Denoncim Pranë Komisionerit Shtetëror për Zgjedhjet, Fondi i Rindërtimit u përdor në Durrës për favorizim të Subjekti Elektoral

AIS ka bërë kallëzim tek Komisoneri për Zgjedhjet me Objekt  Keqpërdorim i Parave Publike në Zgjedhje përmes Granteve Individuale për Fondin e Rindërtimit pas Tërmetit zona zgjedhore Durrës. Keqpërdoimi është në favor të subjektit elektoral partia në pushtet qendror dhe vendor. 16 muaj pas Tërmetit  në data Fushatë Zgjedhore me VKM dhe pa Ligj janë krijuar Transferta të Pakushtëzuara për Bashkinë Durrës vlera 946.44 milion Lek. Po data zgjedhore, Pushteti Lokal Durrës ka miratuar Lista me përfitues të rinj të paidentifikuar më parë. Bashkia ka paguar java para 25 prillit, vlera tre herë më shumë se çdo muaj post tërmet. Ministria e Rindërtimit ka vonuar ndihmën 16 muaj pas tërmetit dhe nuk ka bërë asnjë veprim ligjor që garanton mos keqpërdorim të Fondi duke paguar individ që nuk plotësojnë kushtin për ndihmë ekonomike pasi kanë pësuar dëme në banesa luksi, banesë të dytë për mirëqenie. Komisionerit i është kërkuar hetim administrativ, pranim faktesh, verifikim, ekspertizë e pavarur ndërkombëtare mbi përdorim fonde publike në Fushatë Zgjedhore. Në finale vlerësim i përgjegjësive për Favorizim Elektoral përmes Keqpërdorimit të Parave Publike Neni 92/5 Kodi.

Kallëzimin e plotë e gjeni KËTU.

Përgjigjen nga KQZ (dt 16.07.2021) e gjeni Këtu.

Vendim I KQZ (nr 439 dt. 02.08.2021)Për Zgjatjen E Afatit Të Shqyrtimit Administrativ Të Denoncimit Për Shkelje Të Parashikuara Në Kodin Zgjedhor Këtu

Vendim i KQZ (nr. 457, datë 01.10.2021 ) Për  shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Bashkiak Durrës Këtu

Ankimim AIS Kundër: Vendimit nr. 457, datë 01.10.2021 të Komisionerit Shtetëror për Zgjedhjet. Këtu

AIS kallëzim kundër Bashkisë Tiranë. Mungesë transparence mbi Përfitues Fondi i Rindërtimit në Fushatë Zgjedhore

Organizata jo qeveritare AIS / Open Data Albania i është drejtuar sot 25.05.2021 Komisionerit për të Drejtën e Informimit me një Ankesë kundër Bashkisë Tiranë. Ankimi kundër kësaj Bashkie vjen pas refuzimit për të Publikuar Vendimet e Këshillit Bashkiak Lista emërore me Përfitues të Fondeve të Rindërtimit, të datave që përkojnë me Fushatën Zgjedhore 2021.

AIS ju drejtua Bashkisë në datën 6 maj 2021 me Kërkesën për Akses në Dokumenta Vendime Këshilli Bashkiak Tiranë, e plotë me Lista Emërore Përfitues të Grant Rindërtimi për Tiranën.

Dokumentet e kërkuara, nuk janë publikuar në faqen web të Bashkisë dhe në rubrikën ku aksesohen Vendime të Këshillit Bashkiak Tiranë.

Në datën 18 Maj Koordinatori për Informim pranë Bashkisë së Tiranës ka Refuzuar Plotësimin e Kërkesës duke parashtruar në shkresën nr. A-9928/2 Prot si vijon: Nuk mund të vendosë në dispozicion emrat e përfituesve të këtyre fondeve sepse Listat e cituara në vendimet e Këshillit Bashkiak që janë bashkëlidhur si anekse në këto vendime përmbajnë të dhëna personale të përfituesve si numër identifikimi, të dhëna mbi përfitimin ekonomi, etj të cilat mbrohen nga ligji nr. 9887, datë 10.03.2008 „Për mbrojtjen e të dhënave personale“.

