Rastet e përdorimit të Open Data Albania

Julia Hoxha and Aranita Brahaj

`Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods,
Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany
[email protected]

 *Albanian Institute of Science, Tirana, Albania
[email protected]

 http://www.ais.al  

Në këtë publikim, ne kemi përshkruar projektin Open Data Albania (ODA) dhe përqëndrohemi në raste konkrete të përdorimit të open data. ODA synon të ofrojë datasete të hapura për informacionet e vlefshme të cilat mund të strukturohen, analizohen dhe prezantohen në forma të ndryshme në varësi të informacionit që prezantojnë. Përveç dataseteve, projekti gjithashtu ka prodhuar studime analitike bazuar në të dhënat dhe vizualizimet dalluese për ta bërë informacionin të kuptueshëm dhe lehtësisht të përdorshëm për komunitete të ndryshme.

Platforma në të cilën janë publikuar të dhënat është online dhe është më e njohura për open data në Shqipëri, gjithashtu shumë e njohur ndërmjet gazetarëve, të cilet vazhdimisht përdorin të dhëna nga ODA për t’i ofruar publikut informacion në aspekte të ndryshme social-ekonomike. Në shumë raste, projekti është përdorur direkte për iniciativa mbrojtjeje.

Në këtë publikim, ne kemi përshkruar një sërë rastesh ku të dhënat janë përdorur nga grupe të ndryshme siç janë institucionet shtetërore, NGO-të, media, dhe akademikët.

Linku per publikimin : https://www.w3.org/2013/share-psi/wiki/images/6/63/ODA-UtilizationCases-SharePSI-Workshop.pdf