Eventi Tryezë Pune me temë: Akses Info Drejtësi e Reformuar

Organizata Instituti Shqiptar i Shkencave AIS organizoi një Tryezë Pune me temë Akses Info Drejtësi e Reformuar. Kjo tryezë u mbajt në datën 4 Tetor 2019, ora 10:00 pranë ambienteve të Hotel Plaza salla Marin Barleti A. Projekti u mbështet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë OSFA.
Pjesëmarrës në këtë Tryezë Pune ishin: Institucione, OJF, Programet e Asistencës, Ekspert ligjor dhe Moderator.

Agjenda Këtu
Listë prezenca Këtu

Raporti me konkluzione dhe rekomandime. Shiko këtu.Akses Info Drejtësi– RAPORT VLERËSIM PËRLEGJISLACIONIN DHE PRAKTIKËN PËR AKSESIN NË DOKUMENTET ZYRTARE TË INSTITUCIONEVE TË REJA TË DREJTËSISË KLGJ-së DHE KLP-së

Duke pasur parasysh rëndësinë e sistemit gjyqësor në aspektin politik dhe institucional, transparenca dhe qasja e tij në reformat e informacionit merr një rëndësi të dorës së parë. Adoptimi nga organet qeverisëse të gjyqësorit të parimeve dhe detyrimeve ligjore për transparencë, mund të ketë një efekt pozitiv në aftësinë e tyre institucionale, duke rritur legjitimitetin e tyre, autoritetin e tyre kundrejt aktorëve të tjerë politikë dhe në marrëdhëniet e tyre me qytetarët.

Paraqitja e një informacioni të plotë i ndihmon qytetarët të njihen me performancën e vërtetë të gjykatave dhe gjyqtarëve, dhe në të njëjtën kohë të krijojnë mundësi për trupën akademike dhe organizmat joqeveritar që të analizojnë sfidat dhe të formulojnë propozime për reforma. institucionet gjyqësore.

Nga ana tjetër, aksesi i plotë në informacion dhe reformat e transparencës janë gjithashtu të rëndësishme pasi ato kontribuojnë në funksionimin e përmirësuar të pushtetit gjyqësor dhe në këtë mënyrë nxisin qeverisjen gjithëpërfshirëse. Për shembull, roli i Gjyqësorit në luftën kundër korrupsionit e pozicionon atë si një lojtar kryesor që mund të ndihmojë në përmirësimin e përdorimit të burimeve publike dhe cilësinë e politikave publike, dhe të ndikojë në mënyrën se si qytetarët perceptojnë institucionet e tyre qeverisë ekzekutive. Në të njëjtën kohë, në vendet në zhvillim, gjykatësit po ndërhyjnë me një frekuencë në rritje për të rregulluar ose zbutur dështimet e organeve të pushtetit ekzekutiv duke përmirësuar aksesin ndaj shëndetit, arsimit, shërbimeve publike dhe të drejtave të strehimit për grupet e cenueshme. Një gjyqësor me një legjitimitet më të madh do të pozicionohet më mirë për të ndërhyrë në këto çështje.

Duhet të merret në konsideratë gjithashtu se Gjyqësori është një aktor kryesor për konsolidimin e Sundimit të Ligjit. Rëndësia e rolit të tij reflektohet në indekse dhe metodologji të ndryshme të hartuara për të vlerësuar cilësinë e institucioneve publike. Duket se në Shqipëri ekziston një ndarje e rëndësishme midis shoqërisë dhe drejtësisë, e cila, midis arsyeve të tjera, shpjegohet me kulturën e fshehtësisë dhe operativitetit që ka karakterizuar degën gjyqësore, mungesën e njohurive të popullatës në lidhje me funksionimin dhe administrimin e drejtësisë, si dhe një ndërhyrje e theksuar nga aktorët politike në punën e gjyqtarëve. Si rezultat, qytetarët kanë një mosbesim në rritje në lidhje me punën e gjyqësorit.

Informacioni që qytetarët marrin për punën e gjykatave dhe organeve të sistemit të drejtësisë vuan nga një deficit i dyfishtë: i cilësisë së dobët dhe — në disa raste — kompleksitet i lartë. Kjo situatë, e cila kontribuon në konsolidimin e hendekut ekzistues midis institucioneve gjyqësore dhe shoqërisë, është shkaktuar nga dy faktorë kryesorë. Nga njëra anë, ekziston një deficit i rëndë në media për sa i përket aftësisë së tyre për të raportuar se çfarë po ndodh në sistemin gjyqësor dhe organet qeverisëse të tij. Në shumë raste, gazetarëve u mungon trajnim adekuat për të mbuluar veprimtarinë e gjykatave dhe për t’i shpjeguar publikut çështjet juridike që ato adresojnë në një mënyrë të kuptueshme dhe të thjeshtë. Nga ana tjetër, gjykatat apo organet qeverisë të sistemit të drejtësisë bëjnë shumë pak përpjekje për të komunikuar çështjet që ato zgjidhin në një mënyrë të përshtatshme.

