Fondi i Rindërtimit pas Tërmetit në vitin 2020 u realizua vetëm52% e Planifikimit. Mosrealizimi për vitit 2020 është 48%

Fondi i Rindërtimit pas Tërmetit  në vitin 2020 u realizua vetëm 52% e Planifikimit. Mosrealizimi për vitit 2020 është 48%

Planifikimi për 2020 ishte 32 Miliard lekë, realizimi vetë 16.59 Miliard Lek. Përmes Vendimeve Të Këshillit të Ministrave u Alokuan gjatë 2020 për Programin e Rindërtimit vlera 29.55 miliard Lekë.

Këshilli i Ministrave miratoi gjatë vitit 2020 total 90 Vendime VKM, ku 15 ishin për ndryshim VKM e mëparshme.

http://ndiqparate.al/2021/06/16/fondi-i-rindertimit-2020-planifikim-vendimmarrje-qeveritare-dhe-realizim-buxheti/

Lista e Plotë e VKM sipas Vlerave, Objektit dhe Institucionit ku alokohet është në artikullin me titull Fondi i Rindërtimit 2020, Planifikim, Vendimmarrje Qeveritare dhe Realizim

Tre Institucionet apo Autoritetet shtetërore të cilave ju është alokuar më shumë vlerë nga Fondi i Rindërtimit për vitin 2020 janë:

Fondi Shqiptar i Zhvillimit 34% e totalit të Fond Rindërtimit 2020, Bashkia e Tiranës 26% dhe Bashkia Durrës 17% .

Lista e Plotë në artikullin si vijon.

Përveç artikullit që ju mund ta lexoni të plotë tek #NdiqParatë, tenderat apo procedurat e kontraktimeve për Programin e Rindërtimit janë transparente me informacion të mirëstrukturuar dhe të skanuara për Rrist për Parregullsi dhe Korupsion (me RedFlag) në databazën për prokurime transparente. Konkretisht:

Ndiq Paratë Ndarja Sektoriale Koncesione dhe PPP të miratuara 2017 – 2020

Open Data Albania po hulumton mbi Ndarjen Sektoriale për koncesione dhe Partneritetit Publik Privat PPP të miratuara në Shqipëri gjatë periudhës Janar 2017 – Dhjetor 2020. Artikulli identifikon numrin dhe vlerën e investimit specifikuar Sektorin Institucional dhe Kategorinë Sektoriale. Të dhënat janë nga databaza e Regjistrit Koncesionar PPP të publikuar në portalin OpenCorporates.al.

 • Gjatë periudhës Janar 2017 deri në Dhjetor 2020, në Shqipëri janë miratuar 24 kontrata koncesioni apo PPP me vlerë totale Investimi prej 125 199 058 469 Lekë (125.19 Miliard Lekë), ose konvertuar në Euro 1 009 669 826 Euro (1 miliard Euro).

 • Si Sektor Institucional ku janë aplikuar Koncesione PPP gjatë kësaj periudhe listohet Energjetika, Transporti, Mjedisi, Zhvillimi Urban, Shëndetësi dhe Kontroll Fiskal.

 • Sektori Institucional Energjetike shënon numrin më të madh të kontratave. Sektori Institucional Transport ka vlerën më të lartë të Investimeve në PPP dhe Koncesione.

Kategoritë Sektoriale (te ndryshme nga Institucionale) që janë aplikuar gjatë katër vjecarit janë Menaxhim Mbetje; Infrastrukturë Rrugore; Infrastrukturë Detare Porte; Infrastrukturë Aeroporte; Hidro Energjetikë; Arsim; Shëndetësi; Kontroll Fiskal dhe Shërbime.

 • Kategoria sektoriale Infrastrukturë Rrugore janë miratuar tre Koncesione PPP me vlerë Investimi 62 115 823 913 Lekë. Konkretisht me kompaninë koncesionare Gjoka 87 sh.p.k zbatuese e kontratës Koncesion PPP  për Përmirësimin Ndërtimin Operimin dhe Mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit; kompania Bardh Konstruksion për Projektimin, Ndërtimin dhe Mirëmbajtjen e segmentit rrugës Milot Balldre si dhe kompania Rruga Orikum Llogara sh.p.k zbatuese e kontratës për Projektimin, Ndërtimin dhe Mirëmbajtjen e segmentit e rrugës Porti i Jahteve-Bypass Orikum Dukat, Ura e Shën Elizës.

 • Kategorinë Infrastrukturë Porte Detare është miratuar një Kontratë Koncesioni me vlerë Investimi 1 374 984 000  Lekë, konkretisht Kontrata Koncesion PPP të Portit turistik dhe shërbimeve Marina Limion me kompaninë Marina Limion sh.a.

