Albanian Institute of Science is looking for a Program Manager-Deadline Extended

Deadline: 15th of September 2015

The Albanian Institute of Science (AIS), a local organization registered with the District Court of Tirana, is looking for a Program Manager. The period of employment for the selected candidate will be until 1st of January 2016, including two weeks of working test period. The renewal of the employment contract will be closely related with his/her work results for the whole period of contract duration. Candidates should have working experience in a similar position. Those interested may send their CV (including no more than 350 words) to [email protected] until 15th of September 2015. The CV must contain a description of the candidate’s previous experience as a Program Manager. Only candidates shortlisted through a CV-based selection will be invited for an interview. The description of the role and responsibilities of the post are given below:

 Program Manager – roles and responsibilities include:

  • Manages horizontally across the functional projects involved with the program
  • Ensures that cross-project work effort remains feasible from the organization’s standpoint and realizes the benefits
  • Works with the Executive Director and Board of Directors in writing concept notes, project ideas and project proposals within the program
  • Gets involved in setting new objectives and reviewing existing objectives
  • Coordinates activities across projects
  • Oversees the integration and reuse of interim work products and results
  • Involved in integration activities, negotiates changes in plans and communicates them

E Drejta e Informimit mbi Financimin e Subjekteve Zgjedhore

FINANCIMI I PARTIVE POLITIKE DHE KANDIDATËVE NË SHQIPËRI: VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

Viktor GUMI

Ekspert Ligjor

Financimi i partive politike në Shqipëri rregullohet përmes këtyre dispozitave ligjore:

  1. a) Neni 9, paragrafi 3 në Kushtetutën e Shqipërisë citon se “Burimet financiare të partive, si dhe shpenzimet e tyre bëhen kurdoherë publike”.
  2. b) Financimi i aktivitetit vjetor të partive politike rregullohet me ligjin nr. 8580 datë 17.2.2000 “Për Partitë Politike”, të ndryshuar. Dispozitat e tij rregullojnë financimin e partivepolitike nga burimet financiare e materiale, publike e private, të cilat nuk përfshihen në Kodin Zgjedhor. Ligji përcakton kompetencat e kontrollit të financave nga KQZ, rregullat e auditimit dhe përgatitjes së raporteve të rregullta financiare, sanksione për shkeljet dhe mos deklarimin e dhuruesve apo shumave të dhurimit.

 

E DREJTA E INFORMIMIT MBI FINANCIMIN E SUBJEKTEVE ZGJEDHORE

Olta BEGU

Analiste / Open Data Albania

Subjektet Elektorale kanë detyrim ligjorë të paraqesin informacion, dokumente apo të dhëna që kanë të bëjnë më financimin dhe shpenzimet e fushatës zgjedhore sipas Ligjit Zgjedhor. Tabelat financiare të fushatës përmbajë shpenzime dhe të ardhura të krijuara në datat që përkojnë më fushatën zgjedhore (sipas parashikimeve në Kod) qëllim zgjedhor dhe që kanë financiare mbi të ardhura dhe shpenzime gjatë fushatës zgjedhore.

Modulet e Trajnimit si më poshtë:

FINANCIMI I PARTIVE POLITIKE,

TË DHËNA TË HAPURA PËR FINANCIME ZGJEDHORE OPEN DATA ALBANIA

Broshura e rrjetit Unite-IT në gjuhën Shqipe

Unite-IT  është rrjet joformal i përfshirjes dixhitale të profesionistëve (mësuesit dhe trajnerët, ekspertët, mjekët, biznesi, hartuesit e politikave, akademikë) që synojnë bashkimin e Evropës përmes Fuqizimit dixhital. Unite-IT  krijon një hapësirë bashkëpunimi për anëtarët e saj që të angazhohen në mënyrë të hapur dialogu, ndajnë  përvoja dhe burime ndërtojnë kontakte mes njëri-tjetrin dhe të krijojnë partneritete.

Kjo do të rrisë kapacitetet e tyre dhe ngritjen e vetëdijes në mesin e shoqërisë në lidhje me potencialet parealizuara të kompetencave dixhitale për përfshirje ekonomike dhe sociale.

Broshurën  me informacion më të detajuar për Unite-IT e gjeni si më poshtë:

UniteIT_2_brochure_ALB

Final Report, ZA’LART 2015

The ZA’LART platform under the slogan Make Election Count during the period 22 of May- 26 June 2015 reached 411 reports from citizens that contain information and denunciations of abuses in the context of the election campaign during the pre and post elections day of June 21st. Separated in 12 categories reports has identified cases of Abuse of Administration and Public Sector.Such violations marked a high sensitiveness that corresponds to 29% of cases reported or 121 in number.

Many cases of use of public sector are found, like: Mandatory presence of staff administration in electoral rallies, the demand to declare and vote promising in order to protect the work position. Cases of leave of work place are those of hospital staff and health centres that participated in electoral meetings during official timetable signed in Librazhd, FushëArres, Mirditë and Berat.

Tensions and Election Irregularities occupy11% of the citizens’ reports or 53 in number. Problem encountered during election process is the Vote buying phenomena in exchange of money, services and other benefits, reported 5 times more frequently than in the 2013 elections.

Attempts to manipulate the vote of first time voters, by recruiting them in public schools has been a problem often reported during the election campaign such as in: Vora, Rrëshen, Kukës, Kamza and Lezha. The large concentration of police forces, was reported in 13 cases, in particular the most problematic areas like: Koplik, Kruja and Lezha. Denunciations arrived at ZA’LART for categories like: Irregularities of Election Lists 16 reports and Violation of the Right to Vote in 21 reports.

During the pre-election period the largest number of reports arrived from municipality of Fier and Kamza with 17 reports each, as well as from Kukës with 16 reports. While in the Election Day the highest percentage of reports came from Shkodra29.3% followed by Fier 8.2% and Gramsh 7.1%.

Reports were verified and confirmed from the Ad-Hoc editorial room of ZA’LART in 52% of the cases. Each category of reports have been associated by audio-visual evidences,20 (video)and 257 (photo) reports. On the 21st of June (Election Day) 90 were submitted to the platform for categories such as Tensions and Election Irregularities with 25% of reports and Irregularities in the Functioning of Electoral Institutions 17%.

Twenty four reports arrived during the post-election days, 11 reports deal with the various problematic of electoral process and 9 reports with the dysfunction of electoral institutions. The broad impact of reported facts has enabled the media and civil society actors to access first-hand information on the entire election process.

 

____________________________________________________

Information and social networks of ZA’LART are:  

WEB: http://zalart.al

FB: ZA’LART – Raised Voice Albania (community)

Twitter – ZA’LART @ZaLartAlbanian

YouTube – ZA’LART 2015

https://www.youtube.com/watch?v=_XpjHdSa0xE

ZA’LART in Media

Over 230 cases of “Vote Buying” reported at ZA’LART

intervista-me-aranita-brahaj-2Link: http://www.kosovapress.com/sq/rajoni/keshtu-blihen-votat-ne-shqiperi-230-raste-te-denoncuara-44792/

Legal consequences for Vora’s Mayor, Aranita Brahaj representative of  ZA’LART speaks about election concerns for VOA

 

Use of Young People during Election Campaign and Vote Abuse

Election Day and Irregularities Reported at ZA’LART – Voice of America