Raportet Gjinore në drejtimin e Shoqërive Publike

Open Data Albania prezantoi sot në eventin Leviz Albania për Barazinë Gjinore, Raportet Gjinore në drejtimin e shoqërive publike duke veçuar ato që zotërohen nga Bashkitë. Shoqëri Tregtare, aksione apo kuota të të cilave zotërohen nga një institucion publik dhe buxhetor njihen si shoqëri me zotërim publik, në kontekstin e këtij artikulli shoqëri publike. Në Republikën e Shqipërisë janë të regjistruara në QKB (Qendra Kombëtare e Biznesit) dyqind e njëzetë shoqëri publike, nga të cilat njëqind e trembëdhjetë zotërohen nga Bashkitë. Nga këto 113 shoqëri aksionare vetëm gjashtë kanë një administrator të gjinisë femërore. Pra, raporti gjinor i administratorëve të shoqërive publike që zotërohen nga bashki është 5.3% administrator femra dhe 94.7% administrator meshkuj. Nga përditësimi i ndryshimeve kryer nga këto shoqëri pranë QKB në periudhën 2016-2017 rezulton se kanë ndryshuar administrator 21 shoqëri. Nga këto vetëm një shoqëri ka emëruar një administrator të gjinisë femërore.

AIS organizon një MasterClass për gazetarët e rajonit me shkrimtarin Hollandez, Joris Luyendijk

The Albanian Institute of Science (AIS) organized on March 12 a MasterClass with journalists from Albania, Kosovo, Macedonia and Montenegro over media role in reporting money, government and politics. The special guest was the Dutch journalist Joris Luyendijk, author of the book “Swimming with the sharks: My journey into the world of the bankers.” In the Masterclass, Luyendijk spoke about his career, starting from the Middle East to the financial heart of London, where for three years he interviewed hundreds of bankers while writing his financial blog for The Guardian. This event was organized as part of AIS Money, Government and Politics Project supported by the Embassy of Netherland and a special speech was held by the Dutch Ambassador in Albania, Dewi Van De Weerd.