 • Kategoria sektoriale Infrastrukturë Aeroporte është miratuar Kontrata e Koncesionit PPP për Rehabilitimin Operimin Transferimin e Aeroportit të Kukësit nga shoqëria koncesionare Kukës International Airport sh.p.k.

 • Për Shërbime është miratuar kontrata Për dhënien me koncesion të disa shërbimeve Detare me kompaninë Anijet e Shërbimit Detar sh.a

 • Menaxhimit të Mbetjeve (Waste Management), që përfshin grumbullimin, transportin, rikuperimin, asgjësimin e mbetjeve dhe prodhimin e energjisë janë miratuar dy kontrata koncesioni PPP me vlerë 18 471 152 055  Lekë, e konvertuar rreth 148 960 904 Euro që përbën rreth 14.8% e vlerës totale të investimit për gjithë Koncesione PPP  të miratuara në këtë periudhë. Në këtë sektor përfshihet kontrata Për Ndërtimin e Landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimin e Venddepozitimeve ekzistuese,Tiranëme shoqëri koncesionare Integrated Energy BV SPV  dhe kontrata Për dhënien me koncesion të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane për Qytetin Kamzë me shoqëri zbatuese Eco Cleaning sh.p.k

 • Sektorit të Zhvillimit Urban shënon dy koncesione me vlerë totale të investimit 4 102 552 269 Lekë rreth 33 085 099  Euro. Zhvillimet janë në kategorinë sektoriale Arsim dhe bëhet fjalë Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë Tiranë, zona Tirana 1 me shoqëri koncesionare Z.M.A sh.p.k  dhe Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës për katër objektet arsimore në zonën Tirana 4 sh.p.k.

 • Gjatë periudhës të marrë në shqyrtim Në sektorin e Shëndetësisë është lidhur një Partneritet Publik Privat Për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale dhe atyre bashkiake, me kompani koncesionare zbatuese Laboratory Networks sh.p.k.

 • Gjithashtu gjatë kësaj periudhe është miratuar një kontratë në sektorin e Kontrollit Fiskal, konkretisht Partneriteti Publik Privat Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumenteve matës, nëpërmjet instrumenteve shpërndarës të karburantit dhe gazit të lëngshëm, shoqëri koncesionare Noa Inspect sh.p.k

 • Energjetika liston disa kontrata koncesioni PPP si kontrata Për ndërtimin e Hidrocentralit Kalivaç e cila zbatohet nga kompaninë Ayen Alb sh.p.k; koncesioni për  Ndërtimin Operimin dhe Transferimin e Hidrocentralit KUKUR nga shoqëria Kukur Hidro Energy sh.p.k; Koncesioni Ndërtim Operim dhe Transferim i hidrocentralit Bushtrica 3 nga shoqëria Bushtrica Hydropower sh.p.k; Koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentralit Guri i Bardhë me shoqëri koncesionare zbatuese GealbEnergy sh.p.k;  Koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentralit Lunik nga shoqëria koncesionare Victoria Hydroenergy sh.p.k; koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentralit Bushtrica  me shoqëri zbatuese Elenergji sh.p.k; kontrata Ndërtim Operim Transferim e hidrocentraleve mbi lumin Shushicë me shoqëri koncesionare zbatuese Shushica Hydropower sh.p.k; Koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentralit Grabovë 2 me shoqëri koncesionare H.K HEC Grabova 2 sh.p.k; Koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentraleve Shutri 1, Shutri 2 me shoqëri koncesionare zbatuese ATEANI Energy sh.p.k; Kontrata Ndërtim Operim Transferim i hidrocentraleve të Lusës nga shoqëria Idrolusa sh.p.k; Kontrata Koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentraleve mbi lumin e Shalës  me shoqëri zbatuese 3 Power Shala sh.p.k; Koncesioni Ndërtim Operim Transferim i hidrocentralit Veleshicë me shoqëri Kalisi Hydropower sh.p.k.

Kontrata Koncesionare dhe PPP, në fuqi, të dhëna dhe Dokumente mbi Kompanitë e Regjistruara për Zbatimin e Tyre, janë të publikuara në një format lehtësisht të aksesueshëm dhe të mirë strukturuar në DataBazën Regjistri Koncesionar portali OpenCorporates.al. Dokumenti në Excel i këtij artikulli ka të dhëna dhe informacion mbi bazën e të cilit është bërë vizualizimi. Ky dokument është lehtësisht i shkarkueshëm dhe i lirë për përdorim. Të tjera databaza të Organizatës AIS, janë spending.data.alOpenPocurement.al dhe OpenCorporates.al

Ky artikull hulumtues po publikohet në kuadër të projektit Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corruption.