AIS promotor i Transparencës dhe Llogaridhënies, gjykon se refuzimi i Bashkisë Tiranë nuk është i bazuar në ligj, pengon llogaridhënie dhe transparencë për Shpenzime Publike, Para të Taksapaguesve. E drejta Europiane, Legjislacioni kombëtar dhe Praktika konsiderojnë Parimin e Proporcionalitetit në njohjen e identitetit të përfituesve të granteve Publike. Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut ka dhënë Vendim në favor të publikimit si mundësi për pjesëmarrje qytetare në procesin e njohjes dhe vlerësimit të mënyrës së si shpenzohen taksat e tyre.

Për këtë arsye Organizata Reagoi me Ankim kundër Bashkisë Tiranë duke kërkuar që Komisoneri të Urdhërojë Bashkinë të Bëjë Transparencë mbi Përfitues Grant Rindërtimi Data Fushatë Zgjedhore.

Lista me Përfitues janë miratuar në Këshillin Bashkiak Tiranë dhe grantuar në data të Fushatës për Zgjedhjet Parlamentare 25 Prill 2021. Transparenca dhe pjesëmarrja qytetare në informacion lidhet edhe me nevojë për të verifikuar raste të mundshme e të dyshuara të keqpërdorimit të parasë publike në fushata zgjedhore për qëllime elektorale.

Për këtë Arsye Organizata i është drejtuar Komisionerit duke i kërkuar atij te urdhërojë Bashkinë Tiranë të publikojë të plota vendimet me përfitues të parave të taksapaguesve shqiptar përmes Grant Fondi i Rindërtimit data zgjedhore 2021.

Me këtë qëndrim Bashkia po mban standard të dyfishtë dhe po cenon transparencën vetëm për përfitues në Fushatë Zgjedhore 2021, pasi më herët në vitin 2019 dhe 2020 vetë bashkia i ka publikuar Listat Emërore  (Video Ilustruese dhe PDF ) për Familje Grant Përfituese.

Mbi Përdorimin e Grant Rindërtimi në Data të Fushatës Zgjedhore është përgatitu një artikull tek #FollowTheMoney Periudha Zgjedhore dhe Fondi i Rindërtimit Shtesa Buxhetore në Transfertë të Pakushtëzuar për 11 Bashki.  http://ndiqparate.al/2021/05/07/periudha-zgjedhore-dhe-fondi-i-rindertimit-shtesa-buxhetore-ne-transferte-e-pakushtezuar-per-11-bashki/

 

AIS po kërkon një Përkthyes të Gjuhës Angleze për Përkthime Tekst i Shkruar nga Gjuha Shqipe në Gjuhën Angleze

Personi që kërkohet duhet të bëjë përkthim të teksteve administrative, tekste me karakter social ekonomik dhe tekste ligjore. Për këtë arsye Duhet të zotërojë mirë gjuhët Anglisht dhe Shqip, dhe të jetë i aftë të punoje me fjalor mbi terminologjinë e sipërshënuar. Kandidati duhet të jetë i disponueshëm për të punuar në zyrën e Organizatës rreth 20 orë në javë. Nuk kërkohet domosdoshmërish person i diplomuar në Profilin Linguistikë apo i Licencuar si Përkthyesit Zyrtar. Mirëpresim Kandidat që kanë fituar aftësi gjatë viteve universitare apo profesionale.

Personi duhet të dërgojë një BIO Data me 200 deri 300 fjalë ku të shënojë:

 • Gjeneralitete;
 • Eksperiencën për Profilin që Kërkohet;
 • Edukimin Tituj Profesional dhe Diploma (data dhe institucioni që lëshon).
 • Nivelin e aftësive;
 • Kohën e mundur për angazhim kohë pune pranë organizatës;
 • formën e angazhimit që preferon: Pagë me kohë të pjesshme; Faturë si person Fizik i regjistruar me NIPT, apo Person i Kontraktuar me Kontratë Shërbimi dhe detyrim për pagesë Tatim të Ardhura personale nga Shërbimi (15% të pagesës Bruto).
 • Në BIO Data duhet të ketë kontakt email dhe telefon.
 • Tarifën (pagesën) për faqe apo për orë pune që Ofron.

 

Çdo Aplikant nëse pëlqehet në prezantimin përmes BIO-s do ti nënshtrohet një prove konkrete me tekste për përkthim.

