Anti-Corruption Day – Open Data Albania is awarded the Prize for Civil Society Action

The Integrity Week and the World Anti-Corruption Day were finalized with several awards of appreciation being given to important and active actors in the country. Our organization, known as a promoter of Open Data Albania, was awarded the prize for Civil Society Action. The prize was given in recognition for Strengthening Accountability with respect to Policymaking Improvement and Promoting Transparency, Communication, and Civic Participation through the use of innovation and information technology. The prize was handed over by the Ambassador of the Netherlands in Albania, Madame Guusje Korthals Altes.

The Integrity Week is an Initiative of ICC Albania with the support of the Netherlands Embassy, EU delegation in Tirana, Ministry of Justice, and A2CNN as the Media Partner. In this context, 15 important actors were nominated. Our organization feels grateful for this award and thanks every stakeholder involved in improving transparency, accountability, and good governance.

Apliko për Praktikë Profesionale në temën: Kërkimi dhe Hulumtimi të dhëna dhe statistikore Drejtësi

AIS po kërkon të angazhojë në një praktikë profesionale 3 deri 6 mujore, një ose dy student profili Drejtësi. Praktika ka në fokus aftësimin për punë kërkimore dhe evidence në sektorin e drejtësisë. Kandidati duhet të jetë student në master, të ketë mesatare të mirë dhe dëshirë për të zgjeruar njohuritë mbi: databaza të institucioneve, regjistra publik, mirë-strukturimin e dokumentit zyrtarë, dinamikën dhe vëllimin e fenomeneve që lidhen me të Drejtën Publike dhe të Drejtën Civile, agregimin e informacionit statistikor për këtë sektor.

Aplikanti duhet të njohë mirë programe kompjuterike si Excel dhe Microsoft Word.

Praktikanti duhet të angazhohet të paktën 60 orë në muaj.

Në fund të praktikës 3 mujore, Praktikanti i Suksesshëm mund të përfitojë angazhim si i punësuar pranë AIS.

Databaza të AIS ku aplikohet Kërkimi dhe Hulumtimi të dhëna dhe statistikore Drejtësi janë

http://aksesdrejtesi.al/

http://opencorporates.al

Të interesuarit të dërgojnë një letër interesi me titull Aplikant Praktikë Profesionale, Kërkimi dhe Hulumtimi të dhëna dhe statistikore Drejtësi në adresën e emailit [email protected] deri në datën 12 Dhjetor.