Më shumë artikuj për PPP Koncesione: http://ndiqparate.al/category/regjister-koncesionar/

Biznese Kontraktore Shëndetësi Covid-19, Mars 2020 – Maj 2021

AIS organizatë promotore e Open Data Albania po hulumton mbi Biznese, kontraktorë në sektorin shëndetësi, për blerje për përballim të Situatës Covid-19. Hulumtimi është bërë për Kontrata ku janë njoftuar fitues, sikurse për Pagesa Thesari të ekzekutuara në favor të tyre në datat mars 2020 deri maj 2021. Kompanitë janë listuar sipas totalit të vlerës. Në këtë listim nuk bëjnë pjesë kontratat apo marrëveshjet ku nuk ka vlerë totale por ka vetëm çmim për njësi.

Gjithashtu fitues të Kontratave për Nevoja Thelbësore të Shtetit janë listuar në një artikull tjetër. Në këto kontrata procedura nuk është e hapur dhe e aksesueshme, informacioni mbi vlerat dhe objektin jepet pjesërisht për shkak të mungesës së njoftimeve publike si kontrata sekrete.

Po njësoj nuk do listojmë edhe Kompanitë që janë kontraktuar për Blerje Vaksine, Biznese apo Subjekte të huaja për kontrata kryesisht Sekrete. Për këtë kategori Blerjesh është formuluar një artikull i veçantë.

Në Renditje sipas Vlerës së Kontratës së Fituar në Shëndetësi, për kontraktim blerje, investim apo porosi për Covid 19, Mars 2020 – Maj 2021, Biznesi i parë më i kontraktuar në vlerë është shoqëria GTS-Gazra Teknike Shqiptare shpk. Pasohet në renditje nga Evita shpk, Intermed shpk, Intermed shpk, Biometric Albania shpk, Messer AlbaGaz shpk, Euromed shpk ne bashkëpunim me Farma Net Albania, OES Distrimed shpk, Euromed shpk, Eurovia shpk. Farma Net Albania.

 

Kompania e parë në renditje sa i takon vlerë në tendera të situatës Covid-19 sektori shëndetësi është GTS-Gazra Teknike Shqiptare shpk. Ajo ka fituar tendera me vlerë totale pa tatim mbi vlerën e shtuar prej 2.08 miliard Lekë. Shoqëria zotërohet nga Italiania SOL spa. Tenderat ku ajo ka rezultuar operator i kontraktuar janë për furnizime dhe infrastrukturë Oksigjen mjekësor i gaztë. Shoqëria ka fituar 31 tendera gjatë situatës Covid -19 me 13 institucione shëndetësore. Ndërsa në total në sektorin shëndetësi duke fituar e vetme pa bashkime me operator të tjerë, ajo ka (deri maj 2021) 111 kontrata.

Në vend të dytë është shoqëria EVITA shpk. Kjo shoqëri ka fituar tendera në vlerën 627.5 milion Lekë. Shoqëria është kontraktuar për 4 raste në blerje të Kite, Reagent dhe Teste Diagnostikuese.

Intermed ne vendin e tretë është kontraktuar në blerjen e artikujve për masa mbrojtëse. Vlera e kontratave të fituara prej saj është 384.5 milion Lekë.

Një tjetër renditje interesante është edhe ajo e Kontraktorëve për materiale dhe shërbime shëndetësore sipas Pagesave të përfituara deri në Maj 2021 përmes Transaksione Thesari. Kjo tregon edhe ecurinë e kontratave të fituara të cilat kanë dinamikë të ndryshme në dorëzime mallrash, pranim situacionesh dhe pagesë e kundravlerës. Renditja sipas Transaksioneve të Thesarit të përfituara për Blerje Covid 19, Mars 2020 – Maj 2021.

Dhjetë shoqëritë vendase me pagesë më të lartë janë si vijon: GTS-Gazra Teknike Shqiptare shpk me 1 miliard lekë, Evita shpk me pagesa thesari për periudhën në vlerën 281.1 milion lekë, Euromed shpk me pagesa në vlerën 137.46 milion lekë. Renditja vijon me Biometric AlbaniaEuroviaMesser Albagaz shpk, Gen- Alb Farma shpk, Intermed shpk, OES Distrimed.

Tendera Sektori Shëndetësi janë të publikuara në një format të mirëstrukturuar dhe analitik në faqen për Open Procurement Albania Shëndetësi. Po aty është krijuar një databazë analitike për tenderime dhe kontraktime të realizuara në funksion të nevojave të sektorit shëndetësi për përballimin e situatës Covid-19. Struktura dhe listimi i Informacionit janë sipas kategorive Blerje Oksigjen , Blerje Dizifektues, Mjete Mbrojtëse, Test Tampon , Barna , Aparatura , Kontraktime Vaksinimi , Kontraktime Sekrete sipas VKM Nr 203 datë 2020 , Të Tjera.