Mirëpresim individ që kanë aftësi dhe dëshirë për tu angazhuar të dërgojnë email me titull BIO Data Aplikant Përkthyes Shqip Anglisht tek adresa [email protected] brenda datës 10 qershor.

Open Data Albania Media Java 2 deri 10 Maj Fondi i Rindërtimit, Përdorim në Fushatë Zgjedhore

Të dhëna të publikuara nga portali Open Data Albania dhe blog-u NdiqParate.al  janë përdorur në javën e parë të muajit Maj si fakte për disa shkrime mediatike. Temë kryesore në media janë përdorimi i mundshëm i  Fond  Programi i Rindërtimit pas Tërmetit të 26 Nëntor 2019. Ky Fond u përqendrua në datat e fushatës zgjedhore 25 mars deri 25 prill, duke shpenzuar 30% të të gjithë Programit Shtetëror Fondi i Rindërtimit.

Disa nga artikujt e bazuar në fakte dhe të dhëna publikuar nga ODA janë:

Gogo.al Favorizim #Elektoral si u shpërblyen para Zgjedhjeve të Dëmtuarit nga Tërmeti

https://gogo.al/favorizimi-elektoral-si-u-shperblyen-para-zgjedhjeve-te-demtuarit-nga-termeti/

Droni.al Qeveria 120 milion Euro në 4 muajt para votimit për banorët e dëmtuar nga tërmeti

Radio Televizioni Shqiptar: Deputetja Tabaku : 120 Miliona euro nga Buxheti I Shtetit për të blerë votat, të dhënat zbardhjen nga Open Data Albania

https://lajme.rtsh.al/artikull/tabaku-120-milione-euro-nga-buxheti-per-te-blere-votat

Syri TV: 120 milion euro nga Buxheti I Shtetit u Përdorën për të Blerë Votat

https://www.syri.net/politike/421739/120-mln-euro-nga-buxheti-i-shtetit-u-perdoren-per-te-blere-votat/

Telegrafi: Skema Si u Përdorën fondet e tërmetit për blerjen e votave

https://telegraf.al/ekonomi/ja-skema-se-si-u-perdoren-fondet-e-termetit-per-blerjen-e-votave/

Të dhënat janë marrë nga artikulli i Portalit Open Data Albania me Titull Periudha Zgjedhore dhe Fondi i Rindërtimit Shtesa Buxhetore në Transfertë të Pakushtëzuar për 11 Bashki.

Periudha Fushatë Zgjedhore dhe Fondi i Rindërtimit, Shtesa Buxhetore në Transfertë e Pakushtëzuar për 11 Bashki

Open Data Albania ka hulumtuar mbi shtesa për Transfertën e Pakushtëzuar për njëmbëdhjetë bashki përfituese nga Fondi i Rindërtimit. Fokus janë Transfertat e miratuara me Vendim të Këshillit të Ministrave VKM në Periudhën Fushatë Zgjedhore 25 Mars deri 25 Prill 2021. Në analizë janë parë edhe data parazgjedhore nga 1 janari deri 25 Prill.

Artikulli: http://ndiqparate.al/2021/05/07/periudha-zgjedhore-dhe-fondi-i-rindertimit-shtesa-buxhetore-ne-transferte-e-pakushtezuar-per-11-bashki/

 • Transfertë Buxhetore për njëmbëdhjetë bashki nga Fondi i Rindërtimit për periudhën 1 Janar deri 25 Prill 2021 është 15 430 836 420 Lekë (pesëmbëdhjetë miliard e katërqind e tridhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e katërqind e njëzet lekë). Në Euro rreth 124.44 Milion Euro.
 • Vetëm në 30 Datat Fushatë Zgjedhore kjo Transfertë e Pakushtëzuar drejt bashkive të prekura nga tërmeti ka shënuar 8 574 636 507 Lekë (tetë miliard e pesëqind e shtatëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e shtatë Lek). Në Euro rreth 69.1 Milion Euro.
 • Në katër muajt e parë Qeveria Shqiptare ka shpenzuar nga Fondi i Rindërtimit duke transferuar tek bashkitë si Transfertë të Pakushtëzuar 56% të totalit të Fondit Vjetor të Rindërtimit. Një pjesë e mirë për transferta tek Individi.
 • Në vitin 2020 Qeveria Shqiptare u kritikua nga Fondi Monetar Ndërkombëtar FMN për shkak të mosrealizimit të Këtij Fondi, Programi i Rindërtimit.
 • Në Ligjin për Buxhetin e Shtetit të Fillim Vitit, në total Transfertat e Pakushtëzuara për këto 11 Bashki ishin 8 299 271 265  Lekë. Po për këto 11 bashki shtesa e Transfertave të Pakushtëzuara përmes VKM në katër muajt parazgjedhor shënon 15 430 836 420 Lekë. Rritja është me 186 përqind.
 • Në vlerë rritjen më të lartë e kanë bashkitë Tiranë; Durrës; Kurbin dhe Kamëz. Si peshë kundrejt Transfertave të Pakushtëzuara të Parashikuara në Ligjin e Fillim Vitit,  rekord mbajnë bashki si Vora (549%); Kurbini (340%); Tirana (250%); Shijaku (228%).

