Get Online Week 2014 në Media

Fokusi kryesor i GOW 2014 është në punësimin dhe në profesionet dixhitale, në përputhje me politikën dhe industrinë, përpjekjet për të arritur norma më të larta të punësimit dhe të përshtatjen më mirë të ofertës me kërkesën për e-Skills.