Apliko për t’u bërë pjesë e Open Data Fellowship Youth Network

AIS po punon për të krijuar një Network me të Rinj që kanë aftësi dhe dëshirë (vocation) për të promovuar dhe influencuar debatin publik duke e pasuruar atë me argumente dhe fakte. Kjo ide zbatohet nga ekipi promotor i Open Data Albania dhe në finale synohet që një kërkues, aktivist, gazetar në hapat e parë të profesionit, apo gjatë studimeve universitare të aftësohet për të artikuluar publikisht mbi çështje që lidhen me qeverisjen dhe korrupsionin.

Procesi kërkon angazhim me:

 • takime një apo dy herë në muaj,
 • punë të pavarur,
 • punë nën kujdesin e një eksperti apo data analisti,
 • debat i stimuluar mes vetë të rinjve;
 • Realizim i artikujve hulumtues për publikim Open Data Albania me autor të Rinjtë.

Qëllimi final i procesit është forcimi i kapaciteteve dhe njohurive të një grupi rinor elitë që ka vokacion, talent dhe vullnet për tu angazhuar në artikulim publik.  Procesi do të finalizohet edhe me publikimin e artikujve hulumtues në portalin Open Data Albania nga vetë të rinjt duke u dhënë atyre mundësinë të ndajnë me publikun fakte, analiza  dhe parashtrime.

Mirëpresim të aplikojnë për angazhim të rinj mosha deri 25 vjec, në proces studimi universitarë apo të sapo diplomuar. Kusht është dëshira për tu fuqizuar përmes të dhënave, informacionit dhe njohurive. Të rinjt duhet të kenë dëshirë të përmirësojnë aftësinë e tyre artikuluese dhe aftësinë për tu përfshirë në diskutime të bazuara në argument.

Për aplikim regjistrohu në link Këtu

Individët e Përzgjedhur do të ftohen për një intervistë finale në zyrat e AIS / Open Data Albania.

 

Trajner për Sistem Administrim WebServices

ToR-s

Trajner për të rritur Kapacitete Stafi në Procese Pune si:

 • Sistem Administrim WebServices
 • Linux Administration
 • Konfigurime PHP
 • Konfigurim DataBaze

Angazhimi si më poshtë:

 1. Kurikul Trajnimi SistemeAdministrimi Web Services. (2 ditë pune)
 2. Leksion dhe Ushtrim Praktik. (4 ditë pune)
 3. Përgatitje dhe prezantim Listë Referenca të Tutorialeve OnLine për Trajnim autodidakt në vijimësi. (2 ditë pune)

Pagesa 90 Euro/dita

Kritere:

 • Të ketë diplomë në Shkenca Kompjuterike.
 • Eksperiencë mbi 10 vjet në Sistem Adminitrim WebServices
 • Dëshmi dhe Certifikata që lidhen me Sistem Adrminitrim WebServices
 • Kohë në dispozicion për tu angazhuar dhe për të vepruar në zyrën tonë 6 deri 8 ditë në vit.

Dokumenta që Duhen për aplikim:

 • CV
 • Diplomë dhe Licensa
 • Kopje ID si Person Fizik, apo Individ.

Aplikimet I presim në [email protected] email me titull Aplikoj Trajner për Sistem Adminitrim WebServices

Trajnim: Forcim i Aktivizmit Civil me fokus Shpërndarjen e Parasë Publike, Kamëz 01- 02.10.2021

Organizata AIS / Open Data Albania në kuadër të zbatimit të projektit me titull Monitorim Qytetar dhe Transparencë mbi Kontraktor të Bashkive për Shërbime dhe Investime Publike I mbështetur nga  Lëviz Albania,një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, mbajti në datat 01-02 Tetor në Bashkinë Kamëz një trajnim për Rritje Kapacitetesh dhe Fuqizim të aktorëve civil Aktivist në Antikorrupsion.

Në trajnim morën pjesë 15 pjesëmarrës nga të cilët 13 gra dhe 2 burra.