Bashkia Tiranë. Me Vendime të Këshillit të Ministrave ka përfituar shtesa Transferta të Pakushtëzuara në Data Zgjedhore (30 ditët e fushatës) në vlerën 6 055 001 800 Lekë (gjashtë miliard e pesëdhjetë e pesë milion e njëmijë e tetëdhjetë Lekë). Këto transferta janë urdhëruar me VKM Nr. 189 atë 25 Mars; VKM Nr. 202  datë 25 Mars; VKM Nr. 204 datë 25 Mars.

Bashkia Durrës. Me Vendim të Këshillit të Ministrave i janë dhënë në data Periudhë Zgjedhore 1 181 590 365 Lekë (një miliard e njëqind e tetëdhjetë e një milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e pesë Lekë). VKM Nr. 189 datë 25 Mars; VKM Nr. 201 datë 25 Mars; VKM Nr. 205 datë 24 mars dhe VKM nr 213 datë 31 Mars.

Bashkia Kamëz. Me Vendime të Këshillit të Ministrave ka përfituar 227 909 231 Lekë (dyqind e njëzet e shtatë mijë e nëntëqind e nëntë mijë e dyqind e tridhjetë e një Lekë. VKM Nr. 200 datë 25 mars; VKM Nr. 201 datë 31 mars; VKM Nr. 211 datë 31 Mars dhe VKM Nr 235 datë 14 Prill.

Bashkia Kurbin. Me Vendime të Këshillit të Ministrave janë përfituar 529 262 087 Lekë (Pesëqind e njëzet e nëntë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e tetëdhjetë e shtatë Lekë. Me VKM Nr. 215 datë 31 Mars; VKM Nr. 233 datë 14 Prill dhe Vendim 234 datë 14 Prill.

Bashkia Shijak. Ka përfituar 143 662 566 Lekë në Periudhë Zgjedhore. Kjo periudhë VKM Nr. 212 datë 31 Mars.

Bashkia Vorë. Me Vendim të Këshillit të Ministrave ka përfituar 175 148 070 Lekë (njëqind e shtatëdhjetë e pesë milion e njëqind e dyzet e tetë mijë e shtatëdhjetë lekë). Vendimi Këshillit të Ministrave Nr. 189 datë 25 mars; VKM Nr. 236 datë 14 Prill  dhe VKM Nr. 237 datë 14 Prill.

Bashkia Kavajë. Në periudhë zgjedhore përmes Vendimeve të Këshillit të Ministrave i është krijuar Transferta e Pakushtëzuar prej 201 959 863 Lekë (dyqind e një milion e nëntëqind e pesëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre Lekë). Kjo me VKM Nr. 206 datë 25 Mars dhe VKM Nr. 205 datë 25 Mars.

Bashkia Mirditë Ka marrë 42 262 535 Lekë (dyzet e dy milion e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë Lekë. Me VKM Nr. 200 datë 25 Mars; dhe VKM Nr. 233 datë 14 prill.

Bashkia Rrogozhinë dhe Bashkia Krujë nuk kanë marrë fonde në data zgjedhore. VKM për Transfertë të Pakushtëzuar për Fondin e Rindërtimin është bërë në datat e mëhershme

Bashkia Lezhë. Kjo bashki ka përfunduar me Vendim të Këshillit të Ministrave transferta në vlerën 17 835 093 Lekë (shtatëmbëdhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e pesë mijë e nëntëdhjetë e tre lekë.  VKM Nr. 215 Data 31 mars 2021.

