“Monitorim mbi keqpërdorimin e fondeve publike nga kompanitë shtetërore gjatë periudhave zgjedhore.”

AIS ka startuar punën për zbatimin e projektit “Monitorim mbi keqpërdorimin e fondeve publike nga kompanitë shtetërore gjatë periudhave zgjedhore.” Projekti është i mbështetur nga programi Accelerated Civic Development and Cooperation.” i USAID.

 Qëllimi i projektit është të edukoj dhe fuqizoj qytetarët nëpërmjet informacionit dhe transparencës mbi  mundësitë e keqpërdorimit të parave të tyre nga kompanitë e zotëruara nga shteti, asetet dhe burimet njerëzore gjatë periudhës Zgjedhore 2019 dhe të kontribuoj në uljen e korrupsionit zgjedhor , siguroj llogaridhënien e kompanive publike dhe mirëqeverisjen e tyre

 

Edukimi i Hapur TIK për aftësimin për punë të të rinjve

Open Data Kosova (ODK) dhe Instituti Shqiptar i Shkencës (AIS) po zbatojnë projektin me titull “Edukimi i Hapur TIK për Aftësimin për Punë të të Rinjve”. Ky është një projekt ndërkufitar i financuar nga fondet IPA të BE-së. Përfitues të projektit janë universitete dhe shkolla të mesme në Republikën e Kosovës dhe Republikën e Shqipërisë. Objektivi i projektit është nxitja e aftësimit për punë të të rinjve, duke ofruar qasje të hapur në njohuri dhe aftësi në fushën e Teknologjisë dhe Informacionit dhe Komunikimit (TIK) dhe duke forcuar bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet institucioneve mësimore. Përmes këtij projekti po krijohet platforma e parë online e mësimit për TIK në gjuhën shqipe.

Transparencë në Sistemin Shëndetësor

Projekti për “Transparencë në Sistemin Shëndetësor” është bërë i mundur me mbështetjen bujare të popullit amerikan përmes Agjencisë ë Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) sipas kushteve të kontratës.

Numri i Marrëveshjes: Kontrata Nr. AID-182-C-17-00001 (USAID/Projekti për Transparencë në Sistemin Shëndetësor nga marrësi kryesor, University Research Company (Kompania e Studimeve Universitare), LLC (URC) dhe nga marrësit sekondarë, Instituti Shqiptar i Shkencës (AIS), Tetra Tech, dhe Universiteti i Bostonit.

Projekti për Transparencën në Sistemin Shëndetësor financohet dhe menaxhohet nga USAID/Albania.

Njoftime dhe Publikime që lidhen me angazhimin në Projekt :

Open Government against Corruption – Open Gov for Good Governance

Projekti “Qeverisja e Hapur e Kundër Korrupsionit – Qeverisja e Hapur për Qeverisje të Mirë “synon zbatimin e një aktiviteti për pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e sigurimit të informacionit, kontrollit dhe monitorimit të shpenzimeve të qeverisë vendore dhe buxheteve. Gjithashtu të rrisë kapacitetin e gazetarëve, këshilltarëve të bashkive dhe zyrtarëve në përdorimin e instrumenteve të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit – TIK për transparencë dhe llogaridhënie. Projekti do të zbatohet në tri bashki të rajonit të Elbasanit, Cërrik, Belsh Përrenjas. Disponueshmëria e instrumenteve të informacionit dhe rritja e kapaciteteve të aktorëve kryesorë kontribuon në rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje dhe i bën institucionet më të përgjegjshme.

Vizualizimet dhe të dhënat e lidhura me shpenzimet dhe buxhetet e secilës prej tri bashkive po  krijohen dhe do të bëhen të arritshme përmes aplikimeve në Projektin Qeverisje e Hapur kundër Korrupsionit. Kështu, synimi është që të krijojë një aplikacion të quajtur “Si i shpenzon Bashkia paratë e mia?”, të integrohet njëkohësisht kategori burimesh të të dhënave për shpenzimet për punët publike; shpenzimet për shërbimet publike; shpenzimet për stafin e komunës; klientët e kontraktuar nga komuna; të ardhura nga shfrytëzimi i territoreve të Bashkisë. Të dhënat përfshijnë detaje si koha, përshkrimet, përfituesit dhe përshkrimet e shpenzimeve sipas Parimeve të Hapura të të Dhënave

Projekti “Open Government against Corruption – Open Gov for Good Governance”,  mbështetet nga fondi i nën-grantimit “Anti-korrupsioni dhe zhvillimi i kapaciteteve” në kuadër të projektit CIVILISC, financuar nga BE, zbatuar nga IDM në partneritet me Fondacionin RiskMonitor, Bullgari.

Monitoro Klientë të Bashkive në Kontrata Publike

Monitoro kontraktorë privat në kontrata publike. Ky është projekti më i ri që AIS sapo ka startuar. Qëllimi është identifikimi i personave që qëndrojnë pas kontratave publike, emra të aksionarëve dhe pronarëve, historiku i tyre në kontrata publike, karakteristika të kompanisë dhe lidhje të mundshme interesi. Projekti mbështetet nga   LëvizAlbania Local Democracy in Action program me financim nga Swis Development and Coperation Agency. Databaza mbi kontraktorët privat të kontratave për shërbime, punë dhe investime publike do të zbardhen në muajin Mars 2017.