Agenda e trajnimit këtu

AIS/OpenData Padi në Gjykatën Kushtetuese. Ligji 97.2019, pjesa Prokurimet Programi Rindërtimit, cënon Liri Ekonomike, ka potencial për pabarazi, klientelizëm dhe korrupsion.

Organizata AIS e njohur si Open Data Albania ka depozituar në Gjykatën Kushtetuese një Kërkesë për Shfuqizim të pjesshëm të Aktit Normativ me fuqinë e Ligjit Akt nr. 9, datë 16.12.2019 titull “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr. 97/2019, në datën 18.12.2019, konkretisht shfuqizim të Kreut VI, Procedurat e Prokurimit Publik, nenet 40 – 44, dhe neni 4, pika 7 dhe pika 9.

Ky Akt Normativ me fuqinë e Ligjit, në opinionin dhe arsyetimin e Organizatës tonë, në pjesën për Prokurimet Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore pas Tërmetit të 26 Nëntorit 2019, cenon një të drejtë kushtetuese që është ajo lirisë së veprimtarisë ekonomike, parashikuar në nenin 11 të Kushtetutës.

Duke cenuar Lirinë për Veprimtari Ekonomike krijohen hapësira për pabarazi, klientelizëm, kontraktim preferencial, favorizim dhe veprime Korrupsioni në dëm të Fondeve Publike.

Ky Akt Normativ ka vendosur me Ligj Llojin e ProcedurësAfatet për PjesëmarrjeAfatet për Ankimim dhe Vlerësim duke anashkaluar Legjislacionin Kombëtar për Prokurimet Publike dhe duke kufizuar të drejtën për garë dhe barazi.

Palë të Interesuara në këtë Padi janë Kuvendi dhe Këshilli i Ministrave.

Disa nga momentet ku Akti nr. 9 me Fuqi Ligji diskriminon lirinë ekonomike dhe interesin publik për përdorim me eficensë të Parasë Publike:

 • Procedurë ku Nuk Garantohet Gara. Akti Nr. 9 Zgjedh Procedurë të Përshpejtuar dhe më tej i jep Qeverisë të drejtë që të përcaktojë me VKM nr. 199, datë 04.03.2020 llojin e Procedurës Prokurim i Kufizuar (procedure me dy faza) . Kjo nuk garanton garë me ofertë, dëmton konkurrencë e operatorëve, e nxjerr procesin nga sistemi elektronik dhe e zhvendos në fazën e dytë në negocim në tryezë ku risku për klientelizëm është i lartë. Procedura e Përshpejtuar aplikohet për sektor specifik ku numri i operatorëve veprues është i ulëtNë rastin konkret po prokurohen kryesisht ndërtime (banesa dhe objekte arsimore) dhe natyra e prokurimit në raport me gjendjen e tregut shqiptar të kompanive që operojnë në fushën e ndërtimit është shumë e favorshme dhe Procedura e Përshpejtuar dhe e Kufizuar nuk janë të nevojshme.
 • Afatet kufizuese për Paraqitjen e Dokumentacionit nga  operatorët ekonomikë, në pjesën e Ligjit që ne kërkojmë të shfuqizojmë, afati vetëm 10 ditor ka kufizuar në mënyrë drastike konkurrencën, pasi është pothuajse e pamundur të përgatitësh një set të madh dokumentesh dhe preventivave teknik për një periudhë 10 ditore.
 • Diskriminohen Bizneset e Huaja. Gjithashtu afati 10 ditor i përjashton “de facto” ofertat e operatorëve të huaj. Vlen të përmendim këtu se një operator i Huaj ka detyrimin që dokumentacion zyrtar ta paraqesë me vulë apostille.
 • Afati jo serioz vetëm 2 ditë për Ankimin ndaj kritereve të procedurës së prokurimit, i përcaktuar në Aktin Normativ nr. 9 është jashtëzakonisht kufizues për operatorët ekonomikë të cilët mund të ngrejë pretendime për kritere kualifikimi jo ligjore. Sqarojmë faktin se janë pikërisht kriteret e kualifikimit ato të cilat krijojnë premisa / incentiva apo e pamundësojnë pjesëmarrjen në një procedurë prokurimi.
 • Afati jo objektiv vetëm 3-ditor i trajtimit të ankesës nga ana e Komisionit të prokurimit Publik është tërësisht jo – objektiv. Në ligjin nr. 9643 afati i trajtimit të ankesës është 15 ditë ndërsa Ligji nr. 162/2020 është 30 ditë.
 • Akti me Fuqi Ligji ka shkurtuar afatet e vlerësimit të ofertave me 5 ditë dhe duke marrë në konsideratë faktin se kryesisht procedurat e prokurimit që zhvillohen në bazë të aktit normativ nr. 9 janë procedura mbi kufirin e lartë monetar, dhe kanë volum dokumentacioni atëherë afati 10 ditor i vlerësimit të ofertave e vë në vështirësi serioze cilësinë e vlerësimit dhe mundësinë e verifikimit objektiv të të gjithë dokumentacionit të paraqitur nga ofertuesit.
 • Vlera e sigurimit të kontratës e parashikuar në masën 5% më e lartë në Aktin Normativ krahasuar me Ligjin nr. 9643 dhe ligjin nr. 162/2020, vërehet një hap regresi dhe diskriminim të operatorëve ekonomikë që konkurrojnë dhe nënshkruajnë procedura të përshpejtuara, në raport me operatorët ekonomikë që konkurrojnë apo përzgjidhen fitues në procedura normale prokurimi.

