Tendera për Kite dhe Teste situate Covid – 19, Spitalet Rajonale pritet Buxheti 2021

Në faqen Open Procurement Albania, sektori Shëndetësi janë të gjitha tenderat e institucioneve që punojnë në sektorin publik.

Për të kuptuar sa po shpenzohet në blerjen e Kiteve dhe Testeve për Covid19, kush janë furnitorët, cilën tipologji testi po kërkon Instituti i Shëndetit Publik dhe Qendrat Spitalore mund të shikohen me kujdes  si Vijon:

Me Vlerë 496 000 000 Lekë (katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion lekë të reja) është shpallur në datën 2 Dhjetor tenderi me titull Blerje Teste Diagnostike antigenike të shpejta për Sars – Cov -2 për nevoja të Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor periudha 12 mujore, sipas listës së miratuar nga OBSH. Ky është një tender i hapur, ndërkombëtar për Blerje Mallrash përmes marrëveshjes kuadër. Afati për mbylljen e këtij tenderi është 18 Janari 2021. Link Ky tender http://openprocurement.al/sq/htender/view/id/25822

 

EUROMED shpk do të furnizojë Institutin e Shëndetit Publik në Tiranë me Blerje Kit (tampon + terren) dhe tamponë orofaringeal e nazofaringeal për marrjen e mostrave të testimeve Covid 19. Tenderi kishte fond limit prej 166 260 000 lekë, në tender morën pjesë 10 operator, Oferta më e ulët e EUROMED shpk u shpall fituese me vlerë 41 760 000 lekë. Link ky tender http://openprocurement.al/sq/htender/view/id/25643

Ndërkohë pa garë me negocim të drejtpërdrejtë pa shpallje paraprake, Ministria e Shëndetësisë  ka blerë nga kompania EVITA shpk një sasi Teste Diagnostike antigenike të shpejta për SARS-COV-2 për nevoja emergjente të Njësive Vendore të Kujdesit Shëndetësor. Kjo kontratë ishte planifikuar me fond limit 124 000 000 Lekë (njëqind e njëzet e katër milion lekë) dhe është ofertuar dhe lidhur kontratë 100% e vlerës së fondit limit.

Të tjera tendera të shpallura dhe finalizuar me fjalë kyçe kërkimi KIT janë listuar:

http://openprocurement.al/sq/htender/list/keyword/kit?

Të tjerë tendera të shpallura dhe finalziuara me fjalë kyce kërkimi TEST:

http://openprocurement.al/sq/htender/list/keyword/test?

Të tjera tendera të shpallura dhe finalizuara me fjalë kyçe kërkimi COVID:

http://openprocurement.al/sq/htender/list/keyword/covid?

 

Projekti Open Procurement Albania ju fton të kërkoni dhe vlerësoni edhe mbi tendera të fundit të Spitaleve Rajonale. Këto tendera tregojnë se blerjet dhe furnizimet për pajisje, medikamente, oksigjen dhe të tjera mallra apo shërbime që nejvoiten për funksionim si spitale Covid, janë të lidhura fort me buxhetin e vitit 2021. Ato janë tendera të saposhpallur  ose ende në proces.

 

Databaza e tenderave gjatë periudhës së gjendjes të katastrofës natyrore Covid19  është pjesë e projektit “Kontrata publike në një gjendje të katastrofës natyrore Covid19- Forcimi i Mekanizmave të Pavarur të Monitorimit”  të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.

Bizneset e Rindërtimit deri tani 162 Shoqëri kanë fituar kontrata Publike

Cilat janë Bizneset që po Realizojnë Punime në Kuadër të Programit të Rindërtimit Post Tërmeti i 26 Nëntor 2019?!

Open Corporates Albania ka krijuar një kategori të veçantë në Menu ku vendosen pasaporta për të gjitha bizneset shoqëritë që janë angazhuar me kontratë për të bërë Punë dhe Projekte pjesë e Programit të Rindërtimit të Qeverisë Shqiptare. Emri i Kategorisë (menu) është Biznese Rindërtimi.

http://opencorporates.al/sq/rindertimicompany

Këto shoqëri kanë të paktën 1 kontratë të lidhur me Institucionet Shqiptare. Kontratat janë kryesisht në bazë marrëveshje kuadër të hartuara pas tenderimit me Procedurë të Kufizuar.