Prokurime të Sektorit të Shëndetit Publik për 2016

Përmes projektit Public Health Sector Procurements është finalizuar ndërtimi i një databaze të mirëstrukturar që shërben si intrument për transparencë, informim, kontroll qytetar dhe reagim mbi prokurime[1] të Sektorit të Shëndetit Publik për 2016. Të dhënat e kësaj databaze, për çdo procedurë prokurimi të shpallur dhe realizuara që prej datës 1 janar 2016, update-ohen në kohë reale[2]. Databaza shërben si një instrument për atikorrupsion. Gazetari dhe argument publik i bazuar në fakte është qëllimi final i krijimit të kësaj databaze të mirëstrukturaruar. Informacioni është  shterrues për çdo prokurim publik për sektorin shëndetësi, për çdo institucion të politikave dhe shërbimeve të shëndetit publik përfshi edhe Institutin e Sigurimit të Kujdesit Shëndetësorë ISKSH si një institucion i skemës së detyrueshme publike.

Për çdo tender është krijuar një pasaportë me informacion mbi autoritetin prokurues, vlerën e parashikuar, objektin e kontratës, afatet për konkurrim, llojin e kontratës, llojin e procedurës, numrin e konkurrentëve dhe operatorin ekonomik fitues. Informacioni bëhet i analizueshëm falë filtrave të kërkimit sipas elementëve të shënuar më lart. Prokurime të çdo lloji dhe çdo vlere do të jenë të kontrollueshme për publikun në kohë reale dhe sipas open contracting data standard

Donator :  Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë

[1] Tender të hapur, Kërkesa për propozim, Negocime të Drejtpërdrejta, Prokurime të Partneritetit Publik Privat, konsulenca dhe Ankande.
[2] Çdo ditë do të hidhen njoftime për Prokurime Publike dhe ku njoftim do të update me të dhëna të tjera që kanë të bëjnë me oferta, ankesa, anulime, shpallje  fituesi apo lidhje kontrate.

Dhoma Zgjedhore për Reformën Elektorale një projekt lobimi, iniciativë e shoqërisë civile.

AIS, është angazhuar tashmë në një projet të ri për Lobim për Ligj sa më të Drejtë Zgjedhor. Programi titullohet Dhoma Zgjedhore për Reformën dhe është inciativë e pesë organizatave, mbështetur nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë OSFA.

Money Government & Politics

Projekti Money, Government and Politcs dhe aktivitetet e tij adresojnë tek publiku çështje të abuzimit; korrupsionit apo konfliktit të interesit në kontestin e qeverisjes dhe politikës në Shqipëri. Programi hap të dhëna për pasurinë e funksionarëve të lartë shtetërore; pagesa të institucioneve buxhetore; shpenzime të subjekteve elektorale dhe kompanive konçensionare. Krahasimi dhe analiza e të dhënave rrit transparencën dhe presionin publik në raste të favorizimit në fonde dhe asete publike.

Shpenzime Transparente për Bashkitë

USAID/Albania dhe Planning & Local Governance Project, PLGP në bashkëpunim me Institutin Shqiptar të Shkencave (AIS) po realizon disa aktivitete në kuadër të iniciativës Qeverisja e hapur si një Qeverisje e mirë. Kjo iniciativë do të zhvillohet duke u bazuar në ekperiencën e AIS, për t’í bërë buxhetet e bashkive më transparente duke publikuar informacionin financiar në një format Open Data. Qytetarët dhe grupet e interesit do të kenë akses të pakufizuar në informacionin mbi shpenzimet për programet dhe funksionet e qeverisjes lokale. Rezultate specifike të kësaj iniciative do të jenë, zhvillimi i një aplikimi “Modeli i Shpenzimit të Parave” dhe një aplikim për “Monitorimin e Thesarit të Bashkisë”,

ZA’LART 2015 – Perceptimi Qytetar mbi Fushatën Elektorale

ZA’LART 2015, është një projekt ku qytetarët ftohen të raportojnë përmes web-it dhe aplikacioneve mobile, probleme dhe vështirësi gjatë procesit zgjedhor. ZA’LART mundëson pjesëmarrje dhe monitorim në kohë reale. Projekti është një formë e re e shprehjes së vlerave demokratike. Qëllimi është: të dëgjohet zëri qytetar në zgjedhjet vendore 2015.

 Përdorimi i teknologjisë dhe inovacionit nxit qytetari pjesëmarrëse e cila, përmes aktivizmit dhe presionit publik, kontribuon për standarte demokratike në Zgjedhje. Qytetarët mund të denoncojnë fakte që përkojnë me parregullsi dhe probleme. Kjo përmes raportimeve me fjalë, foto dhe video në ZA’LART. Këto fakte të publikuara japin një pasqyrë të qartë të procesit. E vërteta ushtron presion mbi institucionet ligjzbatuese për ndërhyrje dhe rregullim të situatave. Slogan i Projektit është Bëji Zgjedhjet të Vlejnë!