AIS paraqet kërkesën për pezullimin dhe shfuqizim të Aktit Normativ me Fuqi Ligji, pjesa për Prokurimet për shkak se sjell pasoja që prekin interesa shtetërore, shoqërore ose të individëve.

Autoritet kontraktore në të njëjtën kohë nuk kanë asnjë pasojë nga kjo pezullimi dhe shfuqizimi që ne kërkojmë para Kushtetueses (Pezullimi dhe Shfuqizimi), pasi Fondi i Rindërtimit, mund të tenderohet përmes Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, hyrë në fuqi në 31 mars 2021, si ligj organik që rregullon në mënyrë tërësore fushën e prokurimeve publike, i hartuar sipas direktivave të legjisacionit të BE-së në fushën e prokurimit, i cili i jep zgjidhje cdo situate, qoftë emergjente, qoftë normale, në të cilën gjenden autoritet kontraktore.

Organizata ka monitoruar të Gjitha Kontraktimet që Lidhen ne Programin e Rindërtimit pas Tërmetit të 26 Nëntorit 2019. Deri tani janë tenderuar 33.14 miliard Lekë për 337 kontrata me 192 Bashkime Operatorësh. Kliko për tu njohur me listën e kontratave dhe kontraktorëve.

AIS njohur si Open Data Albania është regjistruar si person juridik – organizatë jofitimprurëse  – me vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 3048, datë 28.03.2011.

Organziata është duke zbatuar Projekte që lidhen me Shpenzime, Prokurimet , Kontraktimet Publike, Çështje të Mirëqeverisjes dhe të Antikorrupsionit, disa prej tyre si vijon:

 • OpenData, Akses dhe Transparencë për Sektorë të ekspozuar dhe me rrisk për Korrupsion.
 • OpenContractingAlbania Risk Assesment & RedFlag
 • Kontrata Publike në gjendje të Katastrofave Natyrore, Forcimi i Mekanizmave të Pavarur të Monitorimit

AIS ka krijuar sisteme databazë të monitorimit të Tenderimit dhe Kontraktim si Open Procurment Albania http://openprocurement.al/ ,
Sistem monitorimi për kontraktime Programi Shtetëror i Rindërtimit http://openprocurement.al/sq/tender/rindertimi
Sistem për vlerësim risku (automatikisht) në tenderim http://openprocurement.al/sq/index/redflag
DataBaza për monitorim të Shpenzimeve Publike dhe Integritetit të të Zgjedhurve dhe Emëruarve të Lartë Publik http://spending.data.al/

