Tendera për Kite dhe Teste situate Covid – 19, Spitalet Rajonale pritet Buxheti 2021

Në faqen Open Procurement Albania, sektori Shëndetësi janë të gjitha tenderat e institucioneve që punojnë në sektorin publik.

Për të kuptuar sa po shpenzohet në blerjen e Kiteve dhe Testeve për Covid19, kush janë furnitorët, cilën tipologji testi po kërkon Instituti i Shëndetit Publik dhe Qendrat Spitalore mund të shikohen me kujdes  si Vijon:

Me Vlerë 496 000 000 Lekë (katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion lekë të reja) është shpallur në datën 2 Dhjetor tenderi me titull Blerje Teste Diagnostike antigenike të shpejta për Sars – Cov -2 për nevoja të Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor periudha 12 mujore, sipas listës së miratuar nga OBSH. Ky është një tender i hapur, ndërkombëtar për Blerje Mallrash përmes marrëveshjes kuadër. Afati për mbylljen e këtij tenderi është 18 Janari 2021. Link Ky tender http://openprocurement.al/sq/htender/view/id/25822

 

EUROMED shpk do të furnizojë Institutin e Shëndetit Publik në Tiranë me Blerje Kit (tampon + terren) dhe tamponë orofaringeal e nazofaringeal për marrjen e mostrave të testimeve Covid 19. Tenderi kishte fond limit prej 166 260 000 lekë, në tender morën pjesë 10 operator, Oferta më e ulët e EUROMED shpk u shpall fituese me vlerë 41 760 000 lekë. Link ky tender http://openprocurement.al/sq/htender/view/id/25643

Ndërkohë pa garë me negocim të drejtpërdrejtë pa shpallje paraprake, Ministria e Shëndetësisë  ka blerë nga kompania EVITA shpk një sasi Teste Diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COV-2 për nevoja emergjente të Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor. Kjo kontratë ishte planifikuar me fond limit 124 000 000 Lekë (njëqind e njëzet e katër milion lekë) dhe është ofertuar dhe lidhur kontratë 100% e vlerës së fondit limit.

Të tjera tendera të shpallura dhe finalizuar me fjalë kyçe kërkimi KIT janë listuar:

http://openprocurement.al/sq/htender/list/keyword/kit?

Të tjerë tendera të shpallura dhe finalziuara me fjalë kyce kërkimi TEST:

http://openprocurement.al/sq/htender/list/keyword/test?

Të tjera tendera të shpallura dhe finalizuara me fjalë kyçe kërkimi COVID:

http://openprocurement.al/sq/htender/list/keyword/covid?

 

Projekti Open Procurement Albania ju fton të kërkoni dhe vlerësoni edhe mbi tendera të fundit të Spitaleve Rajonale. Këto tendera tregojnë se blerjet dhe furnizimet për pajisje, medikamente, oksigjen dhe të tjera mallra apo shërbime që nejvoiten për funksionim si spitale Covid, janë të lidhura fort me buxhetin e vitit 2021. Ato janë tendera të saposhpallur  ose ende në proces.

 

Databaza e tenderave gjatë periudhës së gjendjes të katastrofës natyrore Covid19  është pjesë e projektit “Kontrata publike në një gjendje të katastrofës natyrore Covid19- Forcimi i Mekanizmave të Pavarur të Monitorimit”  të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.

Bizneset e Rindërtimit deri tani 162 Shoqëri kanë fituar kontrata Publike

Cilat janë Bizneset që po Realizojnë Punime në Kuadër të Programit të Rindërtimit Post Tërmeti i 26 Nëntor 2019?!

Open Corporates Albania ka krijuar një kategori të veçantë në Menu ku vendosen pasaporta për të gjitha bizneset shoqëritë që janë angazhuar me kontratë për të bërë Punë dhe Projekte pjesë e Programit të Rindërtimit të Qeverisë Shqiptare. Emri i Kategorisë (menu) është Biznese Rindërtimi.

http://opencorporates.al/sq/rindertimicompany

Këto shoqëri kanë të paktën 1 kontratë të lidhur me Institucionet Shqiptare. Kontratat janë kryesisht në bazë marrëveshje kuadër të hartuara pas tenderimit me Procedurë të Kufizuar.

Aktualisht deri datën e sotme, sistemi ka identifikuar 162 shoqëri që kanë një kontratë për një projektim, mbikëqyrje, ndërtim apo riparim në kuadër të Programit të Qeverisë Shqiptare për Rindërtimin.

Për secilin operator shfaqen të dhëna mbi administratorin, zotëruesin, objektin e aktivitetit, data e themelimit, ndryshime në strukturën e shoqërisë, performanca ekonomike në vitet e fundit, pagesat nga Thesari, të dhëna dhe listime për tender fitues.

Lista mund të shkarkohet si PDF ose si Excel për ripërdorim sipas dëshirës tuaj.

Shoqëritë janë vendase. Kategoria do të përditësohet me të tjera pasaporta biznesi që do të fitojnë statusin e Kontraktorit për Kontrata në Kuadër të Programit të Rindërtimit Post Tërmet.

Secili Biznes është listuar duke marrë si të dhënë kontratën apo marrëveshjen. Këto Kontrata apo marrëveshje janë pjesë e sistemit për Prokurime Transparente krijuar nga AIS. Procedurat Tenderuese për Rindërtimin janë mbajtur nga Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkitë.

