KËRKESË PËR INFORMIM DOKUMENTA ZYRTARE – Lista Emërore me Përfitues nga Fonde Publike të Bashkisë Tiranë

Lista Emërore me Përfitues nga Fonde Publike të Bashkisë Tiranë nuk është e aksesueshme për publikun. Megjithëse është pjesë e Informacioni dhe aneks VKB të kërkuara duhet të jenë publike, sa kohë që ato informojnë mbi shpërndarje të parave publike, para të taksapaguesve tek individ përfitues. Po njësoj rëndësia e Dokumentit për Akses Publik është e shtuar sa kohë që këto janë vendime të mara në periudha dhe data të parashikuara si data zgjedhore për Procesin Zgjedhor 25 Prill 2025.

Për këtë arsye AIS ju drejtua me një kërkesë zyrtare me shkrim Këshillit Bashkiak dhe Bashkisë Tiranë.

Konkretisht Kërkohet:

  • Bashkë Lidhje Aneks shoqërues. Pjesë e VKB Nr. 66 Datë 19.04.2021 Për Miratimin e Listës së Përfituesve nga Programi i Grantit të Rindërtimit. Ky aneks ka përmbajtje Subjekte që përfitojnë vlerat e grantit të rindërtimit të parashikuara në vendimin Nr. 160, datë 7.12.2020, të Këshillit Bashkiak “Për përcaktimin e vlerave për përfituesit e grantit të rikonstruksionit/rindërtimit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga akt ekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4 dhe DS5”, të ndryshuar.
  • Bashkë Lidhje Aneks Shoqëruese pjesë e VKB Nr. 65 Për miratimin e listës së përfituesve të nënprogramit të grantit të rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga akt ekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmi DS4. Ky aneks ka emra Subjektet përfitojnë vlerën e rikonstruksionit sipas parashikimeve të vendimit Nr. 160, datë 7.12.2020, të Këshillit Bashkiak “Për përcaktimin e vlerave për përfituesit e grantit të rikonstruksionit/rindërtimit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4 dhe DS5”, të ndryshuar.
  • Bashkëlidhje Dy Anekse Shoqëruese pjesë e VKB Nr. 64 datë 19.04. 2021. Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Granti i Rikonstruksionit dhe për disa ndryshime në Vendimet e Listave të Përfituesve nga ky Nënprogram Këto anekse kanë Lista emërore të subjekteve përfituese nga granti i rikonstruksionit, sipas kategorive të dëmit DS1, DS2. dhe DS3. 
  • Bashkëlidhje Katër anekse shoqëruese të VKB Nr. 63 Datë 19.04.2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Programi i Zhvillimit të Objekteve të Reja në Njësinë Administrative nr. 6 Baldushk, Ndroq dhe Pezë. Këto anekse kanë të miratura lista emërore me subjekte përfituese nga programi i zhvillimit të objekteve të reja në njësinë Administrative Nr. 6. Baldushk, Ndroq dhe Pezë.
  • Lista emërore me Korrigjime për VKB Nr. 61 Datë 6.04. 2021 Për disa Korrigjime gabimi material në vendimet e listave të përfituesve nga granti i rikonstruksionit dhe programi i Rindërtimit. Korrigjim Listash të miratuara më Parë.
  • Bashkëlidhje Aneksin shoqërues të VKB Nr. 16 Datë 01.03.2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Granti i Rikonstruksionit. Lista e Miratuar sipas kategorive të dëmit DS1, DS2 dhe DS3 listën emërore të subjekteve përfituese nga granti i rikonstruksionit sipas aneksit 1 bashkëlidhur dhe me pjesë përbërëse të Vendimit.
  • Bashkëlidhje Aneks shoqërues i VKB Nr. 17  datë 01.03. 2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Programi i Zhvillimit të Objekteve të reja në Njësinë administrative nr 6. Miratuar Lista e përfituesve nga programi i zhvillimit të objekteve të reja në njësinë administrative nr. 6.
  • Bashkëlidhje Aneks shoqërues i VKB Nr. 7 datë 13.02. 2021 Për Miratimin e listës së Përfituesve të nënprogramit të Grantit të Rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizat e thelluara nga Instituti i ndërtimit me nivel dëmi DS4. Aneksi ka të miratuar listë e përfituesve të nënprogramit të grantit të rikonstruksionit banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizt e thelluara nga Instituti i Ndërtimit me nivel dëmi DS4.
  • Bashkëlidhje Dy lista Anekse të lidhura ne VKB Nr. 8 datë 13. 02. 2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Programet e Procesit të Rindërtimit. Këto dy anekse kanë përmbajtje emra të subjekteve përfituese të përcaktuara në Aneks Nr 1 të pikës 2 që përfitojnë vlerat e grantit të rindërtimit të parashikuara në Vendimin Nr. 160 datë 7.12. 2020 të Këshillit Bashkiak Për përcaktimin e Vlerave për Përfituesit e grantit të rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga akt ekspertiza e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4dhe DS5 të ndryshuar.
  • Bashkëlidhje Aneks që shoqëron VKB Nr. 6 datë 13. 02. 3031 Për Miratimin e Listës së Përfituesve nga granti i Rikonstruksionit. Me këtë aneks është miratuar Lista Emërore e Subjekteve përfituese nga granti i rikonstruksionit sipas kategorive të Dëmit DS1, DS2 dhe DS3.

 

Shkresën e plotë zyrtare e gjen KËTU