Ky artikull u realizua si pjesë e aktiviteteve në zbatim të projektit  Kontrata Publike në gjendje të Katastrofës Natyrore Covid 19 Forcimi i Mekanizmave të Pavarur të Monitorimit” projekt që përfundon në qershor 2021.

 

Denouncement made to the State Election Commissioner over the Reconstruction Fund being used in Durrës for favoring Electoral Subject

AIS reported to the Election Commissioner on Misuse of Public Money during Elections through Individual Grants from the Reconstruction Fund in the electoral zone of Durrës following the November 2019 earthquake. Such misuse went in favor of the party in power at the central and local levels, running in these elections. Sixteen months after the earthquake, Unconditional Transfers were allocated to Durrës municipality during the Electoral Campaign through a Decisions of the Council of Ministers, without a law, in the amount of 946.44 million Lek. Again, on electoral dates, the local government in Durrës has approved the lists of new beneficiaries, not previously identified. The week before the 25th of April, the Municipality has paid three times more money than every other month after the earthquake. The Reconstruction Ministry has delayed the benefits for 16 months after the earthquake and has not undertaken any legal action to guarantee that the Fund is not misused by paying individuals not eligible for the economic benefit, whose affected property is luxurious or a secondary house, i.e. wealthy properties. The Commissioner is asked to undertake an administrative investigation, check facts, and use independent international expertise over the use of public funds in the Electoral Campaign. Finally, the Commissioner is asked to assess the responsibilities for Electoral Favouring through Misuse of Public Money (Article 92/5 of the Code).

Full denouncement HERE

AIS denounces the Municipality of Tirana for Lack of Transparency over Beneficiaries of the Reconstruction Fund during the Electoral Campaign

The Non-Governmental Organization, AIS/Open Data Albania, addressed today, date 25.05.2021 the Commissioner for the Right to Information, complaining about the Municipality of Tirana. The complaint against this municipality follows the latter’s refusal to publish the decisions of the Municipality Council on the “List of names of beneficiaries from the Reconstruction Fund” for the dates corresponding with the 2021 electoral campaign.

AIS addressed the Municipality on 6 May 2021, requesting access to the decisions of the Municipality Council of Tirana, on the Full List of Beneficiaries of the Reconstruction Fund for Tirana.

The requested documents were not published on the Municipality website, under the “Decisions of Tirana Municipality Council” section.

On 18 May, the Coordinator for Information of Tirana Municipality refused to meet our request submitted by letter no. A-9928/2 Prot., arguing as follows: We may not provide you with the names of the beneficiaries of these funds, because the lists attached as annexes to the Municipality Council Decisions contain personal data of the beneficiaries, such as ID numbers, information about their economic benefits, etc., which are protected by Law No. 9887, dated 10.03.2008 „On protection of personal data“.

According to AIS, promoter of Transparency and Accountability, the refusal of Tirana Municipality is not based on the law, it hinders accountability and transparency about public money and taxpayers’ money. The European law, national legislation, and practice require the principle of proportionality to be considered in disclosing the identity of the beneficiaries of the public grants. The European Court of Human Rights has issued a decision in favor of disclosure as an opportunity for citizens’ participation in the process of learning and assessing how their taxes are spent.

Therefore, the organization reacted by Complaining against the Municipality of Tirana, asking the Commissioner to order the Municipality to ensure Transparency over the Beneficiaries of the Reconstruction Grant during dates of the Electoral Campaign.

The Lists of Beneficiaries are approved by the Municipality of Tirana Council and grants are issued on dates within the Electoral Campaign for the 25 April 2021 Parliamentary Elections. Transparency and citizens- information is related to the need to verify potential doubts of misuse of public money during electoral campaigns for electoral purposes.

Therefore, the organization addressed the Commissioner, asking him to order the Municipality of Tirana to publish the full decisions on the beneficiaries of Albanian taxpayers’ money through the Reconstruction Fund Grants on 2021 electoral dates.

By this act, the Municipality is applying a double standard, affecting transparency only for the beneficiaries during the 2021 Electoral Campaign, as it was the Municipality itself, which has already published the Nominal Lists ( Illustrative Video and PDF ) of the Families in 2019 and 2020.

