Rast Studimor – Prokurimi Publik

Një aktivitet tjetër i projektit tonë “Improvement of Integrity of the Public Contractor. Legislation; Practice and Role of civic Actor” ishte përgatitja e dy rasteve studimore për dy kontrata të mëdha publike dhe prokurime. Objektivat e së parës janë Marrëveshja Koncesionare për financimin, projektimin, rinovimin, furnizimin, riorganizimin dhe funksionimin e koncesionarit PPP për ofrimin e shërbimeve laboratorike për spitalet, ato rajonale dhe komunale. Studimi i dytë i çështjes i referohet procedurës për blerjen e uniformave për Policinë e Shtetit për disa vite.

 

Objekti i rastit të parë studimor është procedura e koncesionit/ppp e realizuar nga Ministria e Shëndetësisë me objekt: “Për dhënien e Koncesionit/Partneritetit Publik Privat për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale dhe atyre bashkiake të Sarandës dhe Lushnjes”. Projekti i Laboratorëve daton nga muaji Tetor 2015 dhe është realizuar nga Ministria e Shëndetësisë. Qëllimi i realizimit të këtij Rasti Studimor është verifikimi i zbatimit të procedurave ligjore nga Autoriteti Kontraktues në hartimin e studimit të fizibilitetit, përzgjedhjen e projektit PPP si më të leverdisshëm ekonomikisht në raport me metodën tradicionale të prokurimit publik, hartimin e kritereve të kualifikimit, sigurimin e konkurueshmërisë së operatorëve e

 

Gjeni rastin studimor  Ketu (Shqip) dhe Ketu ( Anglish)

 

Objekti i rastit të dytë studimor është procedura e prokurimit me objekt: “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”. Qëllimi i realizimit të këtij Rasti Studimor është verifikimi i zbatimit të procedurave ligjore nga Autoriteti i ngarkuar për të zhvilluar procedurën e prokurimit në: hartimin e dokumentave standarde të tenderit, përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit, hartimin e kritereve të veçanta të kualifikimit, përcaktimin e kritereve të përzgjedhjes së operatorit ekonomik fitues të procedurës.

 

Gjej rastin studimor – Ketu (Shqip )

Akses Info Drejtësi– RAPORT VLERËSIM PËRLEGJISLACIONIN DHE PRAKTIKËN PËR AKSESIN NË DOKUMENTET ZYRTARE TË INSTITUCIONEVE TË REJA TË DREJTËSISË KLGJ-së DHE KLP-së

Duke pasur parasysh rëndësinë e sistemit gjyqësor në aspektin politik dhe institucional, transparenca dhe qasja e tij në reformat e informacionit merr një rëndësi të dorës së parë. Adoptimi nga organet qeverisëse të gjyqësorit të parimeve dhe detyrimeve ligjore për transparencë, mund të ketë një efekt pozitiv në aftësinë e tyre institucionale, duke rritur legjitimitetin e tyre, autoritetin e tyre kundrejt aktorëve të tjerë politikë dhe në marrëdhëniet e tyre me qytetarët.

Paraqitja e një informacioni të plotë i ndihmon qytetarët të njihen me performancën e vërtetë të gjykatave dhe gjyqtarëve, dhe në të njëjtën kohë të krijojnë mundësi për trupën akademike dhe organizmat joqeveritar që të analizojnë sfidat dhe të formulojnë propozime për reforma. institucionet gjyqësore.

Nga ana tjetër, aksesi i plotë në informacion dhe reformat e transparencës janë gjithashtu të rëndësishme pasi ato kontribuojnë në funksionimin e përmirësuar të pushtetit gjyqësor dhe në këtë mënyrë nxisin qeverisjen gjithëpërfshirëse. Për shembull, roli i Gjyqësorit në luftën kundër korrupsionit e pozicionon atë si një lojtar kryesor që mund të ndihmojë në përmirësimin e përdorimit të burimeve publike dhe cilësinë e politikave publike, dhe të ndikojë në mënyrën se si qytetarët perceptojnë institucionet e tyre qeverisë ekzekutive. Në të njëjtën kohë, në vendet në zhvillim, gjykatësit po ndërhyjnë me një frekuencë në rritje për të rregulluar ose zbutur dështimet e organeve të pushtetit ekzekutiv duke përmirësuar aksesin ndaj shëndetit, arsimit, shërbimeve publike dhe të drejtave të strehimit për grupet e cenueshme. Një gjyqësor me një legjitimitet më të madh do të pozicionohet më mirë për të ndërhyrë në këto çështje.

