Prokurime të Sektorit të Shëndetit Publik për 2016

Përmes projektit Public Health Sector Procurements është finalizuar ndërtimi i një databaze të mirëstrukturar që shërben si intrument për transparencë, informim, kontroll qytetar dhe reagim mbi prokurime[1] të Sektorit të Shëndetit Publik për 2016. Të dhënat e kësaj databaze, për çdo procedurë prokurimi të shpallur dhe realizuara që prej datës 1 janar 2016, update-ohen në kohë reale[2]. Databaza shërben si një instrument për atikorrupsion. Gazetari dhe argument publik i bazuar në fakte është qëllimi final i krijimit të kësaj databaze të mirëstrukturaruar. Informacioni është  shterrues për çdo prokurim publik për sektorin shëndetësi, për çdo institucion të politikave dhe shërbimeve të shëndetit publik përfshi edhe Institutin e Sigurimit të Kujdesit Shëndetësorë ISKSH si një institucion i skemës së detyrueshme publike.

Për çdo tender është krijuar një pasaportë me informacion mbi autoritetin prokurues, vlerën e parashikuar, objektin e kontratës, afatet për konkurrim, llojin e kontratës, llojin e procedurës, numrin e konkurrentëve dhe operatorin ekonomik fitues. Informacioni bëhet i analizueshëm falë filtrave të kërkimit sipas elementëve të shënuar më lart. Prokurime të çdo lloji dhe çdo vlere do të jenë të kontrollueshme për publikun në kohë reale dhe sipas open contracting data standard

Donator :  Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë

[1] Tender të hapur, Kërkesa për propozim, Negocime të Drejtpërdrejta, Prokurime të Partneritetit Publik Privat, konsulenca dhe Ankande.
[2] Çdo ditë do të hidhen njoftime për Prokurime Publike dhe ku njoftim do të update me të dhëna të tjera që kanë të bëjnë me oferta, ankesa, anulime, shpallje  fituesi apo lidhje kontrate.