An article is prepared on the use of the Reconstruction Grant in Electoral Campaign Dates under #FollowTheMoney Electoral Period and Reconstruction Fund Additional Budget through Unconditional Transfers for 11 Municipalities.  http://ndiqparate.al/2021/05/07/periudha-zgjedhore-dhe-fondi-i-rindertimit-shtesa-buxhetore-ne-transferte-e-pakushtezuar-per-11-bashki/

 

Covid-19 vaccination, first payment of 10 million USD about to be made for the Chinese vaccine

 • 10 million USD, the Albanian Government approves the first payment for the Turkish distributor of Sinovax, made by the People’s Republic of China.
 • Turkish Distributor announces lack of supply of Chinese made and packaged vaccines.
 • Purchase Agreement changed. The Albanian Government agrees to the Chinese Vaccine packaged in Turkey, Coronavac 600SU/IM- Suspension.
 • 14 April 2021, the Government allocates an additional 2 billion Albanian leke from its Covid-19 Vaccine Reserve Fund.
 • Open Procurement Albania publishes all the acts on contracting, financial effects, and performance.
 • The data on contracts related to Covid-19 are published in the framework of AIS Project “Contracting in a State of Natural Disaster Covid19 – Strengthening Independent Monitoring Mechanisms”

On 22 March 2021, the Council of Ministers issued Normative Act No. 9, approving the text of the Agreement between the Albanian State: Ministry of Health and Social Protection; Ministry of State for Reconstruction and Public Health Institute and the Authorized Distributor, the Turkish company Keymen Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Scope of Agreement: Provide the Republic of Albania with the Vaccine against Covid-19 (Vero Cell) Inactivated Coronavac, created by Sinovac Life Science Co Ltd. and produced in the People’s Republic of China.

Article 3 of the Normative Act requires the Institutions and Parties not to publish the text of the agreement and its financial effects. Secret Confidential Agreement. According to a report published on the website of the Assembly of Albania attached to the Normative Act, the Committee of Experts for Immunization (an advisory body of the Minister of Health) examined the vaccine inactivated against Covid-19, Coronavac, created by Sinovac Life Science, Beijing, China.

The Committee concluded they were in favour of this vaccine. In their report, they say: The results of the first and second phase of this vaccine in China are published on the Lancet magazine, on 17 November 2020. This vaccine has already started the third phase trials in July 2020 in China, and later in Brazil, Turkey, Indonesia, and Chili.  The third phase trials made in Brazil and Turkey assessed the vaccine efficiency on health employees offering treatment to COVID-19 patients. Currently, CoronaVac is approved for emergency use in China by the Regulatory Authority (Administration of national medical products), and approved for use in Azerbaijan, Bolivia, Brazil, Dominican Republic, Ecuador, Hong Kong, Indonesia, Laos, Mexico, Paraguay, Philippine, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, and Uruguay, etc. This vaccine is also used in EU Member states like Hungary.
The Council of Ministers approved the Normative Act No. 10, dated 24.03.2021 “Agreement between the parties”.

Financial Effects

This normative act has financial effects, which shall be covered by the state budget reserve fund.

The Law on the State Budget is amended three times from its approval until April 2021. The Normative Act No. 8, dated 22.3.2021 – the Reserve Fund is estimated to be about 5 billion leke (It was 4 billion according to the State Budget Law of 2021, so it is increased by 1 billion).

The purpose of the approval of this normative act is to secure the necessary funds through changes to the budgetary expenses. i.e. a reallocation between two elements of the reserve fund for purchasing the vaccine from the Turkish company “Keymen Ila9 Sanayi ve Ticaret”, A.S. created by Sinovac Life Science Co, Ltd. And produced in the People’s Republic of China. The total amount is 10 000 000 (ten million) USD, converted into leke by the official exchange rate on the date of payment, it is about 1.1 billion leke.

The Public Health Institute is the institution that will pay for the vaccine doses.

The normative act makes only one change to the budgetary expenses, a reallocation between two elements of the reserve fund, namely:

 • 10 million USD, the Albanian Government approves the First Payment to the Turkish Distributor of Sinovax, produced in the People’s Republic of China.

By Decision of the Council of Ministers No. 174/2021, it was decided that the Institute of Public Health shall make a payment of 10 million USD (ten million American dollars) in favour of theauthorized distributor “Keymen Ilaç Sanayi ve ticaret” A.S., for supplying the Republic of Albania with the vaccine against COVID-19 (vero cell) inactivated, Coronavac, created by Sinovac Life Science Co, Ltd. And produced in the People’s Republic of China (point 1 of the decision). Point 2 of the decision provides that the ministry of Health and Social Protection is allocated the equivalent amount in Albanian lekë (as per the official exchange rate on the date of payment) of the 10 million USD in its budget approved for 2021, respectively to the Institute of Public Health, the economic account 6050000 (Product 91305AH) of the public health program (07450). This fund, according to pint 2 of this decision shall be covered by the reserve fund of the state budget, approved for 2021.

In its first parliamentary session following the suspension of work because of the electoral campaign, on May 4th, the Assembly’s agenda included the Consent to be reached on the two Normative Acts related with additional purchases of anti-Covid vaccines and their financial effects.