Aktualisht deri datën e sotme, sistemi ka identifikuar 162 shoqëri që kanë një kontratë për një projektim, mbikëqyrje, ndërtim apo riparim në kuadër të Programit të Qeverisë Shqiptare për Rindërtimin.

Për secilin operator shfaqen të dhëna mbi administratorin, zotëruesin, objektin e aktivitetit, data e themelimit, ndryshime në strukturën e shoqërisë, performanca ekonomike në vitet e fundit, pagesat nga Thesari, të dhëna dhe listime për tender fitues.

Lista mund të shkarkohet si PDF ose si Excel për ripërdorim sipas dëshirës tuaj.

Shoqëritë janë vendase. Kategoria do të përditësohet me të tjera pasaporta biznesi që do të fitojnë statusin e Kontraktorit për Kontrata në Kuadër të Programit të Rindërtimit Post Tërmet.

Secili Biznes është listuar duke marrë si të dhënë kontratën apo marrëveshjen. Këto Kontrata apo marrëveshje janë pjesë e sistemit për Prokurime Transparente krijuar nga AIS. Procedurat Tenderuese për Rindërtimin janë mbajtur nga Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkitë.

Konkretisht:

Fondi Shqiptar për Zhvillim  http://openprocurement.al/sq/albaniandf/list/faqe/2/keyword/programi+i+rindertimit

Bashkitë:  http://openprocurement.al/sq/tender/list/keyword/programi%20i%20rindertimit

Gazetarët që kanë nevoje për të aksesuar dhe kuptuar procedura të tenderimit Programi i Rindërtimit pas tërmetit, mund të kontaktojnë zyrën tonë

 

P.s Këtu nuk janë të listuar Bizneset qo kanë fituar kontrata për tenderime me fonde të EU, e për të cilat autoritet tenderues nuk është një Institucion i Shtetit Shqiptar.

Publiku kontrollon Integritetin e Sistemit të Drejtësisë, Individët më të Klikuar në Regjistrin e Magjistratëve, Dhjetor 2020

Web-Databaza Akses Drejtësi është krijuar nga organizata AIS, si një minierë të dhënash dhe dokumentesh mbi Institucionet e reja të Drejtësisë dhe Individëve pjesë e Sistemit. Në këtë Web-Databazë është krijuar Regjistri i Magjistratëve, një regjistër me informacion dhe pasaportë për secilin Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/persons/1 , Prokuror http://aksesdrejtesi.al/persons/2 , Anëtar në Institucione të Drejtësisë http://aksesdrejtesi.al/persons/3 dhe Gjyqtar e Prokuror të Pezulluar http://aksesdrejtesi.al/persons/4 .

Tre profilet më të klikua-ra në muajin Dhjetor sipas google analytics, për këtë databazë janë:

  • Profili i zotit Altin Binaj i zgjedhur Gjyqtar Kushtetues http://aksesdrejtesi.al/profil/25 . Për Binajn në databazën Akses Drejtësi, Regjistri i Magjistratëve ishte krijuar më herët një profil si Prokuror. Ky profil u Përditësua në muajin dhjetor me të dhëna dhe dokumente për Procesin e Promovimit të tij si Gjyqtar Kushtetues.

Pasaporta Profil për zotin Binaj ka Informacion dhe Dokumente të kategorizuara: Gjeneralitete; Eksperiencë profesionale‘ Kualifikime dhe Promovime; Dokumente dhe Deklarim Pasuror.

  • Tema e Doktoraturës Dr. Erjon Muharremaj anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor KLGJ http://aksesdrejtesi.al/profil/12 , është dokumenti më i klikuar për muajin Dhjetor në faqen Akses Drejtësi, Regjistri i Magjistratëve. Doktoratura ka titullin “Ndikimi i të Drejtës Ndërkombëtare të Mjedisit në Legjislacionin Shqiptar“. Disertacioni për mbrojtjen e Gradës Doktor është paraqitur pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Departamenti i të Drejtës Publike http://aksesdrejtesi.al/dokumenta/1592233239Disertacion.pdf .
  • Në vend të tretë për nivel Klikimesh është profili i Gjyqtarit Alaudin Malaj për të cilin procesi i Rivlerësimit është ndërprerë pas kërkesës së tij për Dorëheqje http://aksesdrejtesi.al/profil/153 .

