AIS vs PS, LSI dhe PD mbi Transparencën me Fondet e Fushatave. Kërkesë Gjykatës Administrative Apeli për përshpejtim të shqyrtimit gjyqësor

Në vijim të procesit gjyqësorë, dhe përpjekjeve për të detyruar partitë politike të vënë në dispozicion të publikut në kohë reale (gjatë fushatës)  të dhëna për Financimin e Fushatave Zgjedhore, po ndajmë me ju informacion mbi zhvillime të fundit.

Konkretisht AIS, ka depozituar në Gjykatës Administrative Apeli, një Ankim me Objekt: Shfuqizimin e vendimit nr. 44, date 22.07.2015 te Komisionerit për te Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhënave Personale. Detyrimin e partive politike t’i japë palës paditëse informacionin e kërkuar për financimin e fushatës zgjedhore, te kërkuar prej këtij te fundit ne datën 09.06.2015.

Paditës në Proces është : AIS organizatë jofitimprurëse.

Të paditur janë : Komisjoneri për të Drejtën e Informimit, PD, PS dhe LSI.

kjo çështje e ankimuar, është regjistruar në  apel në datën 18.01.2016. Zbardhja e Vendimit në Gjykatën e Nivelit të Parë dhe Transferimi i Dosjes nga Shkalla e Parë tek Gjykata Administrative e Apelit Tiranë u vonuan me 2 muaj. Aktualisht për çështjen është hedhur shorti dhe si relator është përzgjedhur gjyqtari Artur Malaj. Në pritje të një date për fillim të shqyrtimit gjyqësor AIS, u trembet zvarritjeve dhe vonesave në kohë, si pasojë e ngarkesës teknike të gjykatave administrative.

Në këtë kontekst, AIS vlerëson se objekti i padisë dhe rëndësia që ajo ka për interesin publik kërkon me domosdoshmëri shqyrtimin e saj në një kohë të shpejtë dhe jo në periudha zvarritëse disa vjeçare. Nëse shqyrtimi gjyqësor zvarritet dhe nuk finalizon përpara fillimit të fushatës tjetër zgjedhore (2017), objekti i Padisë dhe shqyrtimi gjyqësorë humbasin rëndësinë dhe aktualitetin. Gjithashtu një interpretim dhe vendim gjyqësor përfundimtar do të kontribuonte edhe në procesin e debatit dhe punës për ndryshime ligjore të mundshme në kuadër të reformës me Kodin Zgjedhor, reformë e parashikuar të ndërmerret dhe finalizohet brenda vitit 2016.

Për këtë arsye, AIS në cilësinë e paditësit i është drejtuar Gjykatës Administrative Apeli Tiranë, Kryetarit të saj zotit Kastriot Selita, Relatorit të çështjes, gjyqtarit zoti Artur Malal me Kërkesën: për Përshpejtim të Shqyrtimit Gjyqësor  të çështjes në një afat kohor sa më të shpejtë.

Gjithashtu kujtoj që pretendimi për akses informimi në kohë reale në financimet elektorale të partive bazohet në parashikimin kushtetues Neni 9 i Kushtetutës pika 3 Burimet financiare të partive, si dhe shpenzimet e tyre bëhen kurdoherë publike.

 

Më poshtë po ju përcillet një kopje e kërkesës së drejtuar Gjykatës së Apelit për Përshpejtim Gjykimi .

Kerkese per pershpejtim gjykimi

Kopja e kërkesës së dytë  drejtuar Gjykatës së Apelit për Përshpejtim Gjykimi

Kërkesa e dytë drejtuar Gjykatës së Apelit për Përshpejtim Gjykimi

 

 

Ceremonia e ndarjes së cmimit në DiploHack Tirana

What happens when a programmer, a civil society representative, and a diplomat solve a problem together?! The Embassy of the Netherlands in Albania and Albanian Institute of Science hosted more than 50 participants on 29-30 January at DiploHack Tirana. Thirteen teams composed of a mixture of diplomats, programmers, and civil society representatives worked together on ways to use open data and technology to strengthen civil society advocacy. In the end, the teams presented thirteen applications designed to raise the civil voice.

diplohack

The winner of #‎DiploHack Tirana was #‎LoveInAction team with their app AccessHack, an app that maps public buildings in Albania according to how accessible they are for people with disabilities.

winner

PPTX – PDF

DiploHack Tirana Teams and Apps

 • Team: HopEU, Helping Domestic Violence Victims

IMG_0206

 • Team: Swords, Idea: Fund your idea, technical assistance, accessibility to data sources, capacity building. Title: Fund Jour IdeaIMG_0196

FYI-Presentation

 • Team #4Techno, Idea: Information on real time for public procurements to be improved. Title: Public procurementsIMG_0191

 • Team: Slackomats Idea: Education vs Labor Market.IMG_0210

PPTX – DOCX

 • Team: The Pink Team, Common Places, an open digital platform as space of discussion anbout creation of common places.IMG_0214
 • Team: Albanian Tulip. Idea: Civil Society Platform

 • Team: The Pioneers Idea Balkan Bike Digital Platform for cycling mobilityIMG_0237

 • Team: Click Idea Neighbor tapIMG_0242

PPTX

 • Team: DEC16 Idea: Giving a voice to Citizens through technology, website and app that allow citizens to contact directly their political representatives.IMG_0248

PPTXPDF

 • Team: DotHack Idea: See and Act. Responsibilities of local governments.IMG_0254

PPTX

 • Team: Sunshine Pirates: WANA app (we are not alone) helping people who live alone for medical emergency purposesIMG_0260

PPTX

 • Team: The Fifth Power: Be my Guest: Digital Tourism map of Albania with info on region/attractions and populationsIMG_0268

PPTXPDF

DiploHack Tirana is the first of a series of events that the Netherlands will hold in EU countries during 2016 with photos, video presentations, and developed applications.

Programme Diplohack Tirana

DiploHack: Introducing The Challenge

 Friday 29 January, 17 – 18:30

Embassy Netherlands, Rruga Asim Zeneli 10

Welcome – what is a hackaton – composing the teams – logistics.

Diplo Hack: Hackathon!

Saturday January, 9:30 18:00

Embassy of the Netherlands, Rrug Asim Zeneli 10

10:15 welcome by Dewi van de Weerd, ambassador of the Netherlands to Albania

10:20 Presentation: open Data and how to use it by Aranita Brahaj

Phase 1: Ideation 10:30 12:00


12:00 DEADLINE: HAND IN YOUR PROBLEM ANALYSIS


Lunch 12:00 – 13:00

Phase 2: Prototyping 12:00 17:00

Phase 3: Preparing an elevator pitch 17:00 18:00

Prepare an elevator pitch of MAx 3 minutes cn the idea MAX 1 visual


18.00 DEADLINE: HAND IN 1 VISUAL FOR ELEVATOR PITCH


Diplohack Tirana Award Ceremony

Saturday January, 19:00 – 21:30

Destil, Qemal Guranjak

Presentations of the teams – Key note speech by Ened Mato – Award and drinks