 • The Turkish Distributor announces it can not supply Chinese-made and packaged vaccines.

Through Normative Act No. 14, dated 7.4.2021 – On changes and additions to Normative Act No. 9, dated 22.03.2021, the title and scope of the Agreement between the Parties is amended.

The accompanying report clarifies that the distribution company has announced that the Chinese  Sonovac Life Sciences has stopped providing supplies of its product CoronaVac Covid 19 – Vero Cell  as a product that is no longer available. After that, a Turkish company (distributor) has received supplies of Coronavac 600SU/IM- Suspension for injection packaged in puncture bottles of 0,5 ml, which contains the active substance, the inactivated viral antigen ‘Sars-CoV-2’, developed by SinoVac Life Science Co., Ltd., produced in the People’s Republic of China, and packaged in the Republic of Turkey by Keymen. Therefore, the Albanian party is proposed to continue getting Turkish-packaged supplies.

 • Changes made to the Purchase Agreement, the Albanian State agrees to the Chinese vaccines packaged in Turkey Coronavac 600SU/IM- Suspension.

The Albanian party, after consultations with the Technical Committee of Immunization (meeting of 6 April 2021), decided to consider the same effects and agree to the proposal of the contracting party.

 • 14 April 2021, the Government allocates an additional 2 billion Albanian lek to the State Budget for the Reserve Fund for Covid-19 related Vaccines and Situation.

Regarding its financial effects, a Consent is also to be reached on the Normative Act No. 18, dated 14.4.2021 on the first working day of the Assembly after the elections. Through this Act, the State Budget Reserve Fund is increased from 5 billion to 7 billion Albanian leke, i.e. an additional amount of 2 billion Albanian lekë, for covering the purchase of vaccines during 2021, including also any other eventual expenses of the Government related with the COVID-19 pandemic. The Albanian party has received information from formal exchanges with the Turkish Health Ministry about this vaccine being used in the Republic of Turkey.

Data on contracts signed in relation to Covid-19 are published in the framework of AIS Project on Contracting in a State of Natural Disaster Covid19 – Strengthening Independent Monitoring Mechanisms.All the contracts signed by the Albanian State for Supplies related with Covid-19 are available on the Open Procurement Albania database.

Transparencë për Kompanitë nën Zotërim Publik

IS një organizatë shqiptare promotore e të dhënave të hapura e angazhuar në Transparencë , Informacion,  Monitorim dhe Vlerësim Risku për Antikorrupsion i ka kushtuar vëmendje menaxhimit të aseteve, parave dhe shërbimeve publike përmes Shoqërive (Kompanive) Shtetërore pra me zotërues një institucion Shtetëror. Në projektet dhe databazat e saj është zbardhur dhe mirë strukturuar informacion analitik dhe shterrues për Menaxhimin, Performancën  dhe Prokurimet e 244 Shoqërive të tilla që funksionojnë në vend.

Shoqëri , Kompani Publike, funksionojnë si Kompani Biznesi por zotërohen dhe kanë pronar një institucion shtetëror, Bashki apo ministri.

Në vend janë 244 të tilla, me kapital 100% shtetëror apo pjesërisht shtetëror. Bashkitë dhe Ministritë janë aksionar dhe ortak të tyre.

Lista e shoqërive me kapital shtetëror është mirë strukturuar në databazën për Prokurime Publike. http://opencorporates.al/sq/publike

Për secilën Kompani aty është krijuar një pasaportë, pasaporta ka informacion për Shoqërinë, Kapitalin, Zotëruesit sipas vlerave dhe përqindjeve. Gjithashtu aty jepen edhe emra të administratorëve në vite, anëtarëve të bordit apo këshillave mbikëqyrës.

Pasaporta vizualizon edhe performancën ekonomike të secilës shoqëri duke shpjeguar fitimin apo humbe vjetore sipas viteve apo xhiro vjetore.

Po aty janë të dhëna edhe për kopani bija të këtyre shoqërive dhe objekti I punës apo çështjet ligjore.

Përveç OpenCorporates.al ku jepet Pasaporta e Shoqërisë, Portali me të dhëna të hapura dhe transparente Për Prokurimet ka një databazë ekstra për prokurimet publike të këtyre Ndërmarrjeve apo Shoqërive shtetërore.

Kërkimi për tender mund të bëhet sipas emrit të Institucionit, vlerës, apo procedurës. http://openprocurement.al/sq/pcompany/list

Ftojmë median, studentët, persona të angazhuar në vlerësimin e performancës, taksapaguesit  të përdorin informacionin gjatë punës së tyre në raportim dhe analizë.