Përballë kësaj diagnoze, AIS ka ndërmarrë dhe zhvilluar këtë projekt për të adresuar problemin. Edhe nën këtë kontekst, zbatimi i transparencës dhe qasjes në reformat e informacionit nga KLGJ dhe KLP përpiqet të kontribuojë në kthimin e mungesës së besimit të përgjithësuar në institucionet gjyqësore, duke promovuar sa të jetë e mundur një afërsi më të madhe midis qytetarëve dhe sistemit të drejtësisë.

Ju lutem gjeni KËTU raportin e plotë

61 Bashki realizuan 26 084 tendera në mandatin katërvjeçar Korrik 2015 – Korrik 2019, të dhëna të mirëstrukturuara tek Open Procurement Albania

Ndërsa Kryebashkiakët po përfundojnë mandatin në krye të 61 Bashkive, mandat 2015 – 2019 si mandat i parë pas Reformës Administrative dhe Territoriale, publiku ka mundësi të aksesojë historikun e plotë të tenderave për këto 61 Bashki, shoqëritë publike në administrimin e tyre dhe  ndërmarrjet e vartësisë.  Kjo databazë në version të mirë strukturuar informacioni, me të dhëna për çdo tender, me të dhëna që shkarkohen edhe në formatin Open Data dhe me dokumenta të listuara është e mundur të aksesohet në Portalin Open Procurement Albania, kategoria Prokurime Publike Njësi të Qeverisjes Vendore http://prokurimetransparente.al/

Në krye të katër viteve histori tenderimesh nga 61 njësi të qeverisjes vendore, publiku mund të aplikojë filtra kërkimi duke bërë të mundur kërkim dhe listim të tenderave sipas Bashkive, Sipas Llojit të Kontratës apo sipas kompanisë fituese.

Në total deri tani për periudhën Korrik 2015 deri Korrik 2019 janë të afishuara 26 084 tendera të shpallur nga të cilët janë finalizuar me njoftim për shpallje fituesi 19 499 http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list

Ndër këta tendera me vlerë mbi 100 milion lekë janë shpallur vetëm 215, ndër bashkitë që nuk kanë realizuar asnjë tender me vlerë mbi 100 milion lekë janë: Bulqiza, Fushë-Arrëz, Klos, Kolonjë, Kukës, Lezhë, Mallakastër, Mat, Përmet, Poliçan, Pustec dhe Selenicë http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/limit_fond/100%20infinit

Databaza është e ndërtuar dhe funksionon edhe me një algoritëm të markimit me RedFlag për tenderat procedura e të cilave ka risk për parregullsi dhe defekte të garës. Ky sistem markimi ka shënuar 2983 tendera si problematik me potencial për parregullsi të mundshme të konkurrencës në tenderim
http://prokurimetransparente.al/sq/index/redflag

Databaza ka informacion edhe për ankande të mbajtura nga Bashkitë si Njësi të qeverisjes vendore. Në katër vite përmes mbi 200 buletineve të Agjencisë së Prokurimeve Publike janë sistemuar dhe publikuar të dhëna për 441 Ankande nga Bashkitë http://prokurimetransparente.al/sq/auction/list

Në katër vite, pesë kompanitë që kanë fituar vlerën më të lartë të tenderave nga 61 bashkitë janë:

  1. Fusha shpk me total vlerë kontratash të lidhura prej  4 922 891 411 Lekë http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/corporate_id/J61922018S/

  2. GPG Company shpk me vlerë kontratash 2 005 352 859 Lekë http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/corporate_id/J64324443V

  3. Salillari ka fituar kontrata me vlerë 1 570 604 436 Lekë http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/corporate_id/J62903125G

  4. Alko IMPEX General Contruction
   http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/corporate_id/J62903125G

  5. Vëllezërit Hysa
   http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/corporate_id/K12911201C

Databaza do të vijojë të plotësohet me rezultate të tenderimeve të shpallura në muajt e parë të vitit për të cilat pranimi,  vlerësimi dhe finalizimi i ofertave vijon të bëhet. Gjithashtu listimi i tenderave do të vijojë edhe për mandatin e dytë të punës së bashkive.