Transfertat e Pakushtëzuara Tipike, janë fonde nga Buxheti i Shtetit për Bashkitë për garantimin e disa shërbimeve bazë të Pushtetit Vendor si arsimi bazë, mbrojtja sociale administrimi i pyjeve, rrugëve, ujërave etj. Ajo parashikohet me formulë çdo vit dhe miratohet si tabelë dhe zë i veçantë i Ligjit për Buxhetin e Shtetit. Nëse Krahasojmë vlerat e Caktuara në dhjetor 2020 me shtesat e mara sipas Bashkive Transferta të Pakushtëzuara Rindërtimi VKM parazgjedhore, dhe VKM Data Zgjedhore shohim përqendrim në datat për të cilat Kodi Zgjedhor i njeh si data fushatë zgjedhore.

Ky artikull u realizua në kuadër të monitorimit, transparencës dhe vlerësimit të riskut në shpërndarjen dhe shpenzimet me Para të Taksapaguesve Shqiptar, NdiqParate.al. Organizata AIS po zbaton projektin Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corruption.

Dokumenti në Excel i këtij artikulli ka të dhëna dhe informacion mbi bazën e të cilit është bërë vizualizimi. Ky dokument është lehtësisht i shkarkueshëm dhe i lirë për përdorim. Të tjera databaza të Organizatës AIS, janë Spending.data.alOpenPocurement.al dhe OpenCorporates.al.

KËRKESË PËR INFORMIM DOKUMENTA ZYRTARE – Lista Emërore me Përfitues nga Fonde Publike të Bashkisë Tiranë

Lista Emërore me Përfitues nga Fonde Publike të Bashkisë Tiranë nuk është e aksesueshme për publikun. Megjithëse është pjesë e Informacioni dhe aneks VKB të kërkuara duhet të jenë publike, sa kohë që ato informojnë mbi shpërndarje të parave publike, para të taksapaguesve tek individ përfitues. Po njësoj rëndësia e Dokumentit për Akses Publik është e shtuar sa kohë që këto janë vendime të mara në periudha dhe data të parashikuara si data zgjedhore për Procesin Zgjedhor 25 Prill 2025.

Për këtë arsye AIS ju drejtua me një kërkesë zyrtare me shkrim Këshillit Bashkiak dhe Bashkisë Tiranë.

Konkretisht Kërkohet:

