E Drejta e Informimit mbi Financimin e Subjekteve Zgjedhore

FINANCIMI I PARTIVE POLITIKE DHE KANDIDATËVE NË SHQIPËRI: VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

Viktor GUMI

Ekspert Ligjor

Financimi i partive politike në Shqipëri rregullohet përmes këtyre dispozitave ligjore:

  1. a) Neni 9, paragrafi 3 në Kushtetutën e Shqipërisë citon se “Burimet financiare të partive, si dhe shpenzimet e tyre bëhen kurdoherë publike”.
  2. b) Financimi i aktivitetit vjetor të partive politike rregullohet me ligjin nr. 8580 datë 17.2.2000 “Për Partitë Politike”, të ndryshuar. Dispozitat e tij rregullojnë financimin e partivepolitike nga burimet financiare e materiale, publike e private, të cilat nuk përfshihen në Kodin Zgjedhor. Ligji përcakton kompetencat e kontrollit të financave nga KQZ, rregullat e auditimit dhe përgatitjes së raporteve të rregullta financiare, sanksione për shkeljet dhe mos deklarimin e dhuruesve apo shumave të dhurimit.

 

E DREJTA E INFORMIMIT MBI FINANCIMIN E SUBJEKTEVE ZGJEDHORE

Olta BEGU

Analiste / Open Data Albania

Subjektet Elektorale kanë detyrim ligjorë të paraqesin informacion, dokumente apo të dhëna që kanë të bëjnë më financimin dhe shpenzimet e fushatës zgjedhore sipas Ligjit Zgjedhor. Tabelat financiare të fushatës përmbajë shpenzime dhe të ardhura të krijuara në datat që përkojnë më fushatën zgjedhore (sipas parashikimeve në Kod) qëllim zgjedhor dhe që kanë financiare mbi të ardhura dhe shpenzime gjatë fushatës zgjedhore.

Modulet e Trajnimit si më poshtë:

FINANCIMI I PARTIVE POLITIKE,

TË DHËNA TË HAPURA PËR FINANCIME ZGJEDHORE OPEN DATA ALBANIA

Të dhënat e hapura Qeveritare në Web

 Julia Hoxha
Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods (AIFB)
Karlsruhe Institute of Technology, Germany
Julia.Hoxha@kit.edu
Armand Brahaj
FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure, Germany
Armand.Brahaj@fiz-karlsruhe.de

Iniciativat për të bërë të hapura të dhënat qeveritare po marrin gjithnjë e më shumë interes kohët e fundit. Kjo përfaqëson rezultate të shkëlqyera në rritjen e transparencës, por problemi është që të dhënat zakonisht ofrohen në formate heterogjene, ku humbet kuptimi i qartë se çfarë të dhënat përfaqësojnë. Të dhënat janë të paraqitura në mënyra që nuk janë të kuptueshme për një gamë të gjerë përdoruesish, të cilët duhet të marrin informacion nga këto të dhëna.

Ne i adresojmë këto probleme dhe propozojmë një qasje të përgjithshme në të cilën të dhënat statistikore të papërpunuara, të mbledhura në mënyrë të pavarur nga institucione të ndryshme qeveritare janë prezantuar zyrtarisht dhe në mënyrë të kuptueshme. Kjo realizuar në bazë të një ontologjie që po prezantojmë në këtë publikim.

Më tej ne kemi prezantuar qasjen e vendosur në publikimin e këtyre të dhënave në lidhje me principet e Linked Data (të dhënat e lidhura), po ashtu kemi prezantuar metodat e implementuara për të renditur dataset-e të veçanta ose të kombinuara duke i vizualizuar rezultatet në mënyra të kuptueshme

Qasjet e prezantuara mundësojnë integrimin e të dhënave , duke na drejtuar drejt një sërë mundësish për shkëmbim të informacionit, analizim të dataset-eve të kombinuara , lehtësinë për të krijuar forma të reja dhe eksplorimin e mënyrave të reja dhe inovative për ti përdorur këto të dhëna në mënyrë kreative.

Link-u për publikimin : [JHoxha_ABrahaj] OpenGovernmentDataontheWeb-ASemanticApproach

Rastet e përdorimit të Open Data Albania

Julia Hoxha and Aranita Brahaj

`Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods,
Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany
julia.hoxha@kit.edu

 *Albanian Institute of Science, Tirana, Albania
aranita.brahaj@ais.al

 http://www.ais.al  

Në këtë publikim, ne kemi përshkruar projektin Open Data Albania (ODA) dhe përqëndrohemi në raste konkrete të përdorimit të open data. ODA synon të ofrojë datasete të hapura për informacionet e vlefshme të cilat mund të strukturohen, analizohen dhe prezantohen në forma të ndryshme në varësi të informacionit që prezantojnë. Përveç dataseteve, projekti gjithashtu ka prodhuar studime analitike bazuar në të dhënat dhe vizualizimet dalluese për ta bërë informacionin të kuptueshëm dhe lehtësisht të përdorshëm për komunitete të ndryshme.

Platforma në të cilën janë publikuar të dhënat është online dhe është më e njohura për open data në Shqipëri, gjithashtu shumë e njohur ndërmjet gazetarëve, të cilet vazhdimisht përdorin të dhëna nga ODA për t’i ofruar publikut informacion në aspekte të ndryshme social-ekonomike. Në shumë raste, projekti është përdorur direkte për iniciativa mbrojtjeje.

Në këtë publikim, ne kemi përshkruar një sërë rastesh ku të dhënat janë përdorur nga grupe të ndryshme siç janë institucionet shtetërore, NGO-të, media, dhe akademikët.

Linku per publikimin : https://www.w3.org/2013/share-psi/wiki/images/6/63/ODA-UtilizationCases-SharePSI-Workshop.pdf

 

Fiscal Impact Assessment of Structural Reforms – Case Study on Albania

The country case studies in this volume represent just such an in-depth needs assessment for countries in the region, on an issue that is both critical and insufficiently addressed: how the fiscal impacts of structural reforms are integrated within the budget process. Working closely with Montenegro’s Ministry of Finance and with support from the World Bank’s SAFE trust fund, the Center of Excellence in Finance(CEF) identified authors with the right knowledge to assess the situation and offer recommendations for improvement. The Fiscal Impact Assessment of
Structural Reforms (FIASR) project is part of a long-term CEF program, Building Capacities for Policy Design and Implementation. The capacity development needs that the case studies have identified will be addressed through a series of CEF learning events entitled Strategic Planning and Budgeting from 2013 to 2015.

For this study, the working group of AIS focused on the most important structural reforms undertaken over the last 10 years in five sectors: Enterprise, Financial, Human Resource Development and Labor Market, Administrative Services, and Network Industry.

The main sources of data were taken from the Ministry of Finance, the Institute of Statistics, the Bank of Albania, line ministries and other responsible institutions, sector strategies, and the related legal framework in the five sectors examined, as well as signed agreements with other countries or international organizations. The European Commission’s progress reports on Albania and the reports from international organizations, such as the World Bank and UN, were also taken into consideration.

This case study consists of four sections. The first introduces the methodology used for this case. The second introduces the process of budgeting, not only its importance but reforms made during recent years, the legal framework, detailed procedures, and the main actors of this process. The third section focuses on the reforms undertaken in key sectors, institutions, and processes to include the cost of structural reforms in the state budget. The last section gives some conclusions and recommendations for all of the issues treated above.

pdf-icon
Publication on the case study for Albania.

pdf-icon
Link to the complete publication.