Duhet të merret në konsideratë gjithashtu se Gjyqësori është një aktor kryesor për konsolidimin e Sundimit të Ligjit. Rëndësia e rolit të tij reflektohet në indekse dhe metodologji të ndryshme të hartuara për të vlerësuar cilësinë e institucioneve publike. Duket se në Shqipëri ekziston një ndarje e rëndësishme midis shoqërisë dhe drejtësisë, e cila, midis arsyeve të tjera, shpjegohet me kulturën e fshehtësisë dhe operativitetit që ka karakterizuar degën gjyqësore, mungesën e njohurive të popullatës në lidhje me funksionimin dhe administrimin e drejtësisë, si dhe një ndërhyrje e theksuar nga aktorët politike në punën e gjyqtarëve. Si rezultat, qytetarët kanë një mosbesim në rritje në lidhje me punën e gjyqësorit.

Informacioni që qytetarët marrin për punën e gjykatave dhe organeve të sistemit të drejtësisë vuan nga një deficit i dyfishtë: i cilësisë së dobët dhe — në disa raste — kompleksitet i lartë. Kjo situatë, e cila kontribuon në konsolidimin e hendekut ekzistues midis institucioneve gjyqësore dhe shoqërisë, është shkaktuar nga dy faktorë kryesorë. Nga njëra anë, ekziston një deficit i rëndë në media për sa i përket aftësisë së tyre për të raportuar se çfarë po ndodh në sistemin gjyqësor dhe organet qeverisëse të tij. Në shumë raste, gazetarëve u mungon trajnim adekuat për të mbuluar veprimtarinë e gjykatave dhe për t’i shpjeguar publikut çështjet juridike që ato adresojnë në një mënyrë të kuptueshme dhe të thjeshtë. Nga ana tjetër, gjykatat apo organet qeverisë të sistemit të drejtësisë bëjnë shumë pak përpjekje për të komunikuar çështjet që ato zgjidhin në një mënyrë të përshtatshme.

Përballë kësaj diagnoze, AIS ka ndërmarrë dhe zhvilluar këtë projekt për të adresuar problemin. Edhe nën këtë kontekst, zbatimi i transparencës dhe qasjes në reformat e informacionit nga KLGJ dhe KLP përpiqet të kontribuojë në kthimin e mungesës së besimit të përgjithësuar në institucionet gjyqësore, duke promovuar sa të jetë e mundur një afërsi më të madhe midis qytetarëve dhe sistemit të drejtësisë.

Ju lutem gjeni KËTU raportin e plotë

61 Bashki realizuan 26 084 tendera në mandatin katërvjeçar Korrik 2015 – Korrik 2019, të dhëna të mirëstrukturuara tek Open Procurement Albania

Ndërsa Kryebashkiakët po përfundojnë mandatin në krye të 61 Bashkive, mandat 2015 – 2019 si mandat i parë pas Reformës Administrative dhe Territoriale, publiku ka mundësi të aksesojë historikun e plotë të tenderave për këto 61 Bashki, shoqëritë publike në administrimin e tyre dhe  ndërmarrjet e vartësisë.  Kjo databazë në version të mirë strukturuar informacioni, me të dhëna për çdo tender, me të dhëna që shkarkohen edhe në formatin Open Data dhe me dokumenta të listuara është e mundur të aksesohet në Portalin Open Procurement Albania, kategoria Prokurime Publike Njësi të Qeverisjes Vendore http://prokurimetransparente.al/

Në krye të katër viteve histori tenderimesh nga 61 njësi të qeverisjes vendore, publiku mund të aplikojë filtra kërkimi duke bërë të mundur kërkim dhe listim të tenderave sipas Bashkive, Sipas Llojit të Kontratës apo sipas kompanisë fituese.

Në total deri tani për periudhën Korrik 2015 deri Korrik 2019 janë të afishuara 26 084 tendera të shpallur nga të cilët janë finalizuar me njoftim për shpallje fituesi 19 499 http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list

Ndër këta tendera me vlerë mbi 100 milion lekë janë shpallur vetëm 215, ndër bashkitë që nuk kanë realizuar asnjë tender me vlerë mbi 100 milion lekë janë: Bulqiza, Fushë-Arrëz, Klos, Kolonjë, Kukës, Lezhë, Mallakastër, Mat, Përmet, Poliçan, Pustec dhe Selenicë http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/limit_fond/100%20infinit