 • Bashkë Lidhje Aneks shoqërues. Pjesë e VKB Nr. 66 Datë 19.04.2021 Për Miratimin e Listës së Përfituesve nga Programi i Grantit të Rindërtimit. Ky aneks ka përmbajtje Subjekte që përfitojnë vlerat e grantit të rindërtimit të parashikuara në vendimin Nr. 160, datë 7.12.2020, të Këshillit Bashkiak “Për përcaktimin e vlerave për përfituesit e grantit të rikonstruksionit/rindërtimit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga akt ekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4 dhe DS5”, të ndryshuar.
 • Bashkë Lidhje Aneks Shoqëruese pjesë e VKB Nr. 65 Për miratimin e listës së përfituesve të nënprogramit të grantit të rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga akt ekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmi DS4. Ky aneks ka emra Subjektet përfitojnë vlerën e rikonstruksionit sipas parashikimeve të vendimit Nr. 160, datë 7.12.2020, të Këshillit Bashkiak “Për përcaktimin e vlerave për përfituesit e grantit të rikonstruksionit/rindërtimit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizat e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4 dhe DS5”, të ndryshuar.
 • Bashkëlidhje Dy Anekse Shoqëruese pjesë e VKB Nr. 64 datë 19.04. 2021. Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Granti i Rikonstruksionit dhe për disa ndryshime në Vendimet e Listave të Përfituesve nga ky Nënprogram Këto anekse kanë Lista emërore të subjekteve përfituese nga granti i rikonstruksionit, sipas kategorive të dëmit DS1, DS2. dhe DS3. 
 • Bashkëlidhje Katër anekse shoqëruese të VKB Nr. 63 Datë 19.04.2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Programi i Zhvillimit të Objekteve të Reja në Njësinë Administrative nr. 6 Baldushk, Ndroq dhe Pezë. Këto anekse kanë të miratura lista emërore me subjekte përfituese nga programi i zhvillimit të objekteve të reja në njësinë Administrative Nr. 6. Baldushk, Ndroq dhe Pezë.
 • Lista emërore me Korrigjime për VKB Nr. 61 Datë 6.04. 2021 Për disa Korrigjime gabimi material në vendimet e listave të përfituesve nga granti i rikonstruksionit dhe programi i Rindërtimit. Korrigjim Listash të miratuara më Parë.
 • Bashkëlidhje Aneksin shoqërues të VKB Nr. 16 Datë 01.03.2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Granti i Rikonstruksionit. Lista e Miratuar sipas kategorive të dëmit DS1, DS2 dhe DS3 listën emërore të subjekteve përfituese nga granti i rikonstruksionit sipas aneksit 1 bashkëlidhur dhe me pjesë përbërëse të Vendimit.
 • Bashkëlidhje Aneks shoqërues i VKB Nr. 17  datë 01.03. 2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Programi i Zhvillimit të Objekteve të reja në Njësinë administrative nr 6. Miratuar Lista e përfituesve nga programi i zhvillimit të objekteve të reja në njësinë administrative nr. 6.
 • Bashkëlidhje Aneks shoqërues i VKB Nr. 7 datë 13.02. 2021 Për Miratimin e listës së Përfituesve të nënprogramit të Grantit të Rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizat e thelluara nga Instituti i ndërtimit me nivel dëmi DS4. Aneksi ka të miratuar listë e përfituesve të nënprogramit të grantit të rikonstruksionit banesat e të cilëve janë klasifikuar nga aktekspertizt e thelluara nga Instituti i Ndërtimit me nivel dëmi DS4.
 • Bashkëlidhje Dy lista Anekse të lidhura ne VKB Nr. 8 datë 13. 02. 2021 Për miratimin e Listës së Përfituesve nga Programet e Procesit të Rindërtimit. Këto dy anekse kanë përmbajtje emra të subjekteve përfituese të përcaktuara në Aneks Nr 1 të pikës 2 që përfitojnë vlerat e grantit të rindërtimit të parashikuara në Vendimin Nr. 160 datë 7.12. 2020 të Këshillit Bashkiak Për përcaktimin e Vlerave për Përfituesit e grantit të rikonstruksionit, banesat e të cilëve janë klasifikuar nga akt ekspertiza e thelluara të Institutit të Ndërtimit me nivel dëmesh DS4dhe DS5 të ndryshuar.
 • Bashkëlidhje Aneks që shoqëron VKB Nr. 6 datë 13. 02. 3031 Për Miratimin e Listës së Përfituesve nga granti i Rikonstruksionit. Me këtë aneks është miratuar Lista Emërore e Subjekteve përfituese nga granti i rikonstruksionit sipas kategorive të Dëmit DS1, DS2 dhe DS3.

 

Shkresën e plotë zyrtare e gjen KËTU

Vaksinim Covid19, Përgatitet Pagesa e Parë për vaksinën Kineze vlera 10 milion USD

 • 10 milion USD, Qeveria Shqiptare Miraton Pagesën e Parë për Distributorin Turk të Sinovax prodhim ne Republikën Popullore të Kinës.
 • Distributori Turk njofton pamundësi për furnizim me Vaksinë Prodhim dhe Paketim Kinez.
 • Ndryshon Marrëveshja e Blerjes, Shteti Shqiptar Pranon Vaksinën Kineze Paketim në Turqi Coronavac 600SU/IM- Suspension.
 • 14 Prill 2021, Qeveria shton 2 miliard lek në Buxhetin e Shtetit për Fond Rezervë Vaksina dhe situata Covid 19.
 • Open Procurement Albania publikon të gjitha aktet që bëjnë të njohur Kontraktimin, Efektet Financiare dhe Ecurinë.
 • Të dhëna për Kontraktime Situata Covid 19 publikohen në kuadër të Projektit të AIS me titull  Contracting in a State of Natyral Disaster Covid19 – Strengthening Independent Monitoring Mechanisms

Në datë 22.03.2021, Këshilli i Ministraveka nxjerr Akt Normativ me nr 9, Për Miratim të tekstit të Marrëveshjes ndërmjet Pala Shteti Shqiptar: Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Ministrinë e Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, me Distributorin Autorizuar shoqërinë turke  Keymen Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Objekt i Marrëveshjes: Furnizimin e Republikës së Shqipërisë me Vaksinën e Inaktivizuar Kundër Covid-19 (Vero Cell) Coronavac, të Krijuar nga Sinovac Life Science Co Ltd. dhe të Prodhuar në Republikën Popullore të Kinës.

