarëve të lartë shtetërore; pagesa të institucioneve buxhetore; shpenzime të subjekteve elektorale dhe kompanive konçensionare. Krahasimi dhe analiza e të dhënave rrit transparencën dhe presionin publik në raste të favorizimit në fonde dhe asete publike.

Projekti Money, Government and Politcs ka si objektiv zgjerimin e platformës Open Data Albania dhe Spending Data Albania me të dhëna të reja që fuqizojë publikun shqiptar me informacion dhe aftësi më të mira për vendimmarrje.

Kohëzgjatja e projektit: 1 nëntor 2014 – 31 dhjetor 2016. Donator: Netherlands Embassy in Tirana, NED, Assist Impact nëpërmjet USAID/Shqiperi

Money, Government & Politics ne Media