Databaza është e ndërtuar dhe funksionon edhe me një algoritëm të markimit me RedFlag për tenderat procedura e të cilave ka risk për parregullsi dhe defekte të garës. Ky sistem markimi ka shënuar 2983 tendera si problematik me potencial për parregullsi të mundshme të konkurrencës në tenderim
http://prokurimetransparente.al/sq/index/redflag

Databaza ka informacion edhe për ankande të mbajtura nga Bashkitë si Njësi të qeverisjes vendore. Në katër vite përmes mbi 200 buletineve të Agjencisë së Prokurimeve Publike janë sistemuar dhe publikuar të dhëna për 441 Ankande nga Bashkitë http://prokurimetransparente.al/sq/auction/list

Në katër vite, pesë kompanitë që kanë fituar vlerën më të lartë të tenderave nga 61 bashkitë janë:

  1. Fusha shpk me total vlerë kontratash të lidhura prej  4 922 891 411 Lekë http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/corporate_id/J61922018S/

  2. GPG Company shpk me vlerë kontratash 2 005 352 859 Lekë http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/corporate_id/J64324443V

  3. Salillari ka fituar kontrata me vlerë 1 570 604 436 Lekë http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/corporate_id/J62903125G

  4. Alko IMPEX General Contruction
   http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/corporate_id/J62903125G

  5. Vëllezërit Hysa
   http://prokurimetransparente.al/sq/tender/list/corporate_id/K12911201C

Databaza do të vijojë të plotësohet me rezultate të tenderimeve të shpallura në muajt e parë të vitit për të cilat pranimi,  vlerësimi dhe finalizimi i ofertave vijon të bëhet. Gjithashtu listimi i tenderave do të vijojë edhe për mandatin e dytë të punës së bashkive.

Mbi zbatimin e projektit: Monitoring Conflict of Interest of Donors for the 2017 Electoral Campaign

Në zbatim të projektit Monitoring Conflict of Interest of Donors for the 2017 Electoral Campaign AIS ka bërë identifikimin e donatorëve të subjekteve elektorale në fushatën për zgjedhjet e përgjithshme 2017.

Identifikimi është bërë duke vlerësuar edhe interesa ekonomike të tyre, përfitime nga prokurime publike dhe përfitime nga pagesa buxhetore (transaksione thesari).

Gjithashtu është bërë ballafaqimi me listën e borxhmbajtësve kundrejt institucionit të tatim taksave për të vlerësuar nëse rast pas rasti kemi donator që janë subjekt borxhi kundrejt institucioneve shtetërore.

Në total gjatë raportimit financiar , kësaj radhe përmes raportimit elektronik në faqen web të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë raportuar 66 subjekte individ dhe shoqëri biznesi si donator partiak për vlera mbi 100 000 mijë lekë[1].

Ky raportim i bërë në faqen online është një zhvillim i ri në kontekstin e detyrimeve të subjekteve elektorale për raportim financiar të llogarive të fushatës. Subjektet elektorale i janë nënshkruar gjithashtu edhe auditimit financiar nga ekspert kontabël të pavarur të caktuar me short nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në[2] tabelat e pasqyruara në raportet e auditimeve kontabël ka mjaft ndryshime të vlerave të burimeve dhe shpenzimeve po të krahasohen me ato të raportimit të vetë subjektit online. Kjo dëshmon dy element: a. Probleme me kapacitetet profesionale të financierëve të partive dhe b. Fiktivitet  në deklarim, mjaft të dhëna që mundojnë në raportim financiar janë evidentuar gjatë monitorimit dhe gjatë auditimit nga ekspertët kontabël përkatësisht gjatë dhe pas fushatës.

Raste Diskrete: Në 66 subjekte të evidentuara si donator spikasin: dy raste që shfaqen në kushte  të konflikt interesi sipas parashikimeve në nenin 89 të Kodit Elektoral përkatësisht.

Kodi Parashikon se: Ndalohet dhënia e fondeve nga një person juridik apo cdo aksionar i tij, nëse ndodhet në një nga kushtet e mëposhtme: a) ka përfituar fonde publike, kontrata publike apo koncesione në dy vitet e fundit me vlera mbi 10 milion lekë; b) ushtron veprimtari në fushën e medias; c) ka qenë partner me fonde publike në projekte të ndryshme; ç) ka detyrime monetare ndaj buxhetit të shtetit ose ndaj çdo institucioni publik. Ky detyrim nuk zbatohet nëse aksionari i zotëron këto aksione si rezultat i ofertës publike.