Neni 3 i Aktit Normativ detyron Institucionet dhe Palët që mos bëjnë publike tekstin e marrëveshjes dhe efektet financiare. Marrëveshje Sekrete kofidenciale. Sipas relacionit të publikuar në faqen e Kuvendit të Shqipërisë  bashkangjitur Aktit Normativ, Komiteti i Eksperteve për Imunizimin (organ këshillimor i ministrit të Shëndetësisë) mori në shqyrtim vaksinën e inaktivizuar kundër Covid-19, Coronavac, të krijuar nga Sinovac Life Science, Pekin, Kinë.

Ky Komitet u shpreh Pro. Po në relacion citohet se: Rezultatet e fazës së pare dhe të dytë të kësaj vaksine në Kinë janë publikuar në revistën Lancet në 17 nëntor 2020. Kjo vaksinë ka filluar provat e fazës se trete që në korrik 2020 në Kinë dhe më pas në Brazil, Turqi, Indonezi dhe Kili.  Provat e fazës së tretë të kryera në Brazil dhe Turqi vlerësuan efikasitetin e vaksinës të punonjësit shëndetësore që ofronin trajtim për pacientet me COVID-19. Aktualisht CoronaVac është aprovuar për përdorim emergjent në Kinë nga Autoriteti Rregullator (Administrimi i produkteve mjekësore kombëtare), si dhe është aprovuar për përdorim në Azerbajxhan, Bolivi, Brazil, Republikën Dominikane, Ekuador, Hong Kong, Indonezi, Laos, Meksikë, Paraguai, Filipine, Tailande, Tunisi, Turqi, Ukrainë dhe Uruguai etj. Kjo vaksinë është përdorur edhe në vendet e BE-së si Hungaria.
Pas Nënshkrimit Këshilli i Ministrave Miratoi me Aktin Normativ Nr.10 datë 24.03.2021 Marrëveshjen e Palëve.

Efektet financiare

Ky akt normativ ka efekte financiare të cilat do të përballohen nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit.

Ligji për buxhetin e shtetit që nga miratimi i tij deri në prill 2021, ka ndryshuar 3 herë. Akt Normativ Nr. 8, datë 22.3.2021 – Fondi Rezervë parashikohet të jetë në masën prej 5 miliardë lekë (Me Ligj për Buxhetin 2021 ishte 4 miliard, është shtuar me 1 miliard).
Qëllimi i hartimit të këtij akti normativ është sigurimi i fondit të nevojshëm nëpërmjet një ndryshimi në shpenzimet buxhetore, konkretisht nëpërmjet rialokimit midis dy elementeve të fondit rezerve, për përballimin e shpenzimeve për blerjen e vaksinës nga kompania turke “Keymen Ila9 Sanayi ve Ticaret”, A.S. të krijuar nga Sinovac Life Science Co, Ltd. dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës. Shuma totale është 10 000 000 ( dhjete milionë) USD, e konvertuar në lekë sipas kursit zyrtar të këmbimit në datën e pagesës, rreth 1.1 miliardë lekë.

Instituti i Shëndetit Publik është institucioni që do të kryeje pagesën e dozave të vaksinave.

Akti normativ përcakton vetëm një ndryshim në shpenzimet buxhetore, një rialokim midis dy elementeve të fondit rezerve dhe, përkatësisht:

 • 10 milion USD, Qeveria Shqiptare Miraton Pagesën e Parë për Distributorin Turk të Sinovax prodhim në Republikën Popullore të Kinës.