Konkretisht:

Fondi Shqiptar për Zhvillim  http://openprocurement.al/sq/albaniandf/list/faqe/2/keyword/programi+i+rindertimit

Bashkitë:  http://openprocurement.al/sq/tender/list/keyword/programi%20i%20rindertimit

Gazetarët që kanë nevoje për të aksesuar dhe kuptuar procedura të tenderimit Programi i Rindërtimit pas tërmetit, mund të kontaktojnë zyrën tonë

 

P.s Këtu nuk janë të listuar Bizneset qo kanë fituar kontrata për tenderime me fonde të EU, e për të cilat autoritet tenderues nuk është një Institucion i Shtetit Shqiptar.

The public monitors the integrity of the Justice System. Most viewed individuals in the Register of Magistrates, December 2020

The web-based Access to Justice Database is created by AIS organization as a mine of data and documents for the newly established justice institutions and their members. The database contains a Register of Magistrates, which includes information and a passport for each judge http://aksesdrejtesi.al/persons/1 , prosecutor http://aksesdrejtesi.al/persons/2 , and each member of the justice institutions http://aksesdrejtesi.al/persons/3, as well as for suspended judges and prosecutors http://aksesdrejtesi.al/persons/4 .

The three most viewed profiles for December on this database according to google analytics are:

  • The profile of Mar. Altin Binaj, elected Constitutional Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/25 . A profile had already been created on the Access to Justice database for Mr. Binaj as a prosecutor. His profile was updated in December with data and documents about his promotion as a Constitutional Judge.

The passport profile for Mr. Binaj contains information and documents in the following categories: General information, professional experience, qualifications and promotions, documents, and asset declarations.

  • The Ph.D. thesis of Dr. Erjon Muharremaj, member of the High Judicial Council, HCJ, http://aksesdrejtesi.al/profil/12 , is the most viewed documents for December on Access to Justice Database, under the Register of Magistrates. The title of the Ph.D. is “The impact of the International Environmental Law on the Albanian Legislation “. The dissertation for defending the “Doctor” grade was presented to the University of Tirana, Faculty of Law, Department of Public Law http://aksesdrejtesi.al/dokumenta/1592233239Disertacion.pdf .
  • The third ranking profile in terms of number of views was the profile of Judge Alaudin Malaj, whose re-assessment process was interrupted upon his resignation request http://aksesdrejtesi.al/profil/153.

Most of the views for the 12 months of 2020 rank the profile of Mr. Sotir Kllapi, Prosecutor in the Special prosecutor’s Office against Corruption and Organized Crime as the most viewed profile http://aksesdrejtesi.al/profil/106 , followed by the profile of Mr. Altin Binaj, a Constitutional Judge and that of Mr. Luan Daci, a member suspended by the Special College of Appeals and subject to criminal proceedings http://aksesdrejtesi.al/profil/90 .

So far, passports have been created in the Register of Magistrates with information about individuals who have passed the vetting process, resigned, or promoted to the high level of the justice institutions.

The data and documents are accessible through official sources and requests for information sent to the relevant institutions. The profiles of the magistrates are intended to strengthen public monitoring and increase public trust in the system. Each profile contains data and documents regarding general personal information; the date of initial assignment to the current office: previous professional experience, education, and research; special qualifications; decisions of the qualification institutions; evaluations of their ethics and professional performance; effective disciplinary measures; and asset declarations.

Our web-based Database for the Register of Magistrates is a pilot model proposed by the organization AIS as a model for the state institutions, which are required to create a Register of Magistrates. The Justice Reform is strongly connected with the need for public monitoring and trust in the integrity of the members of the Justice System.

 

Our web-based Database for the Register of Magistrates is part of one of our fund-raising projects for 2021. Our website and the software solution are created by AIS team and funded by OSFA through a project of several months in 2019. During 2020, the maintenance of the website and the updating of the magistrates’’ profiles was carried out on volunteer basis by the organization AIS.

For easy access to information on the database, you are advised to use the search machines as per the relevant categories http://aksesdrejtesi.al/searchform .

Altin Binaj of the Constitutional Court, Erjon Muharremaj of the HJC, and Alaudin Malaj, a suspended judge, are the three most google viewed profiles for December 2020. The public is interested in names promoted in the justice system.

#aksesdrejtesi #reformedrejtesi #vetting

AIS proposes to the Government the establishment of an Electronic Register for the Magistrates, AKSHI sets up working group for its implementation

A Register of the Magistrates, with data, documents, and information for Albanian judges and prosecutors is required by the law since 2016, the year when the legal package for the justice reform was adopted. This register enables the careful archiving of the documents and information related to the integrity, performance, and image of judges and prosecutors. AIS has found that none of the institutions, the High Prosecutorial Council and the High Judicial Council has made any efforts to create the register in an electronic form. Therefore, the Government was officially requested to commit to this database of great importance for the public confidence and the integrity of the Reformed Justice System. The National Agency for Information Society has established a working group and is expected to start the process. The intervention consists of four steps: drafting of the missing by-laws; software infrastructure; hardware infrastructure, and increasing the capacities of the implementation staff. AIS has created the web-database Access to Justice Info as a pilot model to be considered by the institutions.

Chronological steps :