Klikimet për 12 muajt e vitit 2020, listojnë të parin profilin e Prokurorit pranë Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar SPAK, zotit Sotir Kllapi http://aksesdrejtesi.al/profil/106 , pasuar nga profili zoti  Altin Binaj Gjyqtar Kushtetues dhe Luan Daci anëtar i pezulluar i KPA dhe nën ndjekje Penale http://aksesdrejtesi.al/profil/90 .

Deri tani në Regjistrin e Magjistratëve janë krijuar pasaporta me informacion për individ që kanë kaluar vettingun, janë dorëhequr apo janë promovuar në krye të institucioneve të drejtësisë.

Të dhënat dhe dokumentet janë aksesuar përmes burimeve zyrtare dhe kërkesave për informacion pranë Institucioneve. Profili i një Magjistrati synon të forcojë Kontrollin Publik dhe të rrisë besimin e publikut tek Sistemi. Secili profil përmban të dhëna dhe dokumente mbi gjeneralitete; data e emërimit fillestar; pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale; përvoja profesionale pozicione të mëparshme arsimi dhe kërkimi shkencor; kualifikime  te veçanta; vendime të institucioneve të kualifikimit; vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale; masa disiplinore në fuqi vërejte; deklarimi pasuror.

Web-Databaza jonë për regjistrin e Magjistratëve është një model pilot i propozuar nga Organizata AIS si model për institucionet shtetërore që kanë detyrim ligjor të krijojnë Regjistrin e Magjistratëve. Reforma në Drejtësi lidhet fort me nevojën për Kontroll dhe Besim nga Publiku tek Integritetin e Individëve Pjesë e Sistemit.

Web-Databaza jonë për Regjistrin e Magjistratëve është pjesë e një projekti në kërkim fondesh për vitin 2021. Web-Faqja dhe zgjidhja software është krijur nga ekipi AIS me financim nga OSFA përmes një projekti disamujor në vitin 2019. Gjatë vitit 2020 mirëmbajtja e web faqes dhe përditësimi i Profileve Magjistratë janë bërë vullnetarisht nga organizata AIS.

Për të aksesuar lehtësisht informacionin në databazë ju propozojmë Makinën e Kërkimit sipas kategorizimeve >http://aksesdrejtesi.al/searchform .

 

Altin Binaj Kushtetuese, Erjon Muharremaj KLGj dhe Alaudin Malaj gjyqtar i pezulluar janë tre me te kilikuarit e google ne dhjetor 2020. Publiku ka interes për emra qe promovohen ne sistemin e drejtësisë.

#aksesdrejtesi #reformedrejtesi #vetting

AIS i propozon Qeverisë krijimin e Regjistrit Elektronik për Magjistratët, AKSHI ngre grup pune për zbatim.

Një Regjistër Magjistratësh, me të dhëna, dokumenta dhe informacion për Gjyqtaret dhe Prokuroret Shqiptar është kërkesë e Ligjit që në vitin 2016, vit i miratimit të Paketës Ligjore për Reformën e Drejtësisë. Ky regjistër bën të mundur arkivimin me kujdes të të gjithë dokumentave dhe informacioneve që lidhen me integritetit, performancën dhe figurën e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. AIS ka konstatuar që dy institucionet Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe ai Gjyqësor nuk kanë bërë ndonjë përpjekje për krijim të regjistrit në format elektronik. Për këtë Arsye i është kërkuar zyrtarisht qeverisë të angazhohet për këtë databazë, me rëndësi për besimin publik dhe integritetin e Sistemit të Drejtësisë së Reformuar. Axhensia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka ngritur një grup pune dhe pritet të startojë procesin. Ndërhyrja lidhet me katër etapa: Plotësim Akte Nën Ligjore; Infrastrukturë Software; infrastrukturë Hardware dhe kapacitete staf implementues. AIS ka krijuar web-databazën Akses Info Drejtësi si një model pilot për tu konsideruar nga Institucionet.

Hapa Kronologjik: