Të dhënat e hapura Qeveritare në Web

 Julia Hoxha
Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods (AIFB)
Karlsruhe Institute of Technology, Germany
[email protected]
Armand Brahaj
FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure, Germany
[email protected]

Iniciativat për të bërë të hapura të dhënat qeveritare po marrin gjithnjë e më shumë interes kohët e fundit. Kjo përfaqëson rezultate të shkëlqyera në rritjen e transparencës, por problemi është që të dhënat zakonisht ofrohen në formate heterogjene, ku humbet kuptimi i qartë se çfarë të dhënat përfaqësojnë. Të dhënat janë të paraqitura në mënyra që nuk janë të kuptueshme për një gamë të gjerë përdoruesish, të cilët duhet të marrin informacion nga këto të dhëna.

Ne i adresojmë këto probleme dhe propozojmë një qasje të përgjithshme në të cilën të dhënat statistikore të papërpunuara, të mbledhura në mënyrë të pavarur nga institucione të ndryshme qeveritare janë prezantuar zyrtarisht dhe në mënyrë të kuptueshme. Kjo realizuar në bazë të një ontologjie që po prezantojmë në këtë publikim.

Më tej ne kemi prezantuar qasjen e vendosur në publikimin e këtyre të dhënave në lidhje me principet e Linked Data (të dhënat e lidhura), po ashtu kemi prezantuar metodat e implementuara për të renditur dataset-e të veçanta ose të kombinuara duke i vizualizuar rezultatet në mënyra të kuptueshme

Qasjet e prezantuara mundësojnë integrimin e të dhënave , duke na drejtuar drejt një sërë mundësish për shkëmbim të informacionit, analizim të dataset-eve të kombinuara , lehtësinë për të krijuar forma të reja dhe eksplorimin e mënyrave të reja dhe inovative për ti përdorur këto të dhëna në mënyrë kreative.

Link-u për publikimin : [JHoxha_ABrahaj] OpenGovernmentDataontheWeb-ASemanticApproach