Padinë e depozituar në Gjykatë Kushtetuese e gjeni në faqen e NdiqParate.Al

[Week 20.09.2021- 26.09.2021] Covid – 19 Situation with Vaccinations, Infections, and Mortality

Please find below an update on Albania’s situation with Covid-19, for the week 20.09.2021 – 26.09.2021 , which AIS / Open Data Albania is providing. Find Data and Charts on Covid-19 updated on a daily basis at http://www.open.data.al/covid-19/

 

As per the last public statement, the number of Vaccinated in the country is:

–           Complete vaccination with 2 doses 760 960 Persons

–           Vaccination with the First Dose 932 595 Persons

–           In Percentage, it results that 26.8 % of the Population is Fully Vaccinated.

–           In Percentage, it results that 32.2 % of the Population above 15 years is Fully Vaccinated.

The Albanian state has so far applied Vaccination with AstraZeneca; Pfizer BioNTech; Sinovac CoronaVac; Gamaleya – Sputnik V. (Linked all documents of our Government for Vaccine Administration http://openprocurement.al/en/htender/covid/title/KONTRAKTIME%20VAKSINIM%20COV-2?   )

 

Indicators as of September 26,  2021, Infections, Hospitalizations and Fatalities:

–           New Cases for 20th – 26th September 4 940

–           People Testes 20th – 26th September 33 175

–           Number of Fatalities for last week,  20th – 26th September – 60 ( Increase from same week 20th – 26th September of  prior year.)

–           Number of active cases on 26 September 2021  – 11 634

–           Hospitalization 26 September  2021 – 222 ( Increase from same day 26 September of  prior year.)

–           Total Number of Fatalities 2 640

–           Total Number of Infected People  167 893

–           Number of recovered patients (20th – 26th September)  6 017

–           Infected Number / Tested Number for 20h – 26th September – 14.8% (Reduction from prior week)

–           Fatalities/Infected Ratio for 20th – 26th September – 1.2% (Increase from prior week)

–           Hospitalized /Active cases as per 26 September 2021 – 1.9% (Increase from prior week)

–           Total Population of Albania 2 829 741.

–           Population above 15 years  2 362 375.

 

The same week, September 20-26, last year (September 20-26, 2020) there were: 17 deaths, comparing to that for the same week we have 43 more deaths in 2021. (This year we have an increase from same week prior year)

A total of 927 new cases and 5836 tests for (September 20-26, 2020). (This year we have an increase from same week prior year)

Active on the 26th were 5381 people (September 20-26, 2020). (This year we have an increase from same week prior year)

179 people were hospitalized on the 26th September 2020.  (This year we have an increase from same week prior year)

Fatalities/Infected Ratio for 20-26 September 2020 = 17/927*100=1.8% (This year we have an increase from same week prior year)

 

 

We see that there is generally an ascending trend from last year.

 

In the portal created by AIS http://www.open.data.al/covid-19 /  the data for Covid -19 are being updated daily. You will receive a weekly update on Covid 19, Vaccinations, Infections, Hospitalizations, and Fatalities in the coming weeks.

 

AIS databases, #Information, #Transparency, and #Accountability

–           Open Procurement Albania all Covid-19 Contracting http://openprocurement.al/sq/htender/covid

–           Open Data Albania #FollowTheMoney http://ndiqparate.al/en/10789-2/

–           Open Spending Albania http://spending.data.al/en

–           Open Corporates Albania http://opencorporates.al/

 

StaySafe!!!

Regjistri i Magjistratëve. Emërimet në Gjykatën e Lartë, Promovohen Gjyqtar Karriere.

Regjistri i Magjistratëve, databazë e krijuar nga AIS / Open Data Albania ka krijuar profile me të dhëna, dokumente dhe informacion mbi performancën, profesionalizimin dhe integritetin e Individëve që po Promovohen në Sistemin e Reformuar të Drejtësisë.