Ligji nuk parashikon disa situata të tjera të interesit në fonde, asete apo shërbime publike. Kështu nuk janë të parashikuara si konflikt interesi raste të përfitimeve nga programe të subvencionit publik; kreditimit të garantuar me fonde publike; përfitues në privatizime të aseteve publike; përfitues nga legalizime; përfitues nga programe publike në dobi të biznesit.

Për të kontrolluar raste të parashikuara në Ligj (neni n89 pika 2 e Kodit Zgjedhor), u ndërmorën këto hapa:

 • U evidentuan shoqëri biznesi ku donatorët individ rezultojnë zotërues (ortak dhe aksioner). Verifikimet u bënë përmes të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit.
 • U verifikua nëse këto subjekte donator apo të zotëruara nga donator individ kanë përfituar kontrata publike përmes tenderimit. Burim për verifikim databaza Open Procurement Albania dhe faqja zyrtare e Agjencisë së Prokurimeve Publike.
 • U verifikua nëse këto subjekte janë në listën e debitorëve ndaj drejtorisë së tatim taksave. Kjo listë është online në faqen e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatim Taksave.
 • Për të verifikuar partneritet dhe përfitim të drejtë për drejtë në fonde publike, subjekteve ju bë kërkim në sistemin e pagesave të thesarit. Dhe kështu u bë verifikim vetëm për përfitues të drejtpërdrejt në fonde dhe jo përfituesve bashkë kontraktor ku subjekt i pagesës rezulton vetëm përfituesi lider dhe jo bashkëpërfituesit.

Vështirësi dhe mangësi në verifikim:

 • Të dhëna mbi Debitorët ndaj institucioneve publike. Këto u verifikuan vetëm përmes listës së tatim taksave dhe nuk kemi evidencë për forma të tjera të debive. Këto debi mund të ishin të tipit dëme kontraktore dhe jo vetëm; pagesa të vonuara të tarifave ekstra që nuk përkojnë me listën e tatimeve dhe taksave që mblidhen nga DPTT.
 • Po kështu edhe tenderat publik apo transaksionet e pagesave të thesarit, japin informacion dhe listojnë si përfitues vetëm partnerin apo kontraktonin kryesor, lider. Bashkëkontraktori apo bashkëpartneri megjithëse përfiton nuk listohet dhe përfiton duke u përfaqësuar në veprim nga kontraktori kryesor.
 • Një vështirësi tjetër është fjala “aksioner”. Kjo fjalë e përdorur në ligj e bën të interpretueshëm faktin nëse do të konsiderohen në konflikt edhe ortakët e kompanive. Në verifikim fjalën aksioner e kemi konsideruar për cdo lloj zotëruesi të pjesëve në kapital të një subjekti juridik ekonomik.

Nga verifikimi për donatorët drejtpërdrejt na rezulton:

 • Janë 66 donator në natyrë apo në para të deklaruar nga subjektet në plotësimin e raportit financiar, online për KQZ. Monitorimi është bërë për të 66 subjektet.
 • 64 rezultojnë persona individ ndërsa 2 rezultojnë person juridik.
 • Konkretisht person juridik janë K&H Law Firm shpk si Donatore në natyrë për subjektin Aleanca Popullore për Drejtësi dhe Linda 80 shpk si donatore në natyrë e partisë Bashkimi Demokristian Shqiptar.
 • Mes personave Juridik Linda 80 shpk rezulton në konflikt interesi sipas parashikimeve të Nenit 89 pika 3 / a. Kjo shoqëri nuk kemi dijeni nëse ka nënshkruar deklaratën për parandalim të konfliktit të interesit. Shoqëria ka fituar tendera dhe kontrata publike mbi këtë vlerë në një periudhën kohore të dy viteve të fundit. Konkretisht pasaporta[3] kjo shoqëri vetëm nga tendera me Bashki dhe institucione të sektorit shëndetësi ka kontrata: me institucione të pushtetit vendor total janë 17 kontrata, me 2 bashki dhe konkretisht me 12 autoritete kontraktore ku vlera është 81 400 902 lekë (tetëdhjetë e një milion e katërqind mijë e nëntëqind e dy) Lekë, ndërsa në sektorin shëndetësi janë fituar 5 kontrata me dy autoritete kontraktore, me një total vlere prej 5 324 516 (pesë milion e treqind e njëzet e katër mijë e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë) Lekë. Në verifikim përmes transaksione thesari, shoqëria ka arkëtuar në dy vite (qershor 2015 deri qershor 2017) nga pagesa të thesarit  vlerën 144 460 120 (njëqind e dyzet e katër milion e katërqind e gjashtëdhjetë  mijë e njëqind e njëzet) Lekë. Pra shoqëria është në cilësinë e subjektit të parashikuar në kod zgjedhor si subjekt që nuk mund të jetë donator. Theksojmë që të dhënat për donator dhe donacione në raportin e auditimit nga ekspert të pavarur nuk reflektojnë fakte të vlerësimit ligjor të papajtueshmërisë sipas nenit 89 pika 3. Raporti nuk evidenton ekzistencën e Deklaratës të konfliktit të interesit, deklarim që është i detyrueshëm për nënshkrim nga subjekti dhurues dhe kërkim nga partia si subjekt elektoral.  Audituesi ka shënuar tek Raporti i Auditmit, tabela 2 të ardhurat, të dhënat për donatorin në natyrë duke na rikonfirmuar faktin e dhënë në raportimin financiar të vetë partisë.
 • Shoqëria tjetër K&H Law Firm shpk nuk  rezulton të ketë pagesa nga fonde publike, kontrata publike apo debi kundrejt drejtorisë së tatim taksave.
 • Gjithathshtu këto nuk rezultojnë në listën e debitorëve pranë DPTT.

