Rregullat mbi Prokurimin e Mallrave, Shërbimeve dhe Blerjeve