Dy databazat me transparencë dhe informacion për Kompani Shtetërore, performancë, menaxhimi dhe tenderimet janë pjesë e aktiviteteve të Projektit Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corruption.

#KompaniShteterore #OpenData #OpenCorporates.al #OpenProcurement.al

Tracing of tenders related to the Natural Disaster of Covid -19, AIS database as an independent monitoring mechanism

AIS has traced tenders carried out by health institutions in the country, creating a database with information on tenders’ procedures, purchases, performance, and status. The database enables transparency and tracing of contracts signed for:

Medications –http://openprocurement.al/en/htender/covid/title/BARNA%20COV-2? 

Equipment –http://openprocurement.al/en/htender/covid/title/APARATURA%20COV-2?

Protective Gears – http://openprocurement.al/en/htender/covid/title/MJETE-MBROJTESE%20COV-2?

Medical Oxygen – http://openprocurement.al/en/htender/covid/title/OKSIGJEN%20COV-2?

or

Purchases of Vaccines –http://openprocurement.al/en/htender/covid/title/KONTRAKTIME%20VAKSINIM%20COV-2?

The data are listed by type of procedure and institution. Tracing, transparency, and accountability take particular importance in times of crisis and humanitarian disasters. The database of tenders carried out during the situation of the natural disaster created by Covid19 is part of the project in “Public contracts in a situation of the natural catastrophe caused by Covid-19 – Strengthening the Independent Monitoring Mechanisms”, supported financially by the US Embassy Democracy Commission Small Grants Program in Tirana. The opinions, findings, conclusions, and recommendations expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the State Department.

Harta e Parregullsive Zgjedhore dhe Blerjes së Votës,

Shkodra, Dibra, Durrësi, Elbasani janë nga zonat me më shumë raste të raportimeve qytetare për blerje vote në 2015 dhe 2017. Projekti Za’Lart ka një arkivë të krijuar në fushatat zgjedhore 2015 dhe 2017. Në këto fushata janë ftuar qytetarët të raportojnë përmes një aplikacioni me të njëjtin emër Za’Lar Raised Voise-ICT for fair Elections. Qindra raportime qytetare, kryesisht anonime kanë bërë të mundur evidentimin e shkeljeve zgjedhore dhe identifikimin e hartës së parregullsive. Arkiva, Në 2017 projekti Za’Lart  ka krijuar Hartën e Shkeljeve Zgjedhore

Shkodra dhe Dibra rezultojnë nga qarqet me më shumë indice për parregullsi, blerje vote, presione dhe korrupsion zgjedhor. Përmbajtja e parregullsive u krijua në bazë të denoncimeve qytetare kryesisht me video dhe audio. Disa nga faktet janë të njohura publikisht por jashtë vëmendjes së Institucioneve të Hetimit. Më poshtë po listohen disa raportime në Za’Lart Zgjedhje 2017 për Qarkun Shkodër.

Shkodër Shpërndahen ndihma në Selinë e PSD një ditë para datës së votimit 2017 https://www.youtube.com/watch?v=Ujz0zons_mc

Tom Doshi premton pako ndihme për 400 familje pakica egjyptiane në Shkodër, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=_cs_PiWqoak

Qytetarët ofrojnë të shesin Votën, e kemi bërë çdo herë kemi të paktën të sigurojmë një muaj jetesë https://www.youtube.com/watch?v=wxOdSHY63tc

Banorë të Malësisë së Madhe: Na kërcënojnë për votën https://www.youtube.com/watch?v=_0fh8yi6pSs

Përfundojnë në Spital Kryetarja e LSI Puke Znj.Saimira Laçi dhe kryetarja e LRI Znj.Romina Kuçi janë kërcënuar dhe lënduar nga drejtues dhe përfaqësues te PS ne Puke https://www.youtube.com/watch?v=511ANC5Fyes

Të burgosur nga Dukagjini fushatë me Video nga Burgu https://www.youtube.com/watch?v=F8xKGHcrmr0

Të tjera postime janë në platformën Za’Lart https://zalart.ushahidi.io/collections/5/map dhe në YouTube https://www.youtube.com/channel/UC_Ij8riu43EcygQiCJkLY3w/videos

Za’Lart është një projekt i organizatës AIS , ICT for Fair Election. Përmes një platformë me të njëjtën emër projekti u jep mundësi qytetarëve të raportojnë shkelje, parregullsi, incidente dhe problematika zgjedhore në kohë reale. Kjo bën të mundur listimin e parregullsive dhe evidentimin e fakteve për blerje vote dhe korrupsion zgjedhor. Projekti është zhvilluar në zgjedhje 2015 dhe 2017.  Disa nga raportimet janë verifikuar nga një ekip gazetarësh i atashuar pranë Projektit për fushatat zgjedhore. Organizata nuk është në proces monitorimi për Fushatën Zgjedhore 2021, por mbështet çdo iniciativë për monitorim dhe zgjedhje të rregullta.

