Roundtable with representatives from the media, civil society, and institutions – Transparency, Monitoring and Evaluation of Procurement of Central Purchasing Agency (CPA)

A round table was heldon 11.06.2019, with representatives from the media, civil society, and institutions. The purpose of this round table was:

 • to present the volume and dynamics of the institution’s work over the last 15 months;

 • analyze the context in which the institution was established;

 • assess the impact of the Agency on the efficiency and quality of Procurements and Contracts,

 • compare it with other models, and identify the need for interventions and further improvement

Moderators in the round table were experts in the legislation and institutional practices of procurement and contracting. They were: Muharrem Çakaj and Elton Lula, expert in procurement and appeals, former member of the Public Procurement Commission.

In addition to journalists and civil society representatives, participants included also representatives from the Ministry of Finances and the High State Audit.

The well-structured database of procurements made by the Public Procurement Agency by their volume and characteristics was presented at the round table. Thus:

 • During this period of 15 months, the system has announced the signing of 293 contracts, which are worth a fund limit of 6 347 790 714 Albanian lekëhttp://openprocurement.al/sq/agency/list (no more than 20 contracts per month).

 • These 293 contracts include 12 contract by a value of more than 100 million Albanian lekë each http://openprocurement.al/sq/agency/list/limit_fond/100%20infinit?

 • The highest-value tender is the one for purchasing Uniforms for the State Police and complementary accessories, reaching the fund limit of limit 908 973 900 Albanian lekë, announced on August 10th, 2018. This tender is cancelled, because none of the submitted bids met the tender criteria. http://openprocurement.al/sq/agency/view/id/30

 • The total number of cancelled tenders is 37, including 3 of a fund limit exceeding 100 million Albanian lekë. Two of those tender procedures were cancelled after a winner was announced http://openprocurement.al/sq/agency/list/status_id/4?

 • 23 tenders were conducted with one competitor only http://openprocurement.al/sq/agency/list/bidder_no/1?

 • So far, the Central Purchasing Agency conducts tenders for 81 state institutions, including the Director of State Police, Customs, Prisons, Health Institutions, etc.

 • The RedFlag instrument has automatically marked so far 65 tenders by red flags, including 8 that exceed the value of 100 million Albanian lekë each (from 12 contracts in total) http://openprocurement.al/sq/agency/redflag and 33 of 5 up to 100 million Albanian lekë each.

Upon conclusion, the round table participants identified the need for better regulating the process of selection of the Agency employees and their status; the needs for completing the secondary legislation needed for the institution, as well as the need for increasing the number of Government institutions delegating their procurement powers to the Agency. One of the most voiced needs was the one for improving and strengthening the role of watchdog stakeholders in monitoring public contracting.

Transparencë, Monitorim dhe Vlerësim për Prokurimet e Agjencisë së Blerjeve të Përqëdnruara

Transparencë, Monitorim dhe Vlerësim për Prokurimet e Agjencisë së Blerjeve të Përqëdnruara

Transparencë, Monitorim dhe Vlerësim për Prokurimet e Agjencisë së Blerjeve të Përqëdnruara

Transparencë, Monitorim dhe Vlerësim për Prokurimet e Agjencisë së Blerjeve të Përqëdnruara

Transparencë, Monitorim dhe Vlerësim për Prokurimet e Agjencisë së Blerjeve të Përqëdnruara

Transparencë, Monitorim dhe Vlerësim për Prokurimet e Agjencisë së Blerjeve të Përqëdnruara

Transparencë, Monitorim dhe Vlerësim për Prokurimet e Agjencisë së Blerjeve të Përqëdnruara

 

Central Purchasing Agency Roundtable Presentation PDF

Tendera të Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara të proceduar nga Shkurt 2018 deri 31 Maj 2019.

Aksesi në të  dhëna standardi Open Contracting. Duke përdorur publikimet në sistemin e APP, të dhëna të buletineve, të dhëna të sistemit të Thesarit apo të dhëna të Open Corporates Albania është krijuar databaza me pasaporta për të gjitha tenderimet e prokuruara nga kjo Agjenci e Blerjeve të Përqendruara. Në rastin e tenderimeve me lote, secili Lot (garë) është konsideruar një pasaportë e vetme.

 • Në këtë periudhë 15 mujore, na rezulton që sistemi ka anoncuar 293 kontrata me një vlerë Fondi Limit prej 6 347 790 714 Lekë  http://openprocurement.al/sq/agency/list (jo më shumë se 20 kontrata në muaj).

 • Në këto 293 kontrata me vlera më të mëdha se 100 milion lekë janë 12 kontrata
  Link: http://openprocurement.al/sq/agency/list/limit_fond/100%20infinit?

 • Tenderi me vlerën më të lartë i njoftuar është ai për Blerje Uniforma për Policinë e Shtetit dhe aksesorë që e plotësojnë me fond limit 908 973 900 lekë i shpallur në datën 10 gusht 2018. Ky tender është anulluar pasi asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhen me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. http://openprocurement.al/sq/agency/view/id/30

 • Tendera të anulluar janë 37 në total, mes tyre 3 janë me vlera të fondit limit mbi 100 milion lekë, ky dy anullime janë bërë pasi është shpallur fituesi http://openprocurement.al/sq/agency/list/status_id/4?

 • 23 tendera janë aplikuar me vetëm një konkurrent në garë http://openprocurement.al/sq/agency/list/bidder_no/1?

 • Deri tani Institucionet për emër dhe llogari të të cilave tenderon Agjencia janë 81 mes tyre drejtori të Policisë së Shtetit, Doganave, Burgjeve, Institucione të Shëndetësisë etj.

 • Sistemi i markimit me RedFlag ka markuar deri tani automatikisht 65 tendera, nga të cilët me vlerë mbi 100 milion lekë janë 8 (nga 12 kontrata në total) kontrata http://openprocurement.al/sq/agency/redflag dhe me vlerë 5 deri 100 milion lekë janë 33 kontrata.

 • Projekti do të monitorojë dhe publikojë në formatin OpenContracting të gjitha tenderimet e kësaj Agjencie në 2 vitet e para të punës.

Ky proces për krijimin e databazës dhe monitorimin  e të dhënave realizohet në kuadër të projektit Transparency, Monitorin gand Evaluation of Procurement of Central Purchasing Agency, projekt i mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë, ku opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.