Verifikim për persona juridik që zotërohen nga donatorët individ.

 • Nga 64 individ të deklaruar si donator (shuma mbi 100 mijë lekë) të partive politike, në fushatë zgjedhore. Emrat e këtyre 64 donatorëve na rezultojnë të lidhur me 42 subjekte të regjistruara si subjekte me NIPT.
 • Verifikimi nëse një emër i caktuar përkon me emrin në listën e donacionit rezultoi i vështirë pasi QKR referon pjesërisht identitetin e qartë të individit përmes numrit të identifikimit personal (karta e identitetit apo pasaporta).
 • Gjithsesi subjektet e referuara, pra subjektet me NIPT ku emri i një zotëruesi ishte i njëjtë (formimi emër dhe mbiemër) nuk na rezultuan të jenë fituese në tendera dhe përfituese në pagesa thesari. Kështu që kjo pengesë nuk kërkoi investigime më të thelluara.
 • Sa i takon të qenit debitor pranë institucioneve publike në një rast donatori E.S rezulton aksioner në një shoqëri e cila rezulton debitore në Listën e debitorëve të publikuar nga DPTT. E.S është aksioner me 5 % të totalit (50 nga 1000 aksione). Shoqëria aksionere me emrin Royal Farma dhe NIPT L01606005J, pasqyrohet në listën e DPTT përditësuar në mars 2018 si debitore që prej vitit 2014. Të dhënat janë marrë në dokumentin zyrtar: Lista e tatim paguesëve me barrë hipotekore dhe siguruese për shkak të detyrimeve tatimore të pashlyera. Ky subjekt evidentohet se ka detyrime të lidhura në 2014 dhe të papaguara. Çka evidenton faktin se donatori individ është në kontekstin e ndalimeve ligjore sipas Nenit 89 pika 3.

 

Donacione nga subjekte mediatike: Kontrolli për konfliktin e interesit sipas parashikimeve të nenit 89 pika b, rezulton një proces delikat pasi ndryshimet dhe rregullimet ligjore të bëra për Fushatën 2017, krijuan premisa për lëshim të kohës mediatike jo kundrejt pagesës. Ky rregullim ligjor që bie ndesh me Kodin Zgjedhor neni 89 pika 3/b , nen i cili parashikon ndalimin e dhënies së fondeve nga subjekte që ushtrojnë veprimtari në fushën e medias. Në raportimin financiar janë disa parti që kanë deklaruar minutash jo kundrejt pagesës, falas dhe duke e karakterizuar si dhurim.

Ky përshkrim herë jepet si dhurim e herë si faturë e papaguar.

Në çdo rast marrëdhënie e financimit për subjektet elektorale, nga subjektet mediatike duhen parë me kujdes nën kontekstin e rregullimeve ligjore të pritshme.

Funksionar Publik donator të subjekteve. Lista e donatorëve përfshin mjaft subjekte që janë në detyra të larta institucionale dhe publike mes tyre edhe presidenti aktual në detyrë, në kohën e zgjedhjeve i sapo votuar por jo nën betim.

AIS ka përgatitur edhe një draft për propozime në lidhje me një rregullim më eficent të Ligjit Zgjedhor sa i takon transparencës dhe monitorimit të konfliktit të interesit për rastin e donatorëve të partive politike subjekte zgjedhore.