Me Vendim të Këshillit të Ministrave VKM Nr. 174/2021 u vendos që Instituti i Shëndetit Publik të bëjë pagesën prej 10 milion USD (dhjetë milion dollarë amerikan) në favor të shoqërisë distributorit të autorizuar “Keymen Ilaç Sanayi ve ticaret” A.S., për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër COVID-19 (vero cell), Coronavac, të krijuar nga Sinovac Life Science Co, Ltd. dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës (pika 1 e vendimit). Ne piken 2 të vendimit përcaktohet që Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në buxhetin e miratuar për vitin 2021, për Institutin e Shëndetit Publik, në llogarinë ekonomike 6050000 (Produkti 91305AH) të programit të shëndetit publik (07450), i shtohet ekuivalenti në lekë (sipas kursit zyrtar të këmbimit në datën e pagesës) i shumës 10 000 000 (dhjetë milionë) USD. Fondi, sipas pikës 2 të këtij vendimi, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2021.

Në seancën e Parë Kuvendore pas Pezullimit të Punës për shkak të Fushatës Zgjedhore, data 4 Maj, Kuvendi kishte në rendin  e ditës Pëlqimin e dy Akteve Normativa të cilat lidhen me Blerje të tjera Vaksina anti Covid dhe Efekte Financiare që bëjnë të mundur.

 • Distributori Turk njofton pamundësi për furnizim me Vaksinë Prodhim dhe Paketim Kinez.

Përmes Akt Normativ Nr. 14, datë 7.4.2021 – Për disa ndryshime dhe shtesa në Aktin Normativ nr. 9, datë 22.03.2021, është bërë ndryshim i Titullit dhe Objektit të Marrëveshjes Mes Palëve.

Relacioni shoqërues, qartëson se Kompania distributore ka bërë të ditur se është ndërprerë nga Kinezja Sonovac Life Sciences furnizimi me produktin  CoronaVac Covid 19 – Vero Cell  si një produkt i Përfunduar. Pas kësaj turkja (distributor) ka marrë furnizim me produktin Coronavac 600SU/IM- Suspension për injeksion të paketuar në flakon 0,5 ml, e cila përmban substancën aktive antigjenin viral ‘Sars-CoV-2’ të inaktivizuar, të zhvilluar nga SinoVac Life Science Co., Ltd., prodhuar në Republikën Popullore të Kinës Paketuar në Republikën e Turqisë nga shoqëria Keymen. Për këtë Arsye Palës Shqiptare i propozohet që furnizimi të vazhdojë me produktin Paketim Turk.

 • Ndryshon Marrëveshja e Blerjes, Shteti Shqiptar Pranon Vaksinën Kineze Paketim në Turqi Coronavac 600SU/IM- Suspension.

Pala Shqiptare duke u konsultuar edhe me Komitetin Teknik të Imunizimit (mbledhje data 6 Prill 2021), vendosi të konsiderojë efekte të njëjta dhe të pranojë propozimin e Palës Kontraktore.

 • 14 Prill 2021, Qeveria shton 2 miliard lek në Buxhetin e Shtetit për Fond Rezervë Vaksina dhe situata Covid 19.

Në lidhje me efekte Financiare, Po në datën e Parë të Punës së Kuvendit pas Zgjedhjeve, kërkohet Pëlqimi për Aktin Normativ Akt Normativ Nr. 18, datë 14.4.2021. Përmes këtij Akti  Fondi Rezerve në Buxhetin e Shtetit rritet nga 5 miliardë në 7 miliardë leke, shtesa plus 2 miliard lekë, me qellim përballimin e shpenzimeve të blerjes se vaksinave gjate vitit 2021, si pasoje edhe e shpenzimeve të tjera eventuale të qeverise që lidhen me pandeminë COVID-19. Pala Shqiptare ka marrë informacion zyrtar që kjo Vaksinë po përdoret në Republikën e Turqisë, informacion i marrë nëpërmjet letërkëmbimit me ministrinë e Shëndetësisë Turke.

Të dhëna për Kontraktime Situata Covid 19 publikohen në kuadër të Projektit të AIS me titull  Contracting in a State of Natyral Disaster Covid19 – Strengthening Independent Monitoring Mechanisms.Të gjitha kontraktimet e Shtetit Shqiptar për Furnizime për shkak të situatës Covid 19 janë në databazën Open Procurement Albania. Databaza është pjesë e projektit “Kontrata publike në një gjendje të katastrofës natyrore Covid19- Forcimi i Mekanizmave të Pavarur të Monitorimit”  mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SHBA-së në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërish ato të Departamentit të Shtetit.