Dy gjyqtarët e fundit të emëruar në Gjykatën e Lartë janë zoti Asim Vokshi dhe zoti Artur Kalaja.

Magjistrat Asim Vokshi  ka marrë emërimin në korrik dhe fillon detyrën si Gjyqtar i Lartë në Shtator 2021. Ai është Gjyqtar Karriere, me eksperiencë në gjykatë rrethi dhe gjykatë apeli, gjithashtu autor i disa publikimeve mbi të Drejtën Civile dhe të Drejtën Kontraktore. I graduar si Doktor Shkencash përveçse Magjistrat, Asim Vokshi ka karrierë akademike në mësimdhënie pranë Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkollës së Magjistraturës. Në regjistrin tonë të Magjistratëve është e plotë karriera profesionale, dokumente të vlerësimit dhe promovimit profesional, aspekte të Integritetit dhe vetëdeklarime mes tyre edhe vetdeklarimi mbi interesa dhe asete Pasurore.

Po njësoj i sapo emëruar Gjyqtari tjetër i Lartë zoti Artur Kalaja vjen nga radhët e magjistratëve. Zoti Kalaja ka punuar në gjykata rrethi dhe gjykatë apeli. Po njësoj Pasaporta e krijuar për këtë Person të Promovuar në sistemin e Drejtësisë  ka të dhëna për Eksperiencën Profesionale, Vlerësimet, Vetdeklarimet mes tyre edhe ai për asete dhe interesa ekonomike.

Në 2021, Gjykatës së Lartë ju shtuan edhe 4 gjyqtarë të tjerë (muaj mars), Konkretisht:

z. Sandër Simoni ish drejtues i gjykatës për krime të rënda Magjistrat dhe Pedagog në Profilin e Drejtë Penale.

znj. Albana Boksi magjistrate, Gjyqtare Karriere e Drejtë Penale, dhe me eksperiencë në mësimdhënie në disa Universitete

z. Sokol Binaj gjyqtar karriere.

z. Klodian Kurushi Magjistrat dhe Doktor në Shkenca Juridike Legjislacion, Gjyqtarë karriere profili E drejtë Penale

Të gjitha Profilet e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve që po promovohen në Sistem, po krijohen me dokumente, të dhëna dhe vetëdeklarime mbi Profesionalizmin dhe Integritetit në DataBazën Regjistri i Magjistratëve , një databazë e krijuar nga AIS / Open Data Albania.

Krijimi i Regjistrit është detyrim ligjore për Institucionet e Drejtësisë, por ndërsa Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë i Gjyqësorit po krijojnë databazën vetëm për përdorim të brendshëm dhe administrativ, Organizata AIS/OpenData Albania ka krijuar Regjistrin e Hapur të Magjistratëve, i aksesueshëm për Publikun, Gazetarët, Institucionet, Individ të Angazhuar në Sektorin Drejtësi. Informacioni transparent nxit besimin dhe kontrollin e publikut në Sistem.

Kontakt [email protected]

[Java 07.09.2021- 12.09.2021] Covid – 19 Situata me Vaksinimin, Infektimet dhe Vdekshmërinë

Gjeni më poshtë një përditësim për situatën e Shqipërisë me Covid-19, për javën 07.09.2021 – 12.09.202, të cilën e ka përpunuar AIS / Open Data Albania. Gjeni të dhëna dhe grafikë mbi situatën Covid-19 të përditësuara tek http://www.open.data.al/covid-19/

Sipas deklaratës së fundit publike, numri i personave të Vaksinuar është :

–           Të vaksinuar komplet, me të dyja dozat 702 833 persona.

–           Të vaksinuar me dozën e parë 895 363 persona.

–           Në përqindje, rezulton që 24.8 % e popullsisë është e vaksinuar komplet.

–           Në përqindje, rezulton që  29.7 % e popullsisë mbi 15 vjeç  është e vaksinuar komplet.

Shteti Shqiptar deri më tani ka aplikuar Vaksinimin me AstraZeneca; Pfizer BioNTech; Sinovac CoronaVac; Gamaleya – Sputnik V. ( Link për të gjithë dokumentet e Qeverisë tonë për administrimin e Vaksinimit http://openprocurement.al/en/htender/covid/title/KONTRAKTIME%20VAKSINIM%20COV-2?   )

Indikatorët deri më 12 Shtator 2021, Infektimet, Hospitalizimet dhe Fatalitet:

–           Raste të reja për periudhën  7 – 12 Shtator 5 527

–           Të testuar 7 – 12 Shtator 33 987

–           Numri i fataliteteve për javën e fundit 7 – 12 Shtator – 24 ( Kemi rritje nga e njëjta javë, 7 – 12 Shtator,  e vitit të shkuar.)

–           Numri i rasteve aktive më 12 Shtator 2021  – 12 766

–           Hospitalizimi në 12 Shtator 2021 – 175 ( Kemi rritje nga e njëjta javë, 7 – 12 Shtator,  e vitit të shkuar.)

–           Numri total i fataliteteve 2 543

–           Numri total i personave të infektuar  157 026

–           Numri i pacientëve të shëruar (7 – 12 Shtator) 4845

–           Raporti Të infektuar /Testime (7 – 12 Shtator)  – 16.2% (Kemi rritje nga java kaluar)

–           Raporti Fatalitete/Të Infektuar (7 – 12 Shtator)  – 0.43% (Kemi rritje nga java kaluar)

–           Raporti Të hospitalizuar /Raste Aktive deri më  12 Shtator 2021 – 1.37 % (Kemi rritje nga java kaluar)

–           Numri total i popullsisë së Shqipërisë 2 829 741.

–           Numri total i popullsisë mbi 15 vjeç  2 362 375.

Në të njëjtën javë, 7 – 12 Shtator, vitin e shkuar (7 – 12 Shtator 2020) ishin: 14 vdekje, krahasuar kjo me këtë javë, kemi 10 vdekje më shumë për 2021. ( Kemi rritje nga e njëjta javë, 7 – 12 Shtator,  e vitit të shkuar.)

Raste të reja në total 930 dhe 5123 testime për periudhën 7 – 12 Shtator 2020. ( Kemi rritje nga e njëjta javë, 7 – 12 Shtator,  e vitit të shkuar.)

Në 12 shtator 2020 ishin 4361 raste aktive. ( Kemi rritje nga e njëjta javë, 7 – 12 Shtator,  e vitit të shkuar.)

174 persona ishin të hospitalizuar në 12 Shtator 2020.  ( Kemi rritje nga e njëjta javë, 7 – 12 Shtator,  e vitit të shkuar.)

Raporti Fatalitete/Të Infektuar për  7 – 12 Shtator 2020 = 14/930*100=1.5%

Shohim që kemi një trend rritës nga viti i kaluar.

Në portalin e krijuar nga  AIS http://www.open.data.al/covid-19 /  të dhënat për Covid -19 po përditësohen në mënyrë të rregullt. Do të publikojmë një përditësim javor mbi Covid – 19 , Vaksinimin, Infektimet, Hospitalizimin, dhe Fatalitetet  në javët në vazhdim.

Databazat e AIS, #Information, #Transparency, dhe #Accountability

–           Open Procurement Albania , kontraktimet Covid-19 http://openprocurement.al/sq/htender/covid

–           Open Data Albania #FollowTheMoney http://ndiqparate.al/en/10789-2/

–           Open Spending Albania http://spending.data.al/en

–           Open Corporates Albania http://opencorporates.al/

Kujdes!!!

Web-Faqja për Prokurime Transparente e Konsoliduar në Klikime, Forcohet kultura e Monitorimit Qytetar përmes të Dhënave.

 

Google Analytics njofton me raportim mujor se faqja prokurimetransparente.al ka arritur në muajin Gusht 21.3 % më shumë Vizitor Unik (Users: 24.5% më shumë Sesione të vizituara. Dhe kjo për muajin Gusht, ku faqja nuk ka qenë nën fushatë për vizibilitet , e madje edhe përditësimet korrente kanë qenë më modeste për shkak të disa pushimeve vjetore Staf. Duke mos qenë një faqe me lajme gossip , këshilla për bukuri dhe mirëqenie, faqja me vizita të konsoliduar në numër, tregon se audienca në gjuhën shqipe ka filluar të fitojë kulturën e #monitorimit të #prokurimeve dhe #kontraktimeve shtetërore.

Lajm i Mirë! Më tej databazat që janë vendosur në openprocurement.al kanë dobishmëri në akses #informacion , #data dhe #dokumente. Punë e mirë nga stafi yni  #Sabina #Anila #Megi dhe mirëbesim nga donatorët e Projekteve Sida, Ambasada e SHBA-se dhe NED.
Në këtë web faqe të gjitha pasaportat për tendera dhe kontraktime sipas Sektorëve (dhe viteve):

#Bashki
#Programi i Rindërtimit pas Tërmetit
#Tendera Shëndetësi
#Tendera Fondi Shqiptar i Zhvillimit
#Tendera Autoriteti Rrugor Shqiptar
#Tendera Ndërmarrje Shtetërore
#Axhensia e Blerjeve të Përqendruara
#Kontraktime PPP / Koncesione

Secila nga DataBazat më lart ka edhe një Rubrikë ku evidentohen tendera me risk për #korrupsion dhe mungesë #konkurrence. Evidentimi bëhet sipas algoritmit tonë për RedFlag, algoritëm i krijuar sipas modeleve vlerësuese të #Transparence International dhe Open Contracting Parnership.

Na ndiqni OpenPocurement.al dhe na shkruani [email protected]

Nis hetimi pas Kallëzimit të AIS kundër Qeverisë – Keqpërdorim i Fondeve Publike për Qëllime Elektorale

Komisioneri Shtetëror për Zgjedhjet ka filluar hetimin administrativ mbi Keqpërdorimin e Parave Publike në Zgjedhje, përmes granteve individuale Fondi i Rindërtimit pas Tërmetit. Në shkresën Nr Protokolli 6092 Komisioneri u ka kërkuar Qeverisë Qendrore dhe asaj Lokale Durrës, Informacione mbi Objektin dhe faktet e Kallëzimit nga AIS/OpenData Albania. Me Vendim nr 439 u vendos që Hetimi të konsiderohet çështje komplekse me nevoja të hetimit administrativ shtesë dhe afat më gjatë se 60 ditë.  Organizata AIS ka kallëzuar se Qeveria po përdor Fondet e Rindërtimit pas tërmetit të nëntor 2019 për qëllime elektorale. Në Durrës Pushteti Qendror dhe Lokal miratuan dhe paguan grante individuale në data fushatë zgjedhore, data për të cilat Kodi Zgjedhor ka parashikime të veçanta. Organizata jonë i ka kërkuar Komisionerit hetim administrativ, pranim faktesh, verifikim, ekspertizë e pavarur ndërkombëtare mbi përdorim fonde publike në Fushatë Zgjedhore. Në finale vlerësim i përgjegjësive për Favorizim Elektoral përmes Keqpërdorimit të Parave Publike Neni 92/5 Kodi. Për tu njohur me argumente dhe prova të dorëzuara pranë Komisionerit mund të gjeni të plotë Kallëzimin në faqen tonë.

Kërkesë për Informim mbi në lidhje me Shoqërinë e Biznesit që është palë në marrëveshjen e lidhur me shtetin Shqiptar.

Open Data Albania OJF ka drejtuar një kërkesë për informacion në lidhje me Shoqërinë e Biznesit që është palë në marrëveshjen e lidhur me shtetin Shqiptar për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrit të Shtetit të Rindërtimit, e miratuar me Akt Normativ datë 16 Qershor 2021.

 

Kërkesën e plotë për Informim e gjeni Këtu.

Gjithashtu gjeni përgjigjen e plotë të kthyer nga Ministria e Shëndetësisë Këtu.