Disa nga konkluzionet që përkojnë me analizën për rregullime më eficente të ligjit zgjedhor janë si më poshtë:

 1. Informim në kohë reale mbi donacione të fushatës (donacion në instrument monetar). Në fakt ky lloj rregullimi ka bazë në Kushtetutë neni 9 paragrafi i tretë; ku shprehimisht thuhet Burimet financiare të partive, si dhe shpenzimet e tyre bëhen kurdoherë publike. Ky rregullim ka qenë më herët edhe në Kod por është hequr me ndryshimet e bëra për nenin 90 paragrafi 1 kur dikur thuhej: Lista e personave që dhurojnë shuma jo më pak se 100 mijë lekë, si dhe vlera përkatëse duhet të bëhen kurdoherë publike. Por me ndryshimet e bëra me Ligjin nr 74.2012 datë 19. 07. 2012 kjo fjali është hequr duke krijuar regres në të drejtën për informacion publik mbi mbështetësit e një partie politike përmes donacioneve, edhe përpara datës së votimit.
 2. Të shmanget me parashikim të qartë ligjor, çdo marrëdhënie donacioni, subvencioni apo kreditim ndërmjet subjekteve elektorale dhe subjekteve mediatike. Neni që parashikon konfliktin e interesit,  neni 89 e përjashton subjektin që ushtron veprimtari mediatike apo është aksioner në një subjekt të tillë, nga e drejta për të qenë donator i një subjekti elektoral.  Dhe kjo është mjaft korrekte në respekt të parimit të pavarësisë së medias, dhe ndarjes së këtyre dy pushteteve. Nga ana tjetër Neni 84, paragrafi 6 i Kodit Zgjedhor krijon një burim financiar shtesë për partitë e rëndësishme politike. Media detyrohet me ligj të dhurojë një pjesë të minutave për partitë që kanë konsumuar një kohë të caktuar reklame kundrejt pagesës. Ky nen duhet shfuqizuar pasi: 1 krijon një marrëdhënie dhurimi kontradiktore me rregullimin e nenit 98; 2. krijon vështirësi në monitorim; 3. është përdorur në mënyrë arbitrare edhe në zgjedhje për pushtetin vendor ndërsa ligji e parashikon vetëm për zgjedhje të përgjithshme; 4. nuk jemi në situata ku partitë kanë mungesa dhe vështirësi në mbulim të kostove financiare të reklamës. Reklama politike është bërë tepër masive në emetime mediatike të fushatës, dhe do ishte mirë që të orientohet çdo subjekt politik drejt cilësisë së mesazhit dhe reklamës, dhe jo drejt sasisë.

Gjithashtu jemi në kontekste të tjera ku media edhe audovizive, nuk qëndron ngushtësisht në cilësinë e mediave të licencuara si media kombëtare. Ka formate të ndryshme të emetimit audioviziv bazuar në teknologjinë e re.

Po kaq i gabuar dhe kontradiktor do të konsiderohet edhe rregullimi për reklamën pa pagesë i bërë në ndryshimin e Ligjit për Partitë në Maj 2017. Ligj që bie ndesh me Kodin aktual.

Kodi i ri elektoral, do të duhet të respektojë në mënyrë shteruese ndalesën për pozicionin e donatorit për subjektet mediatike. Subjektet mediatike duhet të jenë palë të partive dhe subjekteve elektorale vetëm përmes kontratave tregtare të cilat do ishte mirë të ishin gjithashtu të aksesueshme nga publiku për rastin e kontraktimeve në fushatë zgjedhore. Po kështu duhet parë me kujdes edhe situata e faturave të papaguara dhe situatave debitore. Subjektet tregtare e kanë të drejtën e tyre të kërkimit të detyrimeve. Por kur subjekti debitor është një parti politike me pushtet, kërkimi i debive është një çështje e  mundshme intimidimi dhe influence. Për të mos lejuar situata të tilla ku borxhi kthehet në donacion, ligji zgjedhor duhet të parashikojë edhe ndërhyrje të KQZ gjatë shpërndarjes së fondit vjetor apo zgjedhor për partitë, duke i dhënë prioritet  në likuidim të detyrimeve të deklaruara si të njohura e të papaguara gjatë fushatës. I njëjti prioritet likuidimi me fondet publike duhet të jetë edhe për debitorë të palikujduar të fushatave që nuk janë subjekt mediatik.