AIS is looking for a Public Relations and Outreach Officer

Position:                     Public Relations and Outreach Officer

Program:                  Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to Risk of Corruption

Publication Date :    01/03/2021

Under:                       Project Director and Head of the Organization

Working period:      29 months (extended over 3 calendar years).

Salary: Net total salary plus mandatory employer’s and employee’s contributions, plus salary tax, of 848 Euros per month (net salary, considering applicable obligations as of March 2021 is approximately 72 300 Albanian lek).

Deadline for application: 1 May 2021, application to be sent to info@ais.al

AIS, an organization committed to transparency, accountability, good governance and anticorruption, is implementing programs in the above-mentioned areas. In order to increase the visibility of the organization and that of the results of its projects, the organization is looking for a Public Relations and Outreach Officer.

Job description: The Public Relations and Outreach Officer will commit to drafting, developing, and implementing the methodology and strategy for public communication. He/she will issue media advisories, narrative reports, notifications, promotional materials, information for education and promotional purposes in the framework of the project activities carried out by the organization. Participate in maintaining a Blog for transparency, and in designing multimedia instruments for visibility purposes. He/she will work towards engaging the public through social networks. The Public Relations and Outreach Officer will also be in charge of analyzing the impact of the organization’s activities on certain groups targeted as beneficiaries through information and awareness. Participate and contribute to drafting the organization’s work plan and communication strategy.

The selected candidate will be engaged for a 29-month working period during three years 2021-2024. Months of engagement will correspond with the project calendar of activities. The monthly gross salary for this position is 848 Euros. This includes the deductible mandatory (employer’s and employee’s) contributions, plus the 40% tax on the (declared) salary.

The selected candidate must perform his/her duty in the organization’s office and be flexible to travel as needed for the program’s activities and presentations (events and training courses).

Public Relations and Outreach Officer report to the Project Director. He/she will have the obligation to co-operate and guarantee his/her willingness to work in a team and have a clear vision of communicating and co-operating with media actors.

Requirements:

 • University Diploma, preferably in Human Sciences.
 • Previous working experience of over 2 years in the Media or Public Relations.
 • Good writing and reporting skills.
 • Knowledge in the use of multimedia instruments and social media in public communication.
 • Knowledge of Open Data standards and techniques.
 • Good knowledge of English language.
 • Ability to communicate with experts and staff engaged in different professional profiles.
 • Ability to draft press releases, public notifications, narrative summaries, requests for information, abstracts, essays and information articles.
 • Ability to use precise terminology on public spending, procurement, legislative procedures, and public law in general.
 • Ability to work with inter-sectoral terminology by using dictionaries of terminology.
 • Knowledge and ability to follow current news and developments.
 • Ability to communicate with project experts, media representatives, and civil actors.
 • Knowledge in the use of social media and multimedia instruments.

In addition to meeting the job technical requirements, candidates must be people of integrity and motivated to work on issues related to information and awareness.

Candidates must submit their CV to info@ais.al. The CV should contain information about the university education, professional experience, and the requirements for the position. The CV should be accompanied by a paragraph containing references to previous work experience. The candidates selected based on their CV will be invited for an interview. The organization shall have the right to a two-week probation period based on practical tasks before confirmation of appointment.

The contract will be signed for a renewable period of six months following the project implementation calendar.

 

Terms of Reference:

 • Follow carefully all the activities of the organization and their results.
 • Draft reports, memos, media advisories, and promotional texts about the project results.
 • Lead processes for preparing multimedia instruments (videos, banners, flash banners, folding sheets, etc.) related to the project and its performance.
 • Communicate with journalists by committing to increase the visibility of Open Data, and support journalists on their inquiries for more information and better skills in using the information available.
 • Participate in organizing events and prepare notifications, information, and promotional materials about them.
 • Draft methodologies and work plans for communication with civil actors for each open data database developed by the organization.
 • Prepare narrative reports for any sub-activities related to the media, communication, promotion, awareness, and education.
 • Inform the Project Director and staff about the project’s impact on the public, and about the need for interventions for each activity.
 • Compile periodic evidence on the dissemination and impact of the project results on the media and public.
 • The selected candidate must perform his/her duties by being physically present in the organization’s offices. Remote/online employment shall only apply during humanitarian emergencies.
 • Report every day by email on his/her day’s work.

The CV is required in Albanian, and should be as simple as possible, and not in any certain forms or standards. Candidates must send their CV to info@ais.al under the subject “Application for Public Relations and Outreach Officer ” no later than May 1st, 2021.