 1. Rregullim më efikas i rasteve të parashikuara si konflikt interesi për donatorët. Të vendosen parashikime ligjore më të zgjeruara për parandalimin; deklarimin dhe kontrollin e konfliktit të interesit për Donatorët. Kodi Zgjedhor përmes nenit 89 parashikon disa situata të ndaluara. Ky nen kërkon rregullim dhe zgjerim të parashikimeve. Kështu fjala aksionar do ishte mirë të zëvendësohej me fjalën zotërues. Përveç parashikimit për kontrata dhe fonde publike të parashikohej si konflikt interesi edhe rasti i përfitimeve nga programe të subvencionit publik; kreditimit të garantuar me fonde publike; përfitues në privatizime të aseteve publike; përfitues nga legalizime; përfitues nga programe publike në dobi të biznesit. Etj.
 2. Parashikim ligjor i verifikimit administrativ për rastet në konflikt interesi. Do të ishte me vend që KQZ të kishte kompetencë për verifikim dhe hetim administrativ. Kjo përmes kërkesës për informacion pranë institucioneve publike në lidhje me respektimin e parashikimeve dhe ndalimeve si konflikt interesi. Verifikim pranë tatimeve mbi debitorët; pranë Agjencisë së Prokurimeve Publike mbi kontrata publike; pranë Regjistrit Koncesionar për kontratat koncensionare dhe kështu me radhë. Gjithashtu edhe sanksioni për donatorët në rast të deklarimit të rremë të mospasjes konflikt interesi është një sanksion që duhet të parashikohet në Kod.

 

[1] http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/2011/Lista-e-Donatoreve-per-fushaten-zgjedhore-2017-shume-mbi-100-mije-leke

[2] http://financial.cec.org.al/

[3] http://www.opencorporates.al/sq/nipt/k37513530u

E Drejta e Informimit mbi Financimin e Subjekteve Zgjedhore

FINANCIMI I PARTIVE POLITIKE DHE KANDIDATËVE NË SHQIPËRI: VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

Viktor GUMI

Ekspert Ligjor

Financimi i partive politike në Shqipëri rregullohet përmes këtyre dispozitave ligjore:

 1. a) Neni 9, paragrafi 3 në Kushtetutën e Shqipërisë citon se “Burimet financiare të partive, si dhe shpenzimet e tyre bëhen kurdoherë publike”.
 2. b) Financimi i aktivitetit vjetor të partive politike rregullohet me ligjin nr. 8580 datë 17.2.2000 “Për Partitë Politike”, të ndryshuar. Dispozitat e tij rregullojnë financimin e partivepolitike nga burimet financiare e materiale, publike e private, të cilat nuk përfshihen në Kodin Zgjedhor. Ligji përcakton kompetencat e kontrollit të financave nga KQZ, rregullat e auditimit dhe përgatitjes së raporteve të rregullta financiare, sanksione për shkeljet dhe mos deklarimin e dhuruesve apo shumave të dhurimit.

 

E DREJTA E INFORMIMIT MBI FINANCIMIN E SUBJEKTEVE ZGJEDHORE

Olta BEGU

Analiste / Open Data Albania

Subjektet Elektorale kanë detyrim ligjorë të paraqesin informacion, dokumente apo të dhëna që kanë të bëjnë më financimin dhe shpenzimet e fushatës zgjedhore sipas Ligjit Zgjedhor. Tabelat financiare të fushatës përmbajë shpenzime dhe të ardhura të krijuara në datat që përkojnë më fushatën zgjedhore (sipas parashikimeve në Kod) qëllim zgjedhor dhe që kanë financiare mbi të ardhura dhe shpenzime gjatë fushatës zgjedhore.

Modulet e Trajnimit si më poshtë:

FINANCIMI I PARTIVE POLITIKE,

TË DHËNA TË HAPURA PËR FINANCIME ZGJEDHORE OPEN DATA ALBANIA

Të dhënat e hapura Qeveritare në Web

 Julia Hoxha
Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods (AIFB)
Karlsruhe Institute of Technology, Germany
Julia.Hoxha@kit.edu
Armand Brahaj
FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure, Germany
Armand.Brahaj@fiz-karlsruhe.de

Iniciativat për të bërë të hapura të dhënat qeveritare po marrin gjithnjë e më shumë interes kohët e fundit. Kjo përfaqëson rezultate të shkëlqyera në rritjen e transparencës, por problemi është që të dhënat zakonisht ofrohen në formate heterogjene, ku humbet kuptimi i qartë se çfarë të dhënat përfaqësojnë. Të dhënat janë të paraqitura në mënyra që nuk janë të kuptueshme për një gamë të gjerë përdoruesish, të cilët duhet të marrin informacion nga këto të dhëna.

Ne i adresojmë këto probleme dhe propozojmë një qasje të përgjithshme në të cilën të dhënat statistikore të papërpunuara, të mbledhura në mënyrë të pavarur nga institucione të ndryshme qeveritare janë prezantuar zyrtarisht dhe në mënyrë të kuptueshme. Kjo realizuar në bazë të një ontologjie që po prezantojmë në këtë publikim.

Më tej ne kemi prezantuar qasjen e vendosur në publikimin e këtyre të dhënave në lidhje me principet e Linked Data (të dhënat e lidhura), po ashtu kemi prezantuar metodat e implementuara për të renditur dataset-e të veçanta ose të kombinuara duke i vizualizuar rezultatet në mënyra të kuptueshme

Qasjet e prezantuara mundësojnë integrimin e të dhënave , duke na drejtuar drejt një sërë mundësish për shkëmbim të informacionit, analizim të dataset-eve të kombinuara , lehtësinë për të krijuar forma të reja dhe eksplorimin e mënyrave të reja dhe inovative për ti përdorur këto të dhëna në mënyrë kreative.

Link-u për publikimin : [JHoxha_ABrahaj] OpenGovernmentDataontheWeb-ASemanticApproach

Rastet e përdorimit të Open Data Albania

Julia Hoxha and Aranita Brahaj

`Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods,
Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany
julia.hoxha@kit.edu

 *Albanian Institute of Science, Tirana, Albania
aranita.brahaj@ais.al

 http://www.ais.al  

Në këtë publikim, ne kemi përshkruar projektin Open Data Albania (ODA) dhe përqëndrohemi në raste konkrete të përdorimit të open data. ODA synon të ofrojë datasete të hapura për informacionet e vlefshme të cilat mund të strukturohen, analizohen dhe prezantohen në forma të ndryshme në varësi të informacionit që prezantojnë. Përveç dataseteve, projekti gjithashtu ka prodhuar studime analitike bazuar në të dhënat dhe vizualizimet dalluese për ta bërë informacionin të kuptueshëm dhe lehtësisht të përdorshëm për komunitete të ndryshme.

Platforma në të cilën janë publikuar të dhënat është online dhe është më e njohura për open data në Shqipëri, gjithashtu shumë e njohur ndërmjet gazetarëve, të cilet vazhdimisht përdorin të dhëna nga ODA për t’i ofruar publikut informacion në aspekte të ndryshme social-ekonomike. Në shumë raste, projekti është përdorur direkte për iniciativa mbrojtjeje.

Në këtë publikim, ne kemi përshkruar një sërë rastesh ku të dhënat janë përdorur nga grupe të ndryshme siç janë institucionet shtetërore, NGO-të, media, dhe akademikët.

Linku per publikimin : https://www.w3.org/2013/share-psi/wiki/images/6/63/ODA-UtilizationCases-SharePSI-Workshop.pdf

 

Fiscal Impact Assessment of Structural Reforms – Case Study on Albania

The country case studies in this volume represent just such an in-depth needs assessment for countries in the region, on an issue that is both critical and insufficiently addressed: how the fiscal impacts of structural reforms are integrated within the budget process. Working closely with Montenegro’s Ministry of Finance and with support from the World Bank’s SAFE trust fund, the Center of Excellence in Finance(CEF) identified authors with the right knowledge to assess the situation and offer recommendations for improvement. The Fiscal Impact Assessment of
Structural Reforms (FIASR) project is part of a long-term CEF program, Building Capacities for Policy Design and Implementation. The capacity development needs that the case studies have identified will be addressed through a series of CEF learning events entitled Strategic Planning and Budgeting from 2013 to 2015.

For this study, the working group of AIS focused on the most important structural reforms undertaken over the last 10 years in five sectors: Enterprise, Financial, Human Resource Development and Labor Market, Administrative Services, and Network Industry.

The main sources of data were taken from the Ministry of Finance, the Institute of Statistics, the Bank of Albania, line ministries and other responsible institutions, sector strategies, and the related legal framework in the five sectors examined, as well as signed agreements with other countries or international organizations. The European Commission’s progress reports on Albania and the reports from international organizations, such as the World Bank and UN, were also taken into consideration.

This case study consists of four sections. The first introduces the methodology used for this case. The second introduces the process of budgeting, not only its importance but reforms made during recent years, the legal framework, detailed procedures, and the main actors of this process. The third section focuses on the reforms undertaken in key sectors, institutions, and processes to include the cost of structural reforms in the state budget. The last section gives some conclusions and recommendations for all of the issues treated above.

pdf-icon
Publication on the case study for Albania.

